Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergaderingen 26 en 27 januari 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsadviesvergaderingen 26 en 27 januari 2022

Op woensdag 26 januari en donderdag 27 januari 2022 vinden digitale raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 9 februari 2022, met een mogelijke uitloop naar donderdag 10 februari 2022. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 26 januari 2022

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergadering d.d. 01-12-2021 en d.d. 02-12-2021
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
 • Raadsvoorstel Instellen nieuwe Rekenkamercommissie
 • Raadsvoorstel Vaststellen Nota Parkeerbeleid Meerssen 2022-2025
 • Raadsvoorstel Vaststelling nota Burgerparticipatie & Burgerkracht en Participatie- & Inspraakverordening 2022
 • Raadsvoorstel verlengen Aanvullende compensatieregeling Covid-19 voor 2021
 • Raadsvoorstel beleidsnota schuldhulpverlening 2022 – 2025 en kaders armoedebeleid Meerssen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Concept-agenda donderdag 27 januari 2022

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergadering d.d. 01-12-2021 en d.d. 02-12-2021
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel inzake legalisatie bebouwing Eijkskensweg 4 te Geulle
 • Raadsvoorstel Verordening 'Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023'
 • Raadsvoorstel Verordening afvoer hemel- en grondwater Meerssen 2022, aansluitverordening Meerssen 2022 en verordening eenmalig aansluitrecht Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel evaluatie beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025
 • Raadsvoorstel vaststelling erfgoedverordening gemeente Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststelling verordening op de adviescommissie fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
 • Raadsvoorstel Richtinggevende notitie ten behoeve van aanpassing beleid gemeentelijke begraafplaatsen
 • Raadsvoorstel inzake nieuwbouw Centrumplan Bunde Fase II
 • Raadsvoorstel Versnelling MIP-gelden stroomgebied Bunde Zuid
 • Raadsvoorstel van Gemeente naar Gemeenschap
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.