Gemeente Meerssen | Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen;

Gelet op:

 • artikel 160 lid 1 letter d en artikel 231 lid 2 letter e van de Gemeentewet;
 • artikel 1.2. lid 1 letter d van de rechtspositieregeling (CAR/UWO);

BESLUIT

 • 1.
  De heren M.H.H. Sampers; P.L.J. van den Broek; R.J.A. Claessen; M.J. Hodiamont en H.P.M. Koenen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;
 • 2.
  Bovengenoemde personen aan te wijzen als gemeentelijke deurwaarder voor de navolgende belastingen en heffingen:
  • -
   Onroerende zaakbelasting;
  • -
   Afvalstoffenheffing;
  • -
   Reinigingsrechten;
  • -
   Rioolheffing;
  • -
   Hondenbelasting;
  • -
   Toeristenbelasting;
  • -
   Parkeerbelasting;
  • -
   Reclamebelasting.
 • 3.
  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1 bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de functie van deurwaarder vervullen;
 • 4.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;
 • 5.
  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders gemeente Meerssen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2019, Burgemeester en wethouders van Meerssen,
De secretaris,
mr. J.J.M Eurlings
De burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.