Gemeente Meerssen | Algemene Inkoopvoorwaarden voor Werken Gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Werken Gemeente Meerssen

Inhoudsopgave

I

ALGEMEEN 

 

Artikel 1

Definities

 

Artikel 2

Toepasselijkheid

 

Artikel 3

Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 

 

 

II

UITVOERING OVEREENKOMST 

 

Artikel 4

Algemene verplichtingen Contractant

 

Artikel 5

Algemene verplichtingen Gemeente

 

Artikel 6

Kwaliteit, keuring en garantie

 

Artikel 7

Geheimhouding

 

Artikel 8

Intellectueel eigendom

 

Artikel 9

Wijziging Overeenkomst

 

Artikel 10

Uitrusting en materialen

 

Artikel 11

Tijdstip van nakoming

 

Artikel 12

Toerekenbare tekortkoming

 

Artikel 13

Niet toerekenbare tekortkoming

 

Artikel 14

Aansprakelijkheid en verzekering

 

Artikel 15

Boete

 

Artikel 16

Toepasselijk recht en geschillen

 

 

 

III

FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

Artikel 17

Prijzen, meerwerk en minder werk

 

Artikel 18

Facturering en betaling

 

 

 

IV

BEPALINGEN BETREFFENDE DE UIVOERING VAN WERKEN 

 

Artikel 19

Werken

 

Artikel 20

Personeel van Contractant

 

Artikel 21

Leiding, toezicht en directie

 

Artikel 22

Opneming, kabels en leidingen

 

Artikel 23

Oplevering en goedkeuring

 

Artikel 24

Verwerking persoonsgegevens

 

 

 

V

EINDE OVEREENKOMST 

 

Artikel 25

Opzegging

 

Artikel 26

Ontbinding

 

Artikel 27

Vernietiging

I Algemeen

Artikel 1 Definities

Aflevering:

Het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente

Bouwstoffen:

De Goederen die door de Contractant worden geleverd, afgeleverd en/of aangebracht

Contractant:

De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente

Diensten (Dienst):

De door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde werken of leveringen

Gemeente:

De gemeente Meerssen, zetelend aan de Markt 50, 6231 LS te Meerssen

Goederen:

Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek (BW)

Levering:

De door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente te leveren Goederen

Offerte :

Een door de Contractant schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6:217 BW

Offerteaanvraag:

Het schriftelijk verzoek van de Gemeente aan de Contractant om een Offerte uit te brengen

Opdrachtverlening:

Een door de Gemeente schriftelijk gedane aanvaarding van de Offerte in de zin van artikel 6:217 BW

Overeenkomst:

Al hetgeen tussen de gemeente en de contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorend bijlagen.

Partij/Partijen:

De partijen bij de Overeenkomst, Gemeente en Contractant gezamenlijk

Personeel van de

Contractant

De door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de

Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn

Presentatie

De te verrichten werkzaamheden zoals vastgesteld in de Overeenkomst

Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van Leveringen en Diensten

Werk:

Het door de Contractant, op basis van de Overeenkomst, tot stand te brengen Werk van stoffelijke aard en de daartoe benodigde en/of daarmee in verband staande leveringen.

Werkdag:

Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de gemeente aangewezen brugdagen

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Werken.

2.2.

Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3.

Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

2.4.

In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de Overeenkomst boven de Voorwaarden.

2.5.

Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

3.1.

Een Offerteaanvraag is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door een bevoegde vertegenwoordiger van de Gemeente is gedaan. De Gemeente kan een Offerteaanvraag te allen tijde gemotiveerd intrekken.

3.2.

De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Gemeente zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3.

De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

3.4.

Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de Contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op eerste verzoek van de Contractant legt de Gemeente een kopie van dit besluit over.

3.5.

Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

3.6.

Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

3.7.

Indien één van de procedures beschreven in het Aanbestedingsreglement voor werken (ARW) of opvolgende regelgeving van toepassing is verklaard op de offerteaanvraag, dan geldt hetgeen in de ARW is voorgeschreven.

II Uitvoering overeenkomst

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant

4.1.

De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.

4.2.

De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

4.3.

Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

4.4.

De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

4.5.

De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd.

4.6.

De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan de Gemeente.

4.7.

De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Gemeente bij de uitvoering van de Overeenkomst.

4.8.

Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal de Contractant optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 5 Algemene verplichtingen Gemeente

5.1.

De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

5.2.

De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

6.1.

De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

6.2.

De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Gemeente bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

6.3.

De Contractant garandeert dat de Contractant en het personeel van de Contractant gedurende de gehele duur van de Overeenkomst beschikken over voldoende expertise, professionaliteit en voldoende actuele kennis van vaktechnieken als nodig is om op hoogwaardige manier uitvoering te (kunnen) geven aan de Overeenkomst.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1.

Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

7.2.

Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

7.3.

Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

7.4.

De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1.

Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de Gemeente. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

8.2.

Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de Gemeente en/of derden.

8.3.

De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

8.4.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

8.5.

De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit voorbehoud.

8.6.

De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

8.7.

In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

8.8.

In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

9.1.

De Gemeente is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

9.2.

In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

10.1.

De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2.

De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Desgewenst dient de contractant voorafgaande aan de uitvoering, de benodigde verzekeringsbescheiden aan de gemeente te overleggen.

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

11.1.

De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

11.2.

De Contractant stelt de Gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

12.1.

Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

12.2.

Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

12.3.

Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

13.1.

Contractant kan zich op overmacht beroepen indien sprake is van een tekortkoming in de nakoming die niet aan Contractant toe te rekenen is. Hierbij gelden de verkeersopvattingen die in het algemeen gangbaar zijn.

13.2.

De Contractant kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

14.1.

De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Werken, Goederen of Diensten van de Contractant.

14.2.

Het bepaalde in de Overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de Gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de Gemeente rustende verplichtingen. De Gemeente is nimmer aansprakelijk indien zij vanwege gewijzigde regelgeving de Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt.

14.3.

Het Werk c.q. de uitvoering van de Overeenkomst dient te worden verzekerd onder de (doorlopende) CAR-verzekering van de Gemeente.

14.4.

De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Desgewenst dient de contractant voorafgaande aan de uitvoering, de benodigde verzekeringsbescheiden aan de gemeente te overleggen.

14.5.

De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.6.

Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Boete

15.1.

Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

15.2.

De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1.

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken (UAV) of de opvolgende regelgeving zijn steeds van toepassing, tenzij in de Overeenkomst hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

16.2.

Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een ander land, of van enig verdrag, op de Overeenkomst is uitgesloten.

16.3.

Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Gemeente gevestigd is.

16.4.

Geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en Contractant mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de staten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals die drie maanden voor de totstandkoming van de Overeenkomst luiden.

III Financiële bepalingen

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

17.1.

De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s.

17.2.

Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te rekenen.

17.3.

Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Gemeente.

17.4.

Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.5.

Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minderwerk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minderwerk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 18 Facturering en betaling

18.1.

De factuur dient geadresseerd te zijn aan gemeente Meersen, postbus 90, 6230 AB te Meerssen.

18.2.

Indiening van de factuur geschiedt:

 • -
  per e-facturatie via Open Peppol netwerk op basis van Simplerinvoicing formaar (OIN gemeente Meerssen 00000001001910693000) of
 • -
  per e-mail (info@meerssen.nl) aangeleverd in PDF. Per e-mail één PDF en per Pdf-bestand één factuur inclusief bijlagen.
18.3.

Op de factuur vermeldt de Contractant;

 • de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:
  naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN- en
  BIC-gegevens en bij bedrijven BTW-nummer, KvK-nummer;
 • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW en het BTW-tarief;
 • een eventueel bij de opdracht verstrekt verplichtingennummer (opdrachtnummer);
 • en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.
18.4.

De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst en goedkeuring van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De Gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen.

18.5.

Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

IV Bepalingen betreffende de uitvoering van werken

Artikel 19 Werken

19.1.

De Contractant levert de Werken uitvoeren binnen de termijn en op de plaatst zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

19.2.

De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden.

19.3.

Feitelijke uitvoering van de Werken door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de Gemeente de Werken zonder meer goedkeurt. De Gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte Werken te keuren, controleren of niet goed te keuren.

19.4.

De goedkeuring van de Werken zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente. Indien de Gemeente de Werken niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 20 Personeel van Contractant

20.1.

Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Gemeente het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen.

20.2.

De Gemeente is te allen tijde bevoegd om haar goedkeuring met betrekking tot een onderaannemer, zoals bedoeld in de UAV, in te trekken, indien tijdens door hen uit te voeren werkzaamheden aan de Gemeente blijkt dat de onderaannemer niet in staat is het Werk of een deel van het Werk volgens de Overeenkomst uit te voeren, en indien de onderaannemer verkeert of komt te verkeren in een toestand zoals beschreven in artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet.

20.3.

Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

20.4.

Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant.

20.5.

De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Werken te verrichten.

20.6.

Voor zover Werken worden uitgevoerd ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Gemeente, zijn de Contractant, Personeel van de Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

20.7.

De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de Gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een–op-een verhaald op de Contractant.

Artikel 21 Leiding, toezicht en directie

21.1.

De in het kader van (de uitvoering van ) de Overeenkomst c.q. Werken in te schakelen (natuurlijke en rechts-)personen staan onder leiding en toezicht van de Contractant. De Gemeente draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid. Goedkeuring van een onderaannemer of hulppersoon, zoals bedoeld in artikel 20 doet aan het voorafgaande niet af.

21.2.

De Gemeente is te allen tijde bevoegd één of meer door haar in te schakelen derden te benoemen als degenen die belast is of zijn met de directievoering van het Werk. Dit zal nimmer leiden tot een verzwaring van de verplichtingen en/of verantwoordelijkheden en/of verlies of vermindering van rechten door of zijdens de Gemeente.

Artikel 22 Opneming, kabels en leidingen

22.1.

De Contractant dient zich voordat met de uitvoering van het Werk een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van alle relevante feiten en omstandigheden op het terrein en/of in de gebouwen waar het Werk zal worden uitgevoerd. Hieronder wordt ook verstaan de opneming van en het nemen van beschermende maatregelen ten behoeve van belendende percelen en de ligging van kabels en leidingen.

22.2.

De Contractant zal voor zijn rekening en risico en in overleg met zowel de bevoegde bestuursorganen als de beheerders en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerkingen en goedkeuringen, die nodig zijn om het Werk ongestoord te kunnen uitvoeren. De Contractant zal tijdig zorgdragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio waar het Werk wordt uitgevoerd.

22.3.

Lid 2 is niet van toepassing indien de Gemeente de opdrachtnemer voor werkzaamheden ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen.

Artikel 23 Oplevering en goedkeurig

In aanvulling op de UAV geldt dat oplevering van het Werk slechts plaatsvindt door middel van schriftelijke goedkeuring van het Werk door de Gemeente na melding van de Contractant dat het Werk voltooid en voor oplevering gereed is. De gemeente kan nimmer geacht worden het Werk stilzwijgend te hebben goedgekeurd.

Artikel 24 Verwerking persoonsgegevens

Indien Contractant of een door Contractant ingeschakelde derde voor de uitvoering van de Prestatie persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit conform de Europese en Nationale regels inzake privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Hiertoe dienen vooraf nadere afspraken gemaakt en vastgelegd te worden.

V Einde overeenkomst

Artikel 25 Opzegging

De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 26 Ontbinding

26.1.

Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;
 • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
 • de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;
 • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
 • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
 • de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.
26.2.

Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

26.3.

Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in lid 1 is de Gemeente geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan de Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 27 Vernietiging

Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.