Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 15 - 14 april 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 15 - 14 april 2021

Gepubliceerd op: 13 april 2021 11:30

Gemeentepagina: week 15
Datum: woensdag 14 april 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda raadsvergadering donderdag 15 april 2021

Op donderdag 15 april 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 18 maart 2021/22 maart 2021
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 29-03-2021)
 • Voorstel Beleidsnotitie Kunst in de Openbare ruimte
 • Voorstel verordening Stimuleringsregeling Winkelgebieden Meerssen 2021
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 mei

Koningsdag
In verband met Koningsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op dinsdag 27 april. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Bevrijdingsdag 5 mei
In verband met Bevrijdingsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op woensdag 5 mei. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van uitbreiding van de stallingen, Eijkskensweg 4, 6243 AA Geulle (ontvangen 31 maart 2021);
 • het plaatsen van een overkapping, Pastoor Arnold Somyasingel 17, 6231 HL Meerssen (ontvangen 1 april 2021);
 • het realiseren van een keerwand, Eijckerveld 29, 6235 BZ Ulestraten (ontvangen 2 april 2021);
 • het splitsen van een woning, Kruisberg 52, 6231 RK Meerssen (ontvangen 31 maart 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van dakbeschot, Burgemeester Binckhorststraat 4, 6231 GV Meerssen (ontvangen 26 maart 2021);
 • het verwijderen van asbest, Geulstraat 45, 6241 NA Bunde (ontvangen 30 maart 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het bouwen van een tuinhuis, Synagogeplantsoen 20, 6231 KJ Meerssen (verzonden 9 april 2021);
 • het vernieuwen en verhogen van de dakconstructie en het plaatsen van een nieuwe dakkapel, Klein Berghemmerweg 14, 6235 AH Ulestraten (verzonden 12 april 2021);
 • het plaatsen van handelsreclame ten behoeve van een geldautomaat binnen in het pand, Beekstraat 60, 6231 LH Meerssen (verzonden 9 april 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 14 april 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen