Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 24 - 16 juni 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 24 - 16 juni 2021

Gepubliceerd op: 15 juni 2021 14:25

Gemeentepagina: week 24
Datum: woensdag 16 juni 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

De eindstreep is in zicht ...


Beste mensen,

Het afgelopen jaar was door corona een heftig jaar voor velen. Dierbaren werden ziek of overleden. Wellicht werd u zelf door corona getroffen. U moest noodgedwongen uw horecazaak of winkel sluiten door de coronamaatregelen of door de financiële gevolgen daarvan. Of u kon lange tijd niet bij dierbaren op bezoek, niet met je vrienden en vriendinnen op school doorbrengen of met je sportmaatjes in de sportschool of op het sportveld sporten. Ieder heeft zijn eigen verhaal over de afgelopen bizarre periode.

Corona - De eindstreep is in zicht

Veiliger
Maar langzaam krabbelen we op uit deze ellende. Het licht aan het einde van tunnel komt snel dichterbij. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Steeds minder mensen worden ziek, belanden in het ziekenhuis of overlijden door corona. Dat geeft ons een veiliger gevoel.

De versoepeling van de maatregelen zorgen ervoor dat we ons ook een stuk beter voelen. We mogen weer op bezoek bij mensen die ons lief zijn. Dat hebben we zo lang moeten missen.

Scholen
De basisscholen zijn alweer een tijdje open. Maar nu mogen ook weer de middelbare scholen hun deuren volledig openstellen. In de gangen hoor je weer het gelach van leerlingen. Op straat zie je groepen scholieren fietsen. Het normale schoolleven keert weer langzaam terug.

Steun de lokale ondernemers
Ook mogen we weer op het terras en binnen bij de horeca een drankje drinken of een hapje eten. De webwinkel wordt verruild voor de lokale ondernemer. Maak even contact met hen! Want ze hebben het zwaar gehad. De kastelein, restauranteigenaar, kok, ober, serveerster, winkeleigenaar etc. Wat zijn we blij voor ze, dat we eindelijk uit die lockdown zijn en er steeds meer mogelijk is. Steun dan ook onze lokale ondernemers!

Eindstreep in zicht
We komen langzaam uit dit dal. Weliswaar met nog enkele maatregelen en aanpassingen, maar veel is weer open en steeds meer mag. De komende maanden moeten we wel nog opletten. We moeten ons nog altijd houden aan de algemene maatregelen, want corona is nog steeds onder ons. Ook al dalen de cijfers in rap tempo. Dus was nog altijd regelmatig uw handen, houd afstand en draag een mondkapje in openbare ruimtes.

Probeer nog even vol te houden.
De eindstreep is in zicht.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen

---

Raadsvergadering woensdag 16 juni en maandag 21 juni

Op woensdag 16 juni en maandag 21 juni vergadert de gemeenteraad digitaal. Gezien de vele agendapunten wordt de vergadering over twee avonden verdeeld. Op woensdag 16 juni start de vergadering om 19.00 uur en op maandag 21 juni om 20.00 uur. U kunt de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 20-05--2021
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 01-06-2021)
 • Voorstel Benoeming plaatsvervangend voorzitter raadsadviesvergadering
 • Voorstel Benoeming en beëdiging plaatsvervangend griffier gemeente Meerssen
 • Voorstel Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel Begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel inzake advies zendtijdtoewijzing Lokale Omroep Meer Vandaag
 • Voorstel Beleidsplan ICT 2021-2025 (ICT Nota 2021-2025)
 • Voorstel Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 GR Geul en Maas
 • Voorstel Jaarstukken 2020 en Ontwerpbegroting 2022 RUD Zuid-Limburg
 • Voorstel Vaststelling regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0
 • Voorstel Grenscorrectie Meerssen-Beek
 • Voorstel Beleidsplan openbare verlichting 2021-2030
 • Voorstel Vaststelling Woonvisie leefbare en vitale kernen
 • Voorstel 'Revitalisering organisatie gemeente Meerssen'
 • Voorstel Jaarverslag 2020, Begroting 2021-1, Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025 en Uitgangspuntennotitie 2021- en 2022 Omnibuzz
 • Voorstel Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg
 • Voorstel Algemene subsidieverordening Meerssen 2021
 • Voorstel inzake het eenmalig beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage in de ombouw van de St. Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel centrum
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Criminaliteit (Shutterstock)
Waar kunt u terecht om verdachte situaties te melden?

Het klinkt misschien cliché, maar een gemeente ziet en hoort niet álles wat er in een wijk gebeurt. Degene die dat wel weet bent u. U bent de oren en ogen van uw wijk. In heel veel gevallen is uw buurt rustig en veilig. Maar mocht u toch een verdachte situatie zien, of een vermoeden hebben van criminaliteit, dan kunt u dit melden. Dat kan sinds enige tijd ook via www.meerssen.nl (beginpagina: button 'Verdachte situatie melden').

Heeft u het gevoel dat iets niet pluis is?
De enige manier om georganiseerde criminaliteit aan te pakken, is door samen op te trekken: overheid en inwoners. Meldingen van u zijn dan ook ontzettend waardevol voor de aanpak van criminaliteit. Heeft u het gevoel dat er ergens iets niet pluis is? Meld dat dan! Is er bijvoorbeeld een winkel waar nooit klanten komen? Of een leegstaande schuur waar regelmatig mensen zijn? Heeft u het vermoeden dat er ergens een hennepkwekerij of drugslab is? Of bent u getuige van een dumping van drugsafval? Meld het!

Melden
Verdachte situaties kunt u melden via www.meerssen.nl.
U kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen met:

 • de politie via telefoon 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of
 • de gemeente, telefoon 14 043 (buiten kantooruren: kies optie 3. U wordt doorverbonden naar de Meldcentrale Maastricht).

Bij spoed: bel 1-1-2.

Alleen samen kunnen we deze criminaliteit aanpakken!

---

Raadsadviesvergadering donderdag 24 juni

Op donderdag 24 juni 2021 vindt een digitale raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgend via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 8 juli 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 24 juni 2021

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 26 mei 2021, 1 juni 2021 en 2 juni 2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel vaststellen Jaarrekening 2020 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2020
 • Raadsvoorstel inzake 1e Bestuursrapportage 2021
 • Raadsvoorstel Kaderbrief 2022-2025
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Vergrootglas, kind met vergrootglas
Per 1 juli 2021: alle officiële publicaties op www.overheid.nl

Wet officiële publicaties: alle informatie op één plek
Per 1 juli 2021 vindt u de wekelijkse officiële bekendmakingen van de gemeente Meerssen op www.Overheid.nl. Op 1 juli treedt namelijk de Wet elektronische publicaties (WEP) in werking. Deze wet verplicht gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstanties om officiële publicaties online te zetten op één website. De nieuwe wet is bedoeld om u laagdrempelig en tijdig te informeren over besluiten die gevolgen hebben voor uw leefomgeving. Daardoor kunt u makkelijker uw recht van inspraak uitoefenen.

Wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl vindt u ook alle wet- en regelgeving van de overheid. Voor de gemeente zijn dit voornamelijk verordeningen en beleidsregels.

Officiële bekendmakingen automatisch in uw mailbox ontvangen?
Maak dan gebruik van de automatische attenderingsservice van MijnOverheid. U krijgt dan automatisch een mailtje als er officiële publicaties zijn over uw eigen leefomgeving. De attenderingsservice is beschikbaar voor alle mensen van 23 jaar en ouder met een geactiveerd account (en e-mailadres) op MijnOverheid.

Heeft u al een geactiveerd account op MijnOverheid? Dan hoeft u niks te doen. Het eerste mailtje krijgt u ongevraagd. Vervolgens kun u de attenderingsservice zelf aanpassen of beëindigen. De attenderingsservice wordt in de periode 1 juli tot 1 oktober 2021 door de rijksoverheid over het hele land 'uitgerold' en is dus niet meteen voor iedereen beschikbaar.

Overig nieuws van de gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen?
Meld u dan aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Deze stuurt u automatisch naar de nieuwste informatie op onze website www.meerssen.nl en sociale media.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet blijft de gemeente Meerssen officiële bekendmakingen en overig nieuws beknopt publiceren op de papieren gemeentepagina in Weekblad de Geulbode. Op verzoek is de volledige informatie op papier verkrijgbaar. Hiervoor kan men terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 043.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Bekendmaking weggesleepte aanhangwagen Heideweg Rothem

Op 4 juni 2021 heeft de gemeente op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 170 van de Wegenverkeerswet gebruik gemaakt van haar bevoegdheid tot het wegslepen van een achtergelaten aanhangwagen. De gemeente heeft op grond van artikel 5:29 Algemene wet bestuursrecht besloten tot het toepassen van bestuursdwang door het afslepen van de aanhangwagen omdat deze de weg versperde. Het kenteken van de aanhangwagen ontbreekt waardoor het onbekend is wie de eigenaar is. Het gaat om een aanhangwagen bestemt voor het vervoer van auto's met voorop een reserveband en bovenop 4 rode beugels. Verder staat voorop een oranje afdruk van het woord iGiCROSS.
Het voertuig is op 4 juni 2021 weggesleept op basis van de Wegsleepverordening Meerssen 2020. Het voertuig staat opgeslagen bij Van Dongen Berging Maastricht, Watermolen 21-23, 6229 PM Maastricht. De rechthebbende kan, na betaling van de kosten die zijn verbonden aan het afslepen, bewaren en taxeren van het voertuig, het voertuig terugkrijgen. Het kostenbedrag wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van de Wegsleepverordening van de gemeente Meerssen vermeerderd met de verdere wettelijke kosten zoals de taxatiekosten en de stallingskosten per dag op grond van art. 5:25 Algemene wet bestuursrecht.
Wij roepen de eigenaar of houder van het voertuig op zich binnen 3 weken na publicatie van deze bekendmaking in de Geulbode bij de gemeente Meerssen te melden. Als het voertuig binnen deze periode niet is opgehaald, dan gaan wij over tot het verkopen of vernietigen van het voertuig. Deze periode gaat in op 16 juni en loopt tot en met 7 juli. De kosten voor het wegslepen en bewaren moeten worden betaald door de eigenaar of houder van het voertuig.

Bezwaar maken: tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt. Bent u het niet eens met bovenvermelde beslissing? Dan kunt u hier tegen bezwaar maken. Dat kunt u doen door een brief te sturen naar: de Gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen, ter attentie van het college van Burgemeester en Wethouders. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na deze publicatie bij ons binnen is. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Beleidsnota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Meerssen

Betreft: de raad van gemeente Meerssen heeft op 20 mei 2021 de beleidsnota Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.
In werking: met ingang van 20 mei 2021
Waar ter inzage: deze beleidsnota wordt officieel bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl op 14 juni 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgesteld wijzigingsplan Beekerweg te Ulestraten

Betreft: overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 1 juni 2021 het wijzigingsplan 'Beekerweg te Ulestraten' ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming 'Agrarisch' naar de bestemming 'Bedrijventerrein – Luchthaven' en 'Groen'.
Ter inzage: het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.0938.WPUitbrBamford-VG01 ligt met ingang van 16 juni 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (telefoon 14 043). Het vastgestelde wijzigingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: van 16-06-2021 t/m 28-07-2021 kan beroep worden ingesteld door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken.

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voorlopige voorziening: het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit fietspad Routenetwerk Buitengoed Geul en Maas

Betreft: onverplicht fietspad Routenetwerk Buitengoed Geul en Maas.
Toelichting: in het kader van Buitengoed Geul en Maas (BGM) werken de gemeenten Meerssen, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg samen aan een goede recreatieve infrastructuur. In de eerste fase zijn fiets- en wandelroutes aangelegd van Meerssen tot in Schin op Geul. In de tweede (afrondende) fase leggen we fiets- en wandelroutes aan van Bunde tot in Maastricht. Voor onze gemeente betekent dit dat er drie nieuwe recreatieve routes worden aangelegd:

 1. Route Meerstraat – Oostelijke kanaaldijk.
 2. Route Bundervoetpad – Maastrichterlaan.
 3. Route bedrijventerrein Weerterveld.

Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • Het uitbreiden van onverplichte fietspaden binnen de bebouwde kom van Bunde door middel van het aanbrengen van bijbehorende borden G13 en G14.
 • Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats door middel van het aanbrengen van witte markering op het wegdek van de Meerstraat en bijbehorende borden L02f.
 • Het realiseren van een oversteekplaats voor fietsers door middel van het aanbrengen van markeringen op het wegdek Fregatweg en bijbehorende borden B06 en J24f.

Toelichting: bovengenoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 08-06-2021 t/m 20-07-2021.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van een bedrijf voor handel en reparatie van motorvoertuigen, Weerterveld 41, 6231 NC Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 16-06-2021 t/m 27-07-2021
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening in verband met wijziging van de bestemming, Tussen de Bruggen 97, 6231 CB Meerssen (ontvangen 7 juni 2021);
 • het restylen van de gevels, Vliegenstraat 78,78a en 78b, 6241CJ Bunde (ontvangen 5 juni 2021);
 • het verbreden van de oprit, Roggeveldstraat 11, 6241 CV Bunde (ontvangen 8 juni 2021);
 • het renoveren van het dak, Prinses Beatrixstraat 24, 6241 EW Bunde (ontvangen 9 juni 2021);
 • het realiseren van een uitrit, Houthemerweg 89, 6231 KT Meerssen (ontvangen 9 juni 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het saneren van asbest, Don Boscostraat 83, 6235 EJ Ulestraten (ontvangen 4 juni 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen en schilderen van de woning en het aanpassen van de voorgevel (schilderen betreft nrs. 72-74-76), Sint Josephstraat 72, 6231 EG Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van de stal en berging, Genzon 71, 6235 AA Ulestraten (verzonden 7 juni 2021);
 • het realiseren van een dakkapel, Hemelboomlaan 1a, 6241 AS Bunde (verzonden 8 juni 2021);
 • het realiseren van een dakkapel, Hemelboomlaan 1b, 6241 AS Bunde (verzonden 8 juni 2021);
 • het kappen van een boom (Noodkap), Kuileneindestraat 63, 6231 KE Meerssen (verzonden 11 juni 2021);
 • het realiseren van een ijssalon (horeca categorie 2), Tussen de Bruggen 97, 6231 CB Meerssen (verzonden 11 juni 2021);
 • het verbouwen van de woning, Zuster Paladiaplantsoen 24, 6231 CH Meerssen (verzonden 11 juni 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 16 juni 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen