Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 19 - 12 mei 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 19 - 12 mei 2021

Gepubliceerd op: 11 mei 2021 11:40

Gemeentepagina: week 19
Datum: woensdag 12 mei 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda raadsvergadering donderdag 20 mei

Op donderdag 20 mei 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 15 april 2021
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 23-04-2021)
 • Raadsvoorstel contract t.b.v. uitvoering accountantsdiensten 2022-2023
 • Raadsvoorstel bestemmingsplan Meerssen
 • Raadsvoorstel Transformatieplan Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023
 • Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan (IHP) Meerssen 2021-2035 Onderwijs en opvang
 • Raadsvoorstel betreffende kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenraming 2022-2026 van de GR BsGW
 • Raadsvoorstel hernieuwen inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Bestuurscentrum gesloten

Hemelvaart
In verband met Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei.

Pinksteren
In verband met Pinksteren is het bestuurscentrum gesloten op maandag 24 mei.

Burgerlijke Stand
Ook de Burgerlijke Stand is gesloten op 13, 14 en 24 mei.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van de woning met een berging, Sint Josephstraat 104, 6231 EG Meerssen (ontvangen 26 april 2021);
 • het uitbreiden van de woning en het vervangen van de bestaande garage, Luipertstraat 26, 6237 NM Moorveld (ontvangen 26 april 2021);
 • het renoveren van de schuur, Vonderstraat 16, 6241 NJ Bunde (ontvangen 27 april 2021);
 • het bouwen van een muur waardoor een garage kan worden gerealiseerd, Dwarsstraat 2, 6235 BX Ulestraten (ontvangen 2 mei 2021);
 • het herbestemmen van het pand (van winkel naar appartement), Stationstraat 11, 6231 CK Meerssen (ontvangen 3 mei 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het saneren van asbest, Papenweg 29, 6241 BR Bunde (ontvangen 19 april 2021);
 • het verwijderen van asbest, Kasteelstraat 50, 6235 BR Ulestraten (ontvangen 6 april 2021);
 • het verwijderen van asbest, Vonderstraat 16, 6241 NJ Bunde, (ontvangen 27 april 2021);
 • het verwijderen van dakbeschot, Kommelderweg 3, 6243 ND Geulle (ontvangen 22 april 2021);
 • het verwijderen van asbest, Zuster Paladiaplantsoen 24, 6231 CH Meerssen, (ontvangen 19 april 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbreiden van de woning, Volderstraat 26, 6231 LC Meerssen;
 • het realiseren van een trapgat, Burgemeester Binckhorststraat 4, 6231 GV Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een opbouw op de garage, Kasteelstraat 32, 6235 BP Ulestraten (verzonden 3 mei 2021);
 • het realiseren van een opbouw op de garage, Kasteelstraat 32a, 6235 BP Ulestraten (verzonden 3 mei 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 12 mei 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen