Gemeente Meerssen | Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

Officiele publicatie

Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen;

gelet op het bepaalde in artikel 4, eerste lid, Wet rechten burgerlijke stand, en artikel 7, derde lid, Reglement burgerlijke stand;

overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor de kosteloze voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Artikel 1. Inleiding

Iedere gemeente met meer dan 10.000 inwoners is volgens de wet (artikel 4, eerste lid, Wet rechten burgerlijke stand) verplicht ten minste twee tijdstippen beschikbaar te stellen om kosteloos te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De gemeente moet bij een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap minimaal "een kosteloze 'ceremonie' houden die invulling geeft aan het wettelijk recht gratis te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan”.

Artikel 2. Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

Aan de invulling van een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap, als bedoeld in artikel 1, zijn de volgende criteria verbonden:

 • 1.
  Bruidsparen of partners kunnen alleen een kosteloos huwelijk of een geregistreerd partnerschap sluiten op een in artikel 7, derde lid, van het Reglement burgerlijke stand genoemd tijdstip;
 • 2.
  Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken aan een balie van het Klant Contact Centrum (KCC) in het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen;
 • 3.
  In de daarvoor beschikbaar gestelde ruimte mogen maximaal 5 personen (inclusief het (bruids)paar, twee getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand) aanwezig zijn;
 • 4.
  Tijdens ‘de kosteloze ceremonie’ wordt invulling gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit betekent dat de ceremonie zich beperkt tot het geven van het ‘jawoord’ en tekenen van de akte bij een huwelijk en enkel het tekenen van de akte bij een geregistreerd partnerschap;
 • 5.
  Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Meerssen;
 • 6.
  Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of het partnerschap sluit;
 • 7.
  Voorafgaand aan de ceremonie vindt er géén gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk of het geregistreerd partnerschap gaat voltrekken;
 • 8.
  Er wordt geen gastvrouw ingezet;
 • 9.
  Er worden van gemeentewege geen presentjes uitgereikt;
 • 10.
  Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals bijvoorbeeld een toespraak, het afspelen van muziek, het drinken van champagne of bijvoorbeeld het verstrooien van bloemblaadjes of confetti is niet toegestaan.

Artikel 3. Sociaaleconomische-binding

1.

Het (bruids)paar dat een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap wilt sluiten, dient een sociaaleconomische-binding te hebben met de gemeente Meerssen.

2.

Van een sociaaleconomische-binding is uitsluitend sprake indien minimaal 1 echtgenoot/partner geboren en/of getogen is in de gemeente Meerssen, hetzij minimaal 1 echtgenoot/partner woonachtig is in de gemeente Meerssen.

Artikel 4. Hardheidsclausule

De gemeente Meerssen handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

2.

De beleidsregels kunnen aangehaald worden als “Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college 05-09-2017. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,
de secretaris,
J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz