Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergadering woensdag 14 september 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 14 september 2022

Op woensdag 14 september 2022 vindt er een gecombineerde digitale raadsadviesvergadering plaats. De vergadering start om 19.00 uur en is live te volgen via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Voorbereiding raadsvergadering 29 september

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 29 september 2022. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 23-06-2022
  • Spreekrecht
  • Raadsvoorstel Wijziging afrekensystematiek gemeenschappelijke regeling Omnibuzz-zienswijzen
  • Raadsvoorstel inzake Minnelijke regeling tussen LVO en Gemeente Meerssen
  • Raadsvoorstel kredietvotering voorbereidingsbesluit terrein voormalige Meerssen Papier Weert 78 te Meerssen
  • Raadsvoorstel strekkende tot vaststelling van het bestemmingsplan “Langs de Gewannen 10” vast te stellen
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl