Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 30 november en donderdag 1 december 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 30 november en donderdag 1 december 2022

Op woensdag 30 november en donderdag 1 december 2022 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 15 december 2022. Tijdens de raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 30 november 2022

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 27-10-2022
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel zienswijzeprocedure inzake kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Voorlopige financiële afrekening kosten Oekraïne 2022
 • Raadsvoorstel Wijziging GR Omnibuzz en begrotingswijziging 2023 en MJP 2024-2026
 • Raadsvoorstel Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een budget voor het verwijderen en herstellen van de bestrating bij SV Meerssen
 • Raadsvoorstel Locatiebepaling OBS de Bundeling
 • Raadsvoorstel financiële bijdrage restauratie Basiliek Meerssen
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Concept-agenda donderdag 1 december 2022

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 27-10-2022
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening leges Meerssen 2023 met bijbehorende tarieventabel
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2023 met bijbehorende tarieventabel 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel financiële gevolgen Corona 2022
 • Raadsvoorstel Buurtparkje Aan de Gapert
 • Raadsvoorstel Voorlopige afrekening gemeentelijke kosten wateroverlast 2022
 • Raadsvoorstel Waterprogramma en Klimaatadaptatiestrategie Meerssen en Waterketenplan en Klimaatadaptiestrategie Maas en Mergelland 2023-2027
 • Raadsvoorstel Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026
 • Raadvoorstel Cofinanciering LEADER project ‘Kwallef Vliek’
 • Raadsvoorstel Wijzigen visie geluidschermen gemeente Meerssen
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.