Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergadering woensdag 11 mei 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 11 mei 2022

Op woensdag 11 mei 2022 vindt er een digitale raadsadviesvergadering plaats. De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 24 mei 2022. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 11 mei 2022

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 09-03-2022
  • Spreekrecht
  • Raadsvoorstel inzake extra incidentele financiële middelen voor personele knelpunten 2022
  • Raadsvoorstel Zicht op Thuis. Beleidsplan 2021-2024. Regio Maastricht-Heuvelland en de Centrumregeling Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022 ev.
  • Raadsvoorstel betreffende Kadernota 2023, conceptbegroting 2023 en concept-meerjarenraming 2023-2027 van de GR BsGW
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl