Gemeente Meerssen | Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar BsGW

Officiele publicatie

Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar BsGW

De directeur BsGW,

Overwegende dat het gewenst is over te gaan tot het aanwijzen van een onbezoldigd ambtenaar.

In het kader van de dwanginvordering gemeentelijke- en waterschapsheffingen, wordt dhr. C. Jacobs ingezet. Hiertoe is het noodzakelijk, dat deze functionaris, die als belastingdeurwaarder/betekenaar optreedt, formeel wordt aangewezen. Daar uitsluitend ambtenaren in dienst van de BsGW als belastingdeurwaarder/betekenaar kunnen worden aangewezen, dient betreffende functionaris eerst te worden benoemd tot onbezoldigd ambtenaar in dienst van de BsGW.

Gelet op:

  • Het mandaatbesluit van 1 april 2011;
  • De artikelen 232, vierde lid, sub d van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, sub d van de Waterschapswet;

BESLUIT

1.

De heer C. Jacobs, geboren 28-03-1962 aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar in de zin van artikel 232, vierde lid, sub d van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, sub d van de Waterschapswet;

2.

Te bepalen dat het aanwijzingsbesluit benoemd onder 1 tevens betrekking heeft op de vóór het in werking treden van dit besluit opgelegde belastingaanslagen;

3.

De onder 1 genoemde aanwijzing tot onbezoldigd ambtenaar geldt van 7 december 2016 tot 1 april 2017.

Dit besluit treedt de dag na publicatie in werking. Aldus vastgesteld op 7 december 2016.
De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen