Gemeente Meerssen | Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Meerssen 2017

Officiele publicatie

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Meerssen 2017

De Raad van de gemeente Meerssen;

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

besluit:

vast te stellen de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Meerssen 2017

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Meerssen (CAR-UWO) over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de Griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Meerssen 2017”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2017.
de griffier,
mevr. mr. Y.R.G. Dreessen
de voorzitter,
mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz