Gemeente Meerssen | Aanwijzingsbesluit toezichthouders o.g.v. Artikel 6.2. APV

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders o.g.v. Artikel 6.2. APV

Besluit:

 • a.
  de eerdere aanwijzingsbesluiten in te trekken;
 • b.
  aan te wijzen als ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wegenverkeerswet en voor wat betreft de buitengewoon opsporingsambtenaren belast met opsporingstaken voortvloeiend uit de Algemene Plaatselijke Verordening,
 • de navolgende ambtenaren:
  • -
   buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst Maastricht-Meerssen;
  • -
   gemeentelijke toezichthouder;
  • -
   de gemeentelijke opzichters;
  • -
   ambtenaar openbare orde en veiligheid;
  • -
   coördinator vergunningen;
  • -
   toezichthouder bouwen en wonen;
  • -
   politiefunctionarissen als bedoeld de in artikel 141, lid b Wetboek van Strafvordering.
Vastgesteld 21 maart 2017.