Gemeente Meerssen | Beleidsregels aanwijzing tot babs voor één dag

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - Besluit tot wijziging van de beleidsregels aanwijzing babs voor één dag

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Meerssen,

gelet op het bepaalde in artikel 1:16 BW, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994 en artikel 2 sub c Reglement Burgerlijke Stand gemeente Meerssen 2020.

Besluit

Vast te stellen het besluit tot wijziging van de beleidsregels aanwijzing babs voor één dag.

A

Artikel 1 tot en met 10 worden als volgt gewijzigd:

Het woord “benoeming” wordt vervangen door “aanwijzing.

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

“In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders de voorwaarden genoemd in artikel 2 buiten beschouwing laten” wordt vervangen door “In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders de voorwaarden genoemd in artikel 2 en artikel 3 buiten beschouwing laten”.

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.
    Lid 1 vervalt.
  • 2.
    Leden 2 en 3 worden vernummerd naar 1 en 2.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN,
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz