Gemeente Meerssen | Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen;

Gelet op:

 • artikel 160 lid 1 letter d, artikel 231 lid 2 letters b en c van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken;
 • artikel 1.2. lid 1 letter d van de rechtspositieregeling (CAR/UWO);

BESLUIT

 • 1.
  De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;
 • 2.
  De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te wijzen als WOZ ambtenaar en tevens als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de navolgende belastingen en heffingen:
  • -
   Onroerende zaakbelasting;
  • -
   Afvalstoffenheffing;
  • -
   Reinigingsrechten;
  • -
   Rioolheffing;
  • -
   Hondenbelasting;
  • -
   Toeristenbelasting;
  • -
   Parkeerbelasting;
  • -
   Reclamebelasting.
 • 3.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;
 • 4.
  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Meerssen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2019, Burgemeester en wethouders van Meerssen,
De secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings
De burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.