Gemeente Meerssen | BELEIDSREGELS AANBESTEDINGEN GEMEENTE MEERSSEN 2015, EERSTE WIJZIGING

Officiele publicatie

BELEIDSREGELS AANBESTEDINGEN GEMEENTE MEERSSEN 2015, EERSTE WIJZIGING

I. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Aannemer:

elke natuurlijke of rechtspersoon of elke overheidsinstantie of elke combinatie van deze personen en/of instanties die de uitvoering van werkzaamheden of werken op de markt aanbiedt;

b. Dienstverlener:

elke natuurlijke of rechtspersoon of elke overheidsinstantie of elke combinatie van deze personen en/of instanties die diensten op de markt aanbiedt;

c. Economisch subject:

een leverancier, dienstverlener of aannemer;

d. Gegadigde:

het economisch subject dat heeft verzocht om een uitnodiging tot deelneming aan een aanbesteding met voorafgaande selectie;

e. Gemeente:

de gemeente Meerssen;

f. Inschrijver:

het economisch subject dat een inschrijving of een offerte heeft ingediend;

g. Klacht:

Een schriftelijke melding van een onderneming die een belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan.

h. Leverancier:

elke natuurlijke of rechtspersoon of elke overheidsinstantie of elke combinatie van deze personen en/of instanties die producten op de markt aanbiedt;

i. Lokale ondernemer:

Een bedrijf of gedeelte van een bedrijf dat is gevestigd binnen de gemeente Meerssen volgens de Kamer van Koophandel (KvK).

j. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

een aanbesteding die niet algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij met een of meer vrijelijk gekozen economische subjecten overleg wordt gepleegd en via onderhandelingen de contractuele voorwaarden worden vastgesteld,

k. Onderhandse aanbesteding:

een aanbesteding die niet algemeen bekend wordt gemaakt en waarvoor een beperkt aantal van ten minste één economisch subject tot inschrijving wordt uitgenodigd;

l. Opdrachten voor diensten:

overeenkomsten onder bezwarende titel die schriftelijk tussen een of meer dienstverleners en de gemeente zijn gesloten en betrekking hebben op de levering van diensten;

m. Opdrachten voor leveringen:

overeenkomsten onder bezwarende titel die schriftelijk tussen een of meer leveranciers en de gemeente zijn gesloten en betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie van producten;

n. Opdrachten voor werken:

overeenkomsten onder bezwarende titel die zijn gesloten tussen één of meer aannemers en de gemeente en die betrekking hebben op hetzij de uitvoering, hetzij zowel de uitvoering als het ontwerp van werken, dan wel het laten uitvoeren van een werk met welke middelen dan ook;

o. Openbare aanbesteding:

een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder kan inschrijven;

p. Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie:

een aanbesteding welke algemeen bekend wordt gemaakt, en waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden, maar voor welke bij voldoende geschiktheid tenminste vijf geselecteerde gegadigden tot inschrijving worden uitgenodigd;

q. Prijsopgave:

Een indicatie van de kosten voor een specifieke levering, dienst of werk. Dit kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een folder, prijslijst, website of een telefonisch prijsonderzoek;

r. Werk:

het product van bouw-, weg- en waterbouwkundige en cultuurtechnische werken in hun geheel ertoe bestemd als zodanig een economische of technische functie te vervullen;

Artikel 2 Toepassingsgebied en interpretatie

1.

Deze beleidsregels zijn van toepassing op het plaatsen van opdrachten voor leveringen, diensten of werken, waarvan de geraamde waarden beneden de drempels, genoemd in de Europese aanbestedingsrichtlijn liggen.

2.

Deze regels worden uitgelegd conform het Europese aanbestedingsrecht.

3.

Daar waar het gemeentelijk aanbestedingsbeleid niet in voorziet wordt de Europese regelgeving gevolgd.

Artikel 3 Uitgesloten opdrachten voor diensten

Deze regels zijn niet van toepassing op opdrachten voor diensten:

 • a.
  betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop;
 • b.
  betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd;
 • c.
  betreffende arbitrage en bemiddeling;
 • d.
  van juridische aard;
 • e.
  inzake financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten en door de centrale banken verleende diensten;
 • f.
  voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van wetenschap en hoogwaardige technologie, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel toekomen aan de gemeente voor gebruik ervan in de uitoefening van haar werkzaamheden, voor zover de dienstverlening volledig door de gemeente wordt beloond;
 • g.
  het verzekeringspakket van de gemeente Meerssen.
 • h.
  personeelsdiensten die vallen onder 2-A en 2-B diensten dienen conform de procedure in de Aanbestedingswet 2012 aanbesteed te worden met uitzondering van noodzakelijke verlengingen.

Artikel 4 Alleenrecht

Deze regels zijn niet van toepassing op opdrachten voor diensten die worden gegund aan een instantie die zelf een aanbestedende dienst is op basis van een alleenrecht dat zij uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen geniet.

II. DUUR EN BEREKENING WAARDE OPDRACHTEN

Artikel 5 Duur van opdrachten voor leveringen en diensten

Opdrachten op grond van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid worden in principe voor 4 jaren verleend, mits zij de Europese drempelwaarden niet overschrijden door de toegekende langere periode.

Artikel 6 Berekening waarde opdrachten.

1.

Voor alle opdrachten geldt dat:

 • a.
  de waarde van de opdracht wordt berekend op basis van een raming, exclusief BTW, gebaseerd op geplande, optionele en anderszins redelijkerwijs in te schatten activiteiten of elementen;
 • b.
  een voorgenomen opdracht niet wordt gesplitst om toepassing van een bepaalde aanbestedingswijze mogelijk te maken.
2.

Als geen totale prijs is vastgesteld geldt als berekeningsgrondslag voor de waarde van de opdracht:

 • a.
  de totale waarde voor de gehele looptijd, wanneer de looptijd gelijk is aan of korter dan 48 maanden, of;
 • b.
  het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48 bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald.
3.

Wanneer een levering, dienst of werk in verschillende percelen wordt verdeeld, wordt voor de raming van de waarde van de opdracht de waarde van alle percelen (afzonderlijke onderdelen van een grotere opdracht) opgeteld.

4.

Voor de berekening van de waarde van opdrachten voor diensten wordt de totale vergoeding aan de dienstverlener, hoe ook genoemd, in acht genomen.

5.

Voor de berekening van de waarde van opdrachten voor werken wordt naast de geraamde waarde van de opdracht ook de geraamde waarde in aanmerking genomen van de voor de uitvoering van het werk noodzakelijke goederen die door de gemeente ter beschikking van de aannemer zijn gesteld.

III. PROCEDURES VOOR LEVERINGEN, DIENSTEN EN WERKEN

Artikel 7 Hoofdregel aanbestedingsprocedures

1.

Bij het plaatsen van opdrachten voor leveringen, diensten of werken wordt gebruik gemaakt van een procedure van openbare aanbesteding of een procedure van openbare aanbesteding met voorafgaande selectie.

2.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 kan bij het plaatsen van opdrachten voor leveringen of diensten in de gevallen, genoemd in artikel 8, gebruik worden gemaakt van de hierin specifiek beschreven procedures.

3.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 kan bij het plaatsen van opdrachten voor werken in de gevallen, genoemd in artikel 9, gebruik worden gemaakt van de hierin specifiek beschreven procedures.

4.

Een opdracht die elementen bevat van werken, leveringen en/of diensten wordt geplaatst volgens de procedure van dat element, dat de hoogste waarde vertegenwoordigt.

Artikel 8 Specifieke procedures leveringen en diensten

1.

Bij opdrachten met een geraamde waarde tot € 5.000,– gelden deze beleidsregels niet. Wel dient er bij deze opdrachten zo veel mogelijk conform de algemene uitgangspunten gehandeld te worden. Dit houdt in dat, naast de algemene aanbestedingsbeginselen, rekening gehouden dient te worden met lokale ondernemers en de spreiding daarvan.

2.

Bij opdrachten met een geraamde waarde van € 5.000,– exclusief BTW of meer, tot een geraamde waarde van € 25.000,– exclusief BTW moet gebruik gemaakt worden van een procedure van onderhandse aanbesteding, met dien verstande dat het aantal verzoeken om een prijsopgave ten minste twee bedraagt, waaronder minimaal één bij een lokale ondernemer, indien mogelijk.

3.

Bij opdrachten met een geraamde waarde van € 25.000 exclusief BTW of meer, tot een geraamde waarde van het Europese drempelbedrag voor leveringen en diensten exclusief BTW moet gebruik worden gemaakt van een procedure van onderhandse aanbesteding, met dien verstande dat het aantal schriftelijke verzoeken om offerte ten minste drie bedraagt, waaronder minimaal één bij een lokale ondernemer, indien mogelijk.

4.

Onder het Europese drempelbedrag zijn openbare aanbestedingen te allen tijden toegestaan.

5.

Voor opdrachten boven het Europese drempelbedrag geldt de Europese richtlijn.

Artikel 9 Specifieke procedures voor werken

1.

Het vigerende Aanbestedingsregelement Werken is van toepassing voor zover daarvan bij de uitnodiging tot inschrijving niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.

Bij opdrachten met een geraamde waarde tot € 10.000,– gelden deze beleidsregels niet. Wel dient er bij deze opdrachten zo veel mogelijk conform de algemene uitgangspunten gehandeld te worden. Dit houdt in dat, naast de algemene aanbestedingsbeginselen, rekening gehouden dient te worden met lokale ondernemers en de spreiding daarvan.

3.

Bij opdrachten met een geraamde waarde van € 10.000,– exclusief BTW of meer, tot een geraamde waarde van € 25.000,– exclusief BTW moet gebruik gemaakt worden van een procedure van onderhandse aanbesteding, met dien verstande dat het aantal schriftelijke verzoeken om een prijsopgave ten minste twee bedraagt, waaronder minimaal één bij een lokale ondernemer, indien mogelijk.

4.

Bij opdrachten met een geraamde waarde van € 25.000 exclusief BTW of meer, tot een geraamde waarde van € 200.000,– exclusief BTW kan gebruik worden gemaakt van een procedure van onderhandse aanbesteding, met dien verstande dat het aantal schriftelijke verzoeken om offerte ten minste drie bedraagt, waaronder minimaal één bij een lokale ondernemer, indien mogelijk.

5.

Bij opdrachten met een geraamde waarde van € 200.000 exclusief BTW of meer, tot een geraamde waarde van het Europese drempelbedrag voor werken exclusief BTW kan gebruik worden gemaakt van een procedure van onderhandse aanbesteding, met dien verstande dat het aantal schriftelijke verzoeken om offerte ten minste vier bedraagt, waaronder minimaal één bij een lokale ondernemer, indien mogelijk.

6.

Onder de Europese drempelbedragen zijn openbare aanbestedingen te allen tijden toegestaan.

7.

Voor opdrachten boven de Europese drempelbedragen geldt de Europese richtlijn.

Artikel 10 Uitzonderingen procedures leveringen, diensten en werken

1.

Uitzonderingen kunnen worden toegepast wanneer

 • a.
  uitsluitend onregelmatige inschrijvingen zijn gedaan of;
 • b.
  uitsluitend onaanvaardbare inschrijvingen zijn gedaan dan wel;
 • c.
  geen of geen passende inschrijvingen zijn gedaan;
  voor zover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd.
2.

Uitzondering kunnen worden toegepast

 • a.
  wanneer de opdracht om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van alleenrechten slechts aan een bepaald economisch subject kan worden toevertrouwd;
 • b.
  in gevallen van dwingende spoed, voor zover de omstandigheden die worden ingeroepen om de dwingende spoed te rechtvaardigen niet aan de gemeente te wijten zijn.
3.

Uitzonderingen worden toegepast, voor door de oorspronkelijke leverancier verrichte aanvullende leveringen die

 • a.
  zijn bestemd voor gedeeltelijke vernieuwing van installaties voor courant gebruik, of;
 • b.
  zijn bestemd voor de uitbreiding van bestaande installaties, als de verandering van leverancier de gemeente ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen waarbij een andere techniek wordt toegepast, zodat bij gebruik en onderhoud ervan onverenigbaarheid ontstaat of zich onevenredige technische moeilijkheden voordoen.
4.

Onder de navolgende voorwaarden kan een uitzondering worden gemaakt voor aanvullende diensten of werken die niet in de oorspronkelijke opdracht zijn opgenomen en die als gevolg van onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden:

 • a.
  de aanvullende diensten of werken worden gegund aan het economisch subject dat de dienst reeds verleent of het werk reeds uitvoert, en
 • b.
  de aanvullende diensten of werken kunnen uit technisch of economisch oogpunt niet zonder overwegende bezwaren van de hoofdopdracht worden gescheiden of zijn nodig ter vervolmaking van de oorspronkelijke opdracht, en
 • c.
  de waarde van de aanvullende opdracht bedraagt niet meer dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht.

IV. CRITERIA VOOR OPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN EN DIENSTEN

Artikel 11 Criteria voor de kwalitatieve selectie

1.

Van deelneming aan een procedure tot opdrachtverlening kan worden uitgesloten ieder economisch subject:

 • a.
  dat in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, dat zijn werkzaamheden heeft gestaakt, voor wie een surséance van betaling of akkoord geldt of dat in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in niet-Nederlandse wetten of regelingen;
 • b.
  van wie faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in andere wetten of regelingen, aanhangig is gemaakt;
 • c.
  tegen wie een rechterlijke uitspraak is gedaan waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsregels;
 • d.
  dat in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de gemeente aannemelijk kan maken;
 • e.
  dat niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar het is gevestigd;
 • f.
  dat niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar het is gevestigd;
 • g.
  dat zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die de gemeente op grond van deze regels verlangt.
2.

Economische subjecten die niet zijn uitgesloten op grond van het vorige lid worden geselecteerd op grond van de navolgende geschiktheidseisen:

 • a.
  inschrijving in het handelsregister of beroepsregister;
 • b.
  voldoen aan de in de aankondiging of het verzoek om offerte gestelde minimumvereisten ten aanzien van:
  • specifieke deskundigheid;
  • omvang van het economisch subject, gemeten naar gerealiseerde omzet of aantal werknemers;
  • bereikbaarheid, beschikbaarheid of responstijd;
  • overige voor de opdracht relevante aspecten.
3.

leder economisch subject, dat deelneemt aan een procedure tot opdrachtverlening is gehouden aan de gemeente alle informatie, gegevens en bescheiden te verstrekken, welke nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling in het kader van dit artikel. Het niet op aanvraag verstrekken van deze informatie dan wel het leveren van onjuiste informatie leidt tot uitsluiting van deelname in de verdere aanbestedingsprocedure.

Artikel 12 Gunningscriteria

1.

Gegund wordt op basis van:

 • a.
  hetzij, indien aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding wordt gegund, verscheidene criteria die rechtstreeks met de aard van de opdracht verband houden, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit, de prijs, de technische waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de milieukenmerken, de duurzaamheidscriteria (waarbij het geoorloofd is om 10 % meerkosten te berekenen dan bij niet duurzame aankoop van het product), de gebruikskosten, de klantenservice en de technische bijstand, de datum van en de termijn voor levering of uitvoering.
 • b.
  hetzij alleen de laagste prijs;
2.

In het eerste lid, onder b, bedoelde geval wordt het relatieve gewicht van de gekozen criteria voor de bepaling van de economisch meest voordelige aanbieding gespecificeerd:

 • a.
  in de aankondiging of het bestek bij openbare aanbesteding;
 • b.
  in de aankondiging van of een uitnodiging tot inschrijving bij een aanbesteding met voorafgaande selectie;
 • c.
  in het schriftelijk verzoek om offerte.

Artikel 13 Gunning van opdracht

Voor zover een procedure wordt gevolgd, waarbij er sprake is van meerdere inschrijvers, wordt de opdracht gegund aan die inschrijver die is geselecteerd op grond van artikel 11 en wiens inschrijving of offerte het best voldoet aan de gestelde gunningscriteria.

De definitieve gunning vindt plaats onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.127, Aanbestedingswet 2012.

Artikel 14 Beroep

Een afgewezen partij in een aanbestedingsprocedure kan een kort geding procedure aanhangig maken of een bodemprocedure starten.

Indien een betrokken partij binnen de termijn van twintig dagen een kortgedingprocedure aanspant, wordt de opschortende termijn zoals is bepaald in artikel 2.1.27 Aanbestedingswet 2012 verlengd tot de uitspraak van de voorzieningenrechter. Deze verlenging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan de partij aan wie de opdracht voorlopig gegund is.

Artikel 15 Informatieverstrekking

Informatieverstrekking met betrekking tot de gunningsbeslissing vindt plaats met inachtneming van artikel 2.57 en artikel 2.138 van de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 16 Klachtenprocedure

Klachten met betrekking tot een specifieke aanbesteding kunnen worden ingediend bij het gemeentelijk klachtenmeldpunt. Klachten zullen worden afgehandeld conform de Klachtenregeling bij aanbesteden van de gemeente Meerssen.

V. SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 Drempelwaarden

De in deze regels genoemde drempelwaarden kunnen iedere twee jaar worden herzien.

Artikel 18 Afwijking van deze regels

Afwijkingen van deze Beleidsregels Aanbestedingen zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

Artikel 19 Samenloop met andere aanbestedingsregels

Als naast de gemeente er een of meerdere opdrachtgevers zijn bij eenzelfde opdracht, zijn de aanbestedingsregels van de opdrachtgever die het grootste deel van de opdrachtsom zal gaan betalen van toepassing, tenzij vooraf door het college van de gemeente Meerssen, met voorafgaande berichtgeving aan de Raad, met de overige opdrachtgever(s) anders is overeengekomen.

Artikel 20: Overloop

Op aanbestedingsprocedures waarmee reeds een aanvang is gemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging van deze beleidsregels blijven de Beleidsregels aanbestedingen gemeente Meerssen 2015 van toepassing.

Artikel 21: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen 2015, eerste wijziging.

Artikel 22: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 8 dagen na de dag van de bekendmaking van het vaststellingsbesluit Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen 2015, eerste wijziging.