Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 1 december en donderdag 2 december

Officiele publicatie

Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 1 december en donderdag 2 december

Op woensdag 1 december 2021 en donderdag 2 december 2021 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.00 uur. U kunt beide vergaderingen volgen via de livestream op de gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 15 december 2021, met een mogelijke uitloop naar donderdag 16 december 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 1 december 2021

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergadering d.d. 03-11-2021
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Verlenging ontheffingen vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. W.A.J. Kemp en wethouder dhr. P.H. Hovens
 • Raadsvoorstel Motie ondersteuning minima
 • Raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2022 met bijbehorende tarieventabel 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening leges Meerssen 2022 met bijbehorende tarieventabel 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel financiële gevolgen 2021 Corona
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Concept-agenda donderdag 2 december 2021

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergadering d.d. 03-11-2021
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel diverse projecten Ulestraten
 • Raadsvoorstel realisatie regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen te Meerssen
 • Raadsvoorstel vaststelling Transitievisie Warmte
 • Raadsvoorstel Verlenging samenwerkingsovereenkomst RivierPark Maasvallei na 31 mei 2022
 • Raadsvoorstel inzake eenmalige bijdrage herbouw kantine en twee kleedlokalen SV Meerssen
 • Raadsvoorstel Voorlopige afrekening 2021 kosten Wateroverlast
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl