Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergadering donderdag 6 oktober 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober 2022 vindt er een gecombineerde digitale raadsadviesvergadering plaats. De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 20 oktober 2022. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda donderdag 6 oktober 2022

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 14-09-2022
  • Spreekrecht
  • Raadsvoorstel actualisatie verordening Starterslening
  • Raadsvoorstel kredietaanvraag opstellen nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Meerssen
  • Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Sint Catharinastraat 16-20 Ulestraten
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl