Gemeente Meerssen | Staatsbosbeheer plant nieuw bos bij Waterval

Nieuwsbericht Staatsbosbeheer plant nieuw bos bij Waterval

Gepubliceerd op: 27 januari 2023 10:30

Staatsbosbeheer - logo
Rondom Waterval liggen prachtige hellingbossen, met waardevolle bronnen en beken. De beken en bronnen zijn kalkrijk en bevatten veel bijzondere planten en dieren. Zo groeien er bittere veldkers, paarbladig goudveil en grote keverorchis. De steile bossen hebben een typische voorjaarsflora met veel bosanemoon, witte klaverzuring, slanke sleutelbloemen en bieden broedgelegenheid voor enkele spechten- en uilensoorten.

Staatsbosbeheer - aanplant van nieuw bos
Meer bos

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Meer bos is belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame houtproductie en recreatie. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos.Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteerde in november 2020 de Bossenstrategie. Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Volgens het Nederlandse Klimaatakkoord moet in 2030 de CO2 met ten minste 49 procent verminderd zijn. De aanplant van bos levert hier een bijdrage aan. Bovendien is bos een belangrijk leefgebied voor veel plant- en diersoorten, je kunt er op den duur vanaf bestaande wegen en paden van genieten.

Afwisseling

Door het planten van verschillende inheemse boom- en struiksoorten wordt het bos gevarieerder en aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Het wordt ook veerkrachtiger, dus beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook tegen ziektes, zoals bijvoorbeeld de essentaksterfte. Met een gemengd bos kunnen toekomstige generaties beter inspelen op maatschappelijke wensen.

Waterval: nieuwe aanplant ook natuurlijke buffer tegen afstromend water

Staatsbosbeheer plant deze winter 2.500 nieuwe bomen en struiken bij Waterval. De beoogde bosaanplant bevindt zich in het droogdal in het verlengde van de Watervalderbeek. Met de bosaanplant wil Staatsbosbeheer de natuurwaarden van het gebied versterken. Het bos dient bovendien als een natuurlijke buffer tegen afstromend regenwater van achterliggend landbouwgebied. In het nieuwe bos groeien straks onder meer de volgende boom- en struiksoorten: zomereik, wintereik, beuk, winterlinde en zoete kers.

Foto: Staatsbosbeheer