Gemeente Meerssen | Beleidsregels aanvullende compensatieregeling Covid-19 2021

Officiele publicatie

Beleidsregels aanvullende compensatieregeling Covid-19 2021

Hieronder beschrijven we de voorwaarden waar de organisatie of vereniging aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling. De organisatie of vereniging moet aan alle voorwaarden voldoen.

 • 1.
  De organisatie of vereniging is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en heeft geen winstoogmerk;
 • 2.
  De organisatie of vereniging is actief en gevestigd in de gemeente Meerssen;
 • 3.
  De organisatie of vereniging heeft minstens 20% minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis en kan dit onderbouwen met een vergelijking met de jaarrekening 2019;
 • 4.
  De organisatie of vereniging verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp niet aan haar financiële verplichtingen voldoen;
 • 5.
  De organisatie of vereniging heeft na aanvraag van andere steunmaatregelen geen of onvoldoende aanvullende financiële hulp ontvangen vanuit een andere steunmaatregelen, zoals de NOW of de TOZO.

Aanvullend:

 • 6.
  Voor gemeenschapshuizen geldt dat zij alleen huur mogen innen over 2021 als de vereniging of organisatie ook daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de ruimte die zij gehuurd hebben.
 • 7.
  Voor verenigingen waarbij contributie wordt geïnd geldt dat er in 2021 de reguliere contributiebijdrage is geïnd.

De vereniging of organisatie kan een aanvraagformulier indienen via info@meerssen.nl. Om te kunnen beoordelen of de organisatie voldoet aan de voorwaarden vragen we informatie op. Zonder deze informatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 1.
  Informatie waaruit blijkt dat de organisatie ernstig in het voorbestaan wordt bedreigd als gevolg van COVID-19 en ‘omvalt’ als ze geen financiële bijdrage ontvangen uit het noodfonds. Wij ontvangen hiervoor een toelichting en de voorlopige cijfers 2021, inclusief lopende verplichtingen zoals leningen en hypotheek.
 • 2.
  Informatie waaruit blijkt dat het om een financieel gezonde organisatie gaat voor de uitbraak van COVID-19. Hiervoor ontvangen we een balans en winst- en verliesrekening over 2019.
 • 3.
  Een toelichting waaruit blijkt wat de organisatie heeft gedaan om de financiële noodsituatie te voorkomen.
  • Is er gebruik gemaakt van voorliggende voorzieningen, zoals financiële ondersteuning vanuit het Rijk?
  • Zijn er alleen noodzakelijke activiteiten ondernomen en zijn er alleen noodzakelijke activiteiten gedaan?
  • Zijn er nog andere inspanningen gedaan om extra inkomsten te verwerven of uitgaven te beperken?

De aanvraag kan ingediend worden over de periode 1 januari tot en met 31 december 2021. Aanvragen inclusief alle gevraagde informatie kunnen ingediend worden tot en met 30 april 2022. Wordt er in totaal meer noodhulp aangevraagd dan de gemeente beschikbaar heeft, dan kan het zijn dat organisatie of vereniging minder noodhulp ontvangt dan aangevraagd is. Op deze manier kunnen alle aanvragers die voldoen aan de criteria gesteund worden. Van het totale bedrag dat de gemeente vanuit het Rijk heeft ontvangen voor bovengenoemde domeinen over 2020 en 2021 resteert nog €88.942,73. Van dit bedrag dient €40.000 als budgetplafond en wordt als nodig naar rato verdeeld.