Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 16 - 21 april 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 16 - 21 april 2021

Gepubliceerd op: 20 april 2021 12:45

Gemeentepagina: week 16
Datum: woensdag 21 april 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Dodenherdenking live op televisie via Meer Vandaag
Dodenherdenking live op tv via Meer Vandaag

In verband met de coronamaatregelen ziet de Dodenherdenking op dinsdag 4 mei 2021 er net als vorig jaar anders uit. Het kan helaas niet anders. Tijdens een aangepaste ceremonie vanaf de Vredeskapel herdenken wij de gevallenen die vochten voor ons vaderland en onze vrijheid. Meer Vandaag zendt de herdenking vanaf 19.35 uur live uit op televisie en via de livestream.

Programma herdenking

 • 19.35 uur Aanvang uitzending op Meer Vandaag
 • 19.40 uur Muziek: Guido Dieteren op viool
 • 19.45 uur Toespraak burgemeester Clermonts-Aretz
 • De namen van alle gevallenen worden voorgelezen door mevrouw Wijns
 • Signaal Taptoe door trompettist van fanfare Sint Martinus uit Geulle
 • Kranslegging door burgemeester Clermonts-Aretz en Pastoor Van Meijgaarden
 • 20.00 uur Twee minuten stilte
 • 20.02 uur Wilhelmus. Zang: Wendy Kokkelkoren. Viool: Guido Dieteren.
 • Gedicht door burgemeester Clermonts-Aretz
 • Afsluitende muziek: Zang: Wendy Kokkelkoren. Viool: Guido Dieteren.

In verband met de Coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan.

Meer Vandaag is te ontvangen via uw TV op Ziggo kanaal 47, en op KPN kanaal 1337.
Voor meer frequenties kunt u de website checken: www.meervandaag.nl/frequenties/

---

Agenda digitale raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 28 april en donderdag 29 april 2021 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 20 mei 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 28 april 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 31-03-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan (IHP) Meerssen 2021-2035 Onderwijs en opvang
 • Raadsvoorstel Advies zendtijdtoewijzing lokale omroep Meer Vandaag
 • Raadsvoorstel Transformatieplan jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 29 april 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 31-03-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Meerssen
 • Raadsvoorstel Kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenraming 2022-2026 van de GR BsGW
 • Raadsvoorstel Hernieuwen inkoop en aanbestedingsbeleid, gemeente Meerssen 2021
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Wateroverlast (foto: Johannes Timmermans)
Infobijeenkomst
Conceptmaatregelen fase 2 wateroverlast Meerssen bekend

In de strijd tegen de wateroverlast in Meerssen werken Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen aan een uitwerking van nieuwe regenwaterbuffers en nu nog nooddammen in de tweede fase. De voorbereiding is op dit moment in volle gang. Op donderdag 6 mei organiseert Waterschap Limburg in samenwerking met gemeente Meerssen een online informatiebijeenkomst voor de omgeving.

In de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg in 2018 ondertekende, is voor het waterschap de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren. Intussen is in fase 1 de capaciteit van 7 bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn er drie nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging al gerealiseerd. De werkzaamheden zijn mede gefinancierd door een rijksbijdrage van 1,5 miljoen euro.

Conceptmaatregelen fase 2
Op dit moment vordert de voorbereiding van fase 2. Dit is een belangrijke stap richting de uitvoering van deze 2e fase. Vooralsnog zien de maatregelen er als volgt uit:

 • aanleggen van vier nieuwe regenwaterbuffers nabij Meerssen en Ulestraten
 • verbeteren van de drie nooddammen (uit 2018) nabij Waterval

Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg denkt dat met de maatregelen de wateroverlast in Meerssen voor een groot deel zal zijn opgelost: "We hebben - mede naar aanleiding van ideeën en reacties van inwoners - meerdere varianten van maatregelen onderzocht. We hebben daarin zorgvuldige afwegingen gemaakt en gekeken naar kosten, baten en landschappelijke inpassing. We gaan ervan uit dat we met onze kennis én de inbreng van omwonenden de maatregelen op een mooie manier kunnen inpassen."

Wethouder Gerard IJff: "De gemeente Meerssen is blij met de voortvarendheid van het waterschap in het realiseren van extra waterberging. Op deze wijze kunnen we de burgers en bedrijven al beter beschermen tegen de gevolgen van extreme neerslag."

Online infobijeenkomst
Waterschap Limburg organiseert op donderdag 6 mei om 19.00 uur een online bijeenkomst om betrokkenen te informeren over de planvorming. Ook kunnen mensen hun mening en ideeën geven over de plannen. Aanmelden kan op www.waterschaplimburg.nl/meerssen. Het programma en de plannen zijn hier ook terug te vinden.

Water in balans
Water in Balans

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel 'knoppen om aan te draaien': het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 mei

Koningsdag
In verband met Koningsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op dinsdag 27 april. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Bevrijdingsdag 5 mei
In verband met Bevrijdingsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op woensdag 5 mei. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekiendmakingen


Ter inzagelegging wijzigingsplan 'Waterval 7A te Ulestraten'

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikelen 3.1 en 3.9A van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 22 april tot en met 2 juni 2021 voor eenieder het ontwerp wijzigingsplan 'Waterval 7A' ter inzage ligt. Een wijzigingsbesluit maakt deel uit van het bestemmingsplan en heeft een wettelijke status. Het regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen in dit geval specifiek voor het perceel Waterval 7A te Ulestraten (kadastraal bekend als gemeente Meerssen –sectie K –nummer 194).
Het perceel Waterval 7A bestaat uit een woonhuis met diverse bijgebouwen. Op deze plek is nu nog een bedrijfsbestemming van toepassing: Agrarisch – agrarisch bedrijf. Het bedrijf is gestopt en het perceel inclusief pand zal in de toekomst slechts worden gebruikt voor een woonfunctie. De bestemming wordt dan ook veranderd in ´Wonen'.
Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het wijzigingsplan 'Waterval 7A' geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Indienen van zienswijzen: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer drs. E Wezenberg (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.
Waar ter inzage: u kunt het ontwerp wijzigingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte, tel. 14 043. U kunt het ontwerp wijzigingsplan ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp wijzigingsplan is NL.IMRO.0938.WPwaterval7a-CC01
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro

Partijen: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen en de heer De heer S.P.J. Kremers, Waterval 7A 6235 NC Ulestraten (initiatiefnemer).
Locatie: perceel Waterval 7A, 6235 NC in Ulestraten (kadastraal bekend als gemeente Meerssen –sectie K – nummer 194.
Projectinhoud: de initiatiefnemer wil na vaststelling van het wijzigingsplan het perceel en bijbehorende woning gebruiken als woning.
Hoofdlijnen overeenkomst: de beknopte zakelijke beschrijving op hoofdpunten van de inhoud van de overeenkomst luidt als volgt:

 • • initiatiefnemer laat op zijn kosten een wijzigingsplan opstellen van het Bestemmingsplan Buitengebied voor het adres Waterval 7A te Ulestraten;
 • • de gemeente draagt, op verzoek van initiatiefnemer en na goedkeuring van het ingediende wijzigingsplan, zorg voor het in procedure brengen van dit plan en de procedure voor de vaststelling daarvan;
 • • voor de ontwikkeling van het projectgebied zal initiatiefnemer rechtstreeks diverse kostensoorten voor zijn rekening nemen voor zover de gemeente die nodig heeft voor de planologische maatregel en zal voor het overige aan de gemeente een exploitatiebijdrage voldoen;
 • • initiatiefnemer heeft zich verplicht om alle uit de vaststelling van het wijzigingsplan voorvloeiende planschade aan de gemeente te compenseren.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van een schuur tot 8 appartementen, Molenveldweg 5, 6231 RX Meerssen (ontvangen 8 april 2021);
 • het vervangen van een tuinhuis voor installatie zwembad en sauna, Herkenberg 9, 6231 LK Meerssen (ontvangen 9 april 2021);
 • het realiseren van een carport, Proost de Beaufortstraat 32, 6231 EB Meerssen (ontvangen 9 april 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het vernieuwen van het dak, Klein Berghemmerweg 14, 6235 AH Ulestraten (ontvangen 10 maart 2021);
 • het verwijderen van asbesthoudende platen, Westbroek 22, 6243 CE Geulle (ontvangen 3 april 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen van de panden, Bunderstraat 17 en 19, 6231 EH Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een bijkeuken, Rector Thijssenstraat 23, 6237 NG Moorveld (verzonden 14 april 2021);
 • het wijzigen van gebruik naar een woonbestemming, Hoolhuis 8, 6241 GP Bunde (verzonden 15 april 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit uitbreiden 30 km-zone binnen bebouwde kom Rothem

Betreft: het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom te Rothem (deelgebied: Klinkenberg en Tussen de Bruggen).
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 1. Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Rothem middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden A0130zb en A0130ze
  - Klinkenberg ter hoogte van huisnummers 169 en 173
  - Tussen de Bruggen bij de bestaande komgrens
 2. Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden L02f
  - Klinkenberg ter hoogte van huisnummer 136

Toelichting: bovengenoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 19-04-2021 t/m 07-06-2021.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 21 april 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen