Gemeente Meerssen | 2015/342

Officiele publicatie

2015/342

Het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 28 januari 2015;

gelet op artikel 2:14 van de van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 56aa, 56b en 56c van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit

vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving van de RUD Zuid-Limburg 2015

Artikel 1 Publicatieblad

Er is een publicatieblad voor het openbaar lichaam Regionale Uitvoeringdienst Zuid-Limburg.

Het publicatieblad is toegankelijk via het internetadres www.officielebekendmakingen.nl.

Het publicatieblad vermeldt wanneer het is uitgegeven.

Publicatiebladen worden per kalenderjaar doorlopend genummerd.

Artikel 2 Zorg voor uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad voor de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg berust bij het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Bekendmaking

De bekendmaking van besluiten van het bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg die algemeen verbindende voorschriften inhouden geschiedt door plaatsing in het publicatieblad voor de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

Artikel 4 Terinzagelegging

In afwijking van artikel 3 kan een door het bestuur vastgesteld algemeen verbindend voorschrift bepalen dat een bij het voorschrift behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging.

Van een bekendmaking als in het eerste lid bedoeld, wordt mededeling gedaan in het publicatieblad voor de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

Artikel 5 Elektronische kennisgeving

Het is mogelijk berichten van het bestuur van de Regionale Uitvoeringdienst die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

De elektronische verzending van berichten geschiedt door middel van plaatsing in het publicatieblad voor de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, dan wel op een door het Dagelijks Bestuur te bepalen wijze.

Voor zover verenigbaar met zijn karakter als officieel publicatieblad van het openbaar lichaam, kunnen ook andere berichten worden opgenomen.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving RUD Zuid-Limburg 2015.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte in het publicatieblad waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 maart 2015

De secretaris, De voorzitter,

Toelichting

Vanaf 1 januari 2015 biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het bestuur van een gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) de mogelijkheid om voor de

publicatie van zijn besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden, een eigen publicatieblad in te stellen. De besluiten hoeven dan niet meer in de afzonderlijke bekendmakingsbladen (provinciaal blad en gemeentebladen) van de deelnemers bekend te worden gemaakt. Om te voorkomen dat de besluiten voor burgers onvindbaar worden, is aan het alternatief van een eigen publicatieblad de voorwaarde verbonden dat de besluiten niet op een eigen website van de gemeenschappelijke regeling bekend worden gemaakt, maar via . Dit is voorgeschreven in het nieuwe artikel 1a, eerste lid, Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Rebbrdo). Artikel 5a van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden bepaalt dat het bestuur zijn teksten ter publicatie aanlevert bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In artikel 1a, tweede lid, Rebbrdo is voorgeschreven dat het bestuur hiertoe gebruik dient te maken van de gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Het publicatieblad kan ook voor andere publicaties worden gebruikt dan de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften. Het moeten dan wel publicaties zijn die verband houden met de taken van het openbaar lichaam. In het nieuwe artikel 1a, derde lid, is daartoe bepaald dat het openbaar lichaam het publicatieblad uitsluitend kan gebruiken voor aan het openbaar lichaam overgedragen taken. Het betreft de bevoegdheden die het openbaar lichaam in eigen naam uitoefent. Voor zover het openbaar lichaam een bevoegdheid in mandaat uitoefent namens een orgaan van een gemeente of provincie, dienen bekendmakingen of kennisgevingen plaats te vinden in het publicatieblad van de betreffende gemeente of de betreffende provincie. Hiervoor is gekozen, omdat bij publicatie in het blad van het openbaar lichaam de indruk zou kunnen worden gewekt dat het openbaar lichaam in plaats van het mandaterend bestuursorgaan inhoudelijk verantwoordelijk is voor de publicatie. Daarnaast ontslaat een mandaat, anders dan de overdracht van een bevoegdheid, het mandaterend bestuursorgaan niet van de verantwoordelijkheid voor de publicatie van de in mandaat genomen besluiten. Bovendien hoeft het mandaat niet te zijn verleend bij de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling en kan de omvang van het door de verschillende bestuursorganen verleende mandaat verschillen. Een mandaat is daarom niet in alle gevallen even kenbaar, waardoor het minder voor de hand ligt om in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling te zoeken naar in mandaat genomen besluiten.

Aan gemeenschappelijke regelingen worden vooralsnog geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de GVOP (artikel 1a, vijfde lid, Rebbrdo). Dergelijke kosten worden gedekt uit de bijdragen van gemeenten, provincies en waterschappen voor het vrijwillig gebruik van de GVOP.