Gemeente Meerssen | Jaarrekening Gemeente Meerssen 2023 sluit met een plus: "Belangrijke stappen uit Bestuursakkoord gezet of afgerond"

Nieuwsbericht Jaarrekening Gemeente Meerssen 2023 sluit met een plus: "Belangrijke stappen uit Bestuursakkoord gezet of afgerond"

Gepubliceerd op: 06 juni 2024 16:00

Jaarekening
Gemeente Meerssen sluit de Jaarrekening 2023 af met een overschot van 3,6 miljoen op een begroting van circa 60 miljoen euro. Wethouder Bjorn Molling (financiën): ''In deze Jaarrekening kijken we terug op 2023. Hoe hebben we ons geld ingezet en wat hebben we kunnen realiseren voor Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten? We kijken met tevredenheid terug. Veel zaken uit ons bestuursakkoord 'Samen Verder Bouwen' konden we in gang zetten of afronden. Dit is ons gelukt door te werken vanuit een gezonde financiële positie en met ondersteuning van een groeiende en lerende ambtelijke organisatie. Zo zetten we stappen om woningbouw mogelijk te maken en aan te jagen, om de kernen leefbaar te houden en er voor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Zo werken we aan een veiligere, gezondere en duurzamere gemeente."

Burgerkracht

Samen met onze inwoners en samenwerkingspartners startten we met het bouwen aan een nieuwe Toekomstvisie/Omgevingsvisie. Daarnaast betrokken we inwoners en ondernemers actief bij o.a. het opstellen van een nieuw Groenbeleidsplan, het Uitvoeringsplan WMO, de verlevendiging van het Sint Agnesplein in Bunde, en de transformatie van de gemeentelijke begraafplaatsen naar gedenkparken.

Wonen

Met het ondertekenen van de Woondeal zetten we ons in voor een uitbreiding van de woningvoorraad in alle kernen. In Bunde startte de bouw van een appartementencomplex aan de Vliegenstraat. De Auw Kerk werd verkocht. Ook onze gronden aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle werden verkocht voor woningbouw. In Ulestraten staan diverse woningbouwprojecten op stapel. Daarnaast zijn er plannen voor gebiedsontwikkelingen voor o.a. de locatie Gansbeek-Beukeböschke (Meerssen-Centrum) en de voormalige papierfabriek (Weert) verder uitgewerkt.

Gezondheid

Een van de grootste uitdagingen is de zorg rondom dementie. Daarom startten we samen met inwoners en professionals een werkgroep "Dementievriendelijk Meerssen". Het is ons gelukt om geen wachtlijsten meer te hebben voor ondersteuning vanuit de WMO en het aantal zorgaanbieders in de jeugdzorg is overzichtelijker. We organiseerden cursussen voor valpreventie, boden schoolfruit aan voor kinderen op de basisscholen en met verenigingen zijn we in gesprek over rookvrije sportparken. Via het platform Meer Vitaal, dat toegankelijk is voor inwoners, vrijwilligers en professionals, willen we meer inwoners in beweging krijgen en houden. We hebben het platform uitgebreid met maatschappelijke initiatieven.

Water

We namen maatregelen om wateroverlast bij hevige buien verder te beperken. Zo werden er waterbuffers aangelegd en ingericht. In Bunde pasten we diverse wegen en afvoergeulen aan. In Meerssen-West (Past. Dom. Hexstraat/Hoogveldweg) en Ulestraten (Patioplein) legden we nieuwe regenwaterriolen aan.

Energietransitie

We zijn als gezamenlijke overheden in Zuid-Limburg aan het verkennen of we kunnen komen tot een warmtenet Zuid-Limburg. Samen met EMEC werden nieuwe zonnecentrales gerealiseerd in Ulestraten en Bunde. Ruim 240 huishoudens hielpen we in het kader van energiearmoede met het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woning.

Economie

Om de gemeente Meerssen aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en recreëren is de economische vitaliteit van belang. Voor het centrum van Meerssen is het Masterplan vastgesteld. Hieruit volgen komende periode deelplannen zoals de herinrichting van onze markt en de winkelstraten. Ook zijn er plannen voor woningbouw in het centrum. Verdichting is nodig om het voorzieningenniveau op peil te houden.

Financieel

Gemeente Meerssen sluit de Jaarrekening 2023 af met een overschot van 3,6 miljoen op een begroting van circa 60 miljoen euro. Het college van B&W stelt de raad voor een deel van dit bedrag door te schuiven naar 2024. Het overschot wordt verder toegevoegd aan de algemene reserve voor vooruitzichten op langere termijn: het bekende 'financiële ravijn' dat gemeenten wacht.

Vaststelling jaarrekening

In de jaarrekening 2023 lees je uitgebreid wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Op donderdag 4 juli behandelt de gemeenteraad de jaarrekening in een openbare raadsvergadering. Daarna plaatsen we informatie over de hoofdlijnen van de jaarrekening op www.meerssen.nl en in Weekblad de Geulbode en verschijnt er een nieuwsbrief special over de Jaarrekening. De jaarrekening inzien? Dit kan via deze link