Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 13 - 31 maart 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 13 - 31 maart 2021

Gepubliceerd op: 30 maart 2021 15:45

Gemeentepagina: week 13
Datum: woensdag 31 maart 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Aanvullende compensatieregeling Covid-19 & Subsidies 2021

Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Om (vrijwilligers)organisaties en verenigingen te ondersteunen in deze financieel zware tijd besloot de gemeenteraad op 18 maart budget beschikbaar te stellen voor een tijdelijke aanvullende compensatieregeling COVID 19. Dit is aanvullende regeling waar vrijwilligersorganisaties, verenigingen en gemeenschapshuizen gebruik van kunnen maken. De regeling geldt ook voor organisaties die niet in het reguliere subsidiebeleid van gemeente Meerssen opgenomen zijn.

Daarnaast besloot de raad dat vrijwilligersorganisatie die eerder een basissubsidie (waardering- stimuleringssubsidie), activiteitensubsidie (eerste helft 2021) of evenementensubsidie (eerste helft 2021) toegekend kregen voor 2021, deze mogen houden.

LET OP: ten aanzien van de activiteitensubsidies voor de tweede helft van 2021 en de evenementen subsidies voor evenementen die plaatsvinden in de tweede helft van 2021 zijn er uitzonderingen en tijdelijke aangepaste regels. Meer hierover kunt u lezen op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies of onze Coronapagina).

Financiële nood
Met de aanvullende compensatieregeling Covid-19 kan de gemeente organisaties en verenigingen die geraakt zijn door de coronacrisis (en die tot nu toe onvoldoende aanvullende steun hebben ontvangen) aanvullend ondersteunen. De organisatie moet wel kunnen aantonen dat zij in financiële nood verkeert. De regeling heeft betrekking op het jaar 2020 en kan ingediend worden over de periode 1 maart t/m 31 december 2020.

LET OP: de professionele welzijnsinstellingen vallen niet onder deze regeling. Met deze instellingen worden separate afspraken gemaakt.

Wanneer en hoe aanvragen?
U kunt aanvraag voor deze aanvullende regeling indienen met het aanvraagformulier 'Aanvullende compensatieregeling COVID-19' op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies of de Coronapagina). Hier vindt u ook de voorwaarden en meer informatie over de regeling. LET OP: u kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 30 april 2021!

Reeds eerder een aanvraag ingediend?
Als u al eerder een aanvraag of verzoek heeft ingediend bij de gemeente voor financiële ondersteuning, moet u helaas opnieuw een aanvraag indienen met behulp van bovengenoemd aanvraagformulier. Denk eraan om tevens de gevraagde bijlagen (alsnog) aan te leveren. De organisaties die dit betreft informeren wij per e-mail.

Meer informatie over de tijdelijke regeling?
Heeft u vragen? Kijk dan op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies of de Coronapagina). Of neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Reguliere subsidies 2021
Kreeg u als vrijwilligersorganisatie een basissubsidie (waardering- stimuleringssubsidie), activiteitensubsidie (eerste helft 2021) of evenementensubsidie toegekend voor 2021? Tijdens de raadsvergadering van 18 maart 2021 besloot de gemeenteraad tevens dat de vrijwilligersorganisaties deze toegekende subsidies mogen houden. Het gemeentebestuur hoopt de vrijwilligersorganisaties hiermee te ondersteunen in deze moeilijke tijd. De toegekende subsidies worden vóór 15 april uitgekeerd. Let op; ten aanzien van de activiteitensubsidies voor de tweede helft van 2021 en de evenementen subsidies voor evenementen die plaatsvinden in de tweede helft van 2021 zijn er uitzonderingen en tijdelijke aangepaste regels. Meer hierover kunt u lezen op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies).

Reguliere subsidies 2020 en huurcompensatie 2020
De raad besloot op 10 december 2020 dat vrijwilligersorganisaties en verenigingen hun verkregen waardering-activiteiten- of evenementensubsidie 2020 mochten houden. Daarnaast heeft zij besloten dat gemeenschapshuizen en sportverenigingen die accommodaties huren van de gemeente voor de periode maart tot en met december 2020 huurcompensatie ontvangen. Meer informatie over de besluitvorming van 10 december 2020 vindt u hier.

Meer informatie?
Meer informatie over subsidies vindt u ook op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies) of neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Cyclomedia
CycloMedia maakt foto's in de Gemeente Meerssen

De komende tijd worden in de Gemeente Meerssen foto's gemaakt door CycloMedia. Dit is bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto's vanaf de openbare weg. Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') van toepassing is.

Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie en verwerking van straatfoto's in een database teneinde deze foto's – onder stringente voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. De foto's worden vervolgens gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen. Voordat Cyclomedia de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen en kentekens van auto's onherkenbaar gemaakt ('geblurd'). De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG, die bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@Cyclomedia.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie: https://www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement

---

Pasen
Bestuurscentrum / KCC gesloten
op Goede vrijdag en Paasmaandag

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Woonvisie
Online informatiebijeenkomst ontwerp Woonvisie

De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2026 op het gebied van wonen wil staan met een doorkijk naar 2030. Ook wordt de woonvisie gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. De woonvisie geeft de gemeente handvatten om in te spelen op de woonopgaven die leven. In de komende jaren staat de gemeente voor forse uitdagingen, zoals o.a. de veranderende samenstelling van de bevolking (vergrijzing en ontgroening) en de verduurzaming van de woningvoorraad. Het grootste deel van de woningen die nodig zijn in 2030 is al gebouwd. Het is belangrijk woningen toe te voegen die aanvullend zijn aan de huidige voorraad en de doorstroming te bevorderen, zodat alle huishoudens kunnen wonen zoals ze wensen.

De ontwerp Woonvisie is ter inzage t/m 11 mei 2021.
Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking elders op deze gemeentepagina.

Online informatiebijeenkomst / webinar
Door de Coronamaatregelen kan er helaas geen fysieke informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Wij organiseren daarom online informatiebijeenkomst (webinar) op dinsdag 13 april 2021, aanvang 19.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.meerssen.nl (Projecten –> Woonvisie).

Wilt u nieuws en informatie (o.a. over webinars) van de gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen? Meld u via www.meerssen.nl dan aan op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Officiële Bekendmakingen


Tijdelijke beleidsregel Aanvullende compensatieregeling COVID-19

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 18 maart 2021 budget beschikbaar gesteld voor een tijdelijke beleidsregel Aanvullende compensatieregeling COVID-19.
In werking: met ingang van 18 maart 2021.
Waar ter inzage: de tijdelijke beleidsregel Aanvullende compensatieregeling COVID-19 is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 26 maart 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Tijdelijke aanpassing beleidsregels Activiteitensubsidie Gemeente Meerssen

Betreft: door de Coronamaatregelen is er sprake van een tijdelijke aanpassing van de beleidsregel activiteitensubsidie (tweede helft 2021). De aanvraagtermijn voor een activiteitensubsidie tweede helft 2021 (periode 1 juli t/m 31 december 2021) wordt eenmalig verlengd. Deze aanvragen moeten vóór 1 juli 2021 ingediend te worden (in plaats van vóór 1 april 2021).
Informatie: www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies). Of bel het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het gedeeltelijk afzetten van de Blockhuijsstraat, Blockhuijsstraat 17, 6235 AW Ulestraten (ontvangen 17 maart 2021);
  • et gedeeltelijk verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een draagbalk, Pastoor Petrus Stevensstraat 13, 6231 JB Meerssen (ontvangen 19 maart 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het renoveren van het pand, Korte Raarberg 13, 6231 KP Meerssen (ontvangen 18 februari 2021);

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het plaatsen van een container en een hijskraan op de openbare weg ten behoeve van werkzaamheden, Stationstraat 10, 6231 CL Meerssen (verzonden 26 maart 2021);
  • het verbreden van een uitrit, Hemelboomlaan 7, 6241 AS Bunde (verzonden 25 maart 2021);
  • het realiseren van een nieuwe inrit ten behoeve van een opstelplaats voor een vrachtwagen, Kuilenstraat 73, 6231 AV Meerssen (verzonden 26 maart 2021);
  • het realiseren van een webshop (aan huis verbonden bedrijf), Tussen de Bruggen 53, 6231 CB Meerssen (verzonden 26 maart 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerp-Woonvisie ter inzage

Betreft: de woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2026 op het gebied van wonen wil staan met een doorkijk naar 2030. Ook wordt de woonvisie gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. De woonvisie geeft de gemeente handvatten om in te spelen op de woonopgaven die leven. In de komende jaren staat de gemeente voor forse uitdagingen, zoals o.a. de veranderende samenstelling van de bevolking (vergrijzing en ontgroening) en de verduurzaming van de woningvoorraad. Het grootste deel van de woningen die nodig zijn in 2030 is al gebouwd. Het is belangrijk om woningen toe te voegen die complementair zijn aan de huidige voorraad en de doorstroming te bevorderen, zodat alle huishoudens kunnen wonen zoals ze wensen.
Inzagetermijn: u kunt de ontwerp-woonvisie inzien t/m 11 mei 2021.
Waar ter inzage: u kunt de ontwerp-woonvisie digitaal inzien via www.meerssen.nl (Projecten –> Woonvisie). De papieren stukken kun u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum. Bel voor het maken van een afspraak: tel. 14 043.
Online informatiebijeenkomst: door de Coronamaatregelen kan er helaas geen fysieke informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Wij organiseren daarom online informatiebijeenkomst (webinar) op dinsdag 13 april 2021, aanvang 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via www.meerssen.nl (Projecten –> Woonvisie).
Inspraakreacties: inspraakreacties kunt u per post sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, t.a.v. afdeling Ruimte, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Maastricht-Heuvelland

Betreft: het College van B&W van Meerssen heeft op 23 maart 2021 de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld.
In werking: met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
Waar ter inzage: dit besluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 31 maart 2021. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 31 maart 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen