Gemeente Meerssen | AANWIJZINGSBESLUIT BIBOB BIJ EVENEMENTEN

Officiele publicatie

AANWIJZINGSBESLUIT BIBOB BIJ EVENEMENTEN

DE BURGEMEESTER VAN MEERSSEN,

Gelet op artikel 2.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen,

Overwegende,

dat de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) als een ultimum remedium kan worden ingezet;

dat afgeleid van de Wet Bibob, het Besluit Bibob en de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Meerssen, de mogelijkheid bestaat om de Wet Bibob van toepassing te verklaren op - bij afzonderlijk besluit van de Burgemeester aangewezen - evenementenvergunningen;

dat bij de in dit aanwijzingsbesluit benoemde evenementen de Wet Bibob onverkort wordt toegepast. Het gaat hierbij om evenementen die vanwege de organisatie/organisator(en) en/of financiering extra aandacht behoeven voor wat betreft de risico’s dat met de vergunningverlening criminele activiteiten worden gefaciliteerd;

dat gecommuniceerd moet worden dat op dit moment onvoldoende inzicht bestaat over het risico dat in Meerssen evenementen misbruikt worden voor criminele activiteiten;

dat om hier zicht op te krijgen gekeken moet worden naar de financiering van grotere evenementen en de betrokkenheid van (rechts)personen bij deze evenementen;

dat de Wet Bibob hiertoe mogelijkheden biedt en dat in dat kader geen specifieke categorieën van evenementen wordt benoemd, maar de Wet Bibob van toepassing wordt geacht bij evenementen van een bepaalde omvang.

BESLUIT

TE BEPALEN DAT HET BIBOB VAN TOEPASSING IS BIJ DE VOLGENDE EVENEMENTEN:

  • Evenementen waar een financiering van €15.000,- of meer vereist is.
  • Evenementen waarbij leden van zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) betrokken zijn dan wel waar sprake is van nauwe verwevenheid daarmee1Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) plaatsen zich buiten de samenleving door zichzelf te benoemen als “outlaws” die hun eigen regels boven die van de maatschappij stellen. Hieronder vallen in ieder geval de volgende OMG’s: Hells Angels, Satudarah, Trailer Trash Travellers MC, Veterans, Rogues, Demons, Spiders MC Delft, Black Sheep Animals en de daaraan gelieerde support clubs., ongeacht de kosten van het evenement.
  • Vechtsportwedstrijden of –gala’s.

Financiering

Evenementen waarbij een financiering van €15.000,- of meer vereist is betreffen in de regel de wat grotere evenementen. Het standpunt van de gemeente Meerssen is dat in de regel ieder groter evenement kwetsbaar kan zijn voor investeringen van onrechtmatig verkregen vermogen of criminele beïnvloeding. Het wordt derhalve niet opportuun geacht om enkel specifieke evenementen aan te wijzen als kwetsbaar voor criminele beïnvloeding. Het is onwenselijk als blijkt dat de gemeente evenementen faciliteert waar criminaliteit bij betrokken is. Om hier zicht op te krijgen acht de gemeente Meerssen het noodzakelijk om deze evenementen op basis van de Wet Bibob te toetsen.

OMG’s

Gelet op de risico’s voor verstoring van de openbare orde en het faciliteren van criminele activiteiten is het van belang om evenementen waar OMG’s bij betrokken zijn kritisch te beoordelen. Door middel van toepassing van de mogelijkheden welke voortvloeien uit de Wet Bibob kan de gemeente zich beschermen tegen het onbedoeld faciliteren van criminele activiteiten. Gebleken is dat in een aantal gemeenten signalen zijn dat horecagelegenheden te maken hebben met intimidatie van OMG’s. Daarnaast blijkt uit meerdere strafrechtelijke onderzoeken dat leden van OMG’s zich bezig houden met zware criminaliteit. Te denken valt daarbij aan bedreiging met geweld, gewelddelicten, levensdelicten, handel in wapens en drugs, afpersing, witwassen en georganiseerde hennepteelt. Deze signalen vormen de aanleiding om evenementen waar OMG’s bij betrokken zijn onder de reikwijdte van de Wet Bibob te laten vallen.

Vechtsportwedstrijden of gala’s

De praktijk wijst uit dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen zoals freefight- en kickboksgala’s een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement. Het is daarbij niet relevant of een dergelijk evenement wordt georganiseerd in een gebouw dat voor sportwedstrijden bestemd is of niet. Om het risico te beperken dat te verlenen evenementenvergunning mede zal worden gebruikt om wederrechtelijk verkregen vermogen te investeren dan wel om strafbare feiten te plegen, is ervoor gekozen grootschalige vechtsportevenementen onder reikwijdte van de Wet Bibob te laten vallen.

Dit aanwijzingsbesluit is vastgesteld door de Burgemeester op de dato: 1 maart 2018 en treedt in werking op de dag na bekendmaking.
De burgemeester van de gemeente Meerssen,
M.A.H. Clemonts-Aretz