Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2021

Gepubliceerd op: 26 januari 2021 13:50

Gemeentepagina: week 04
Datum: woensdag 27 januari 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Voortgang benoemen kandidaat wethouders

De vier partijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en Focus zijn in een vergevorderd stadium in het proces voordracht kandidaat wethouders. De partijen hebben de griffie opdracht gegeven om het integriteitsonderzoek van de 1 FTE kandidaat wethouders op te starten. Dit betekent dat er een voordracht komt voor twee parttime wethouders.

Naar verwachting zal de benoeming van de kandidaat wethouders tijdens de raadsvergadering van 4 februari op de raadsagenda worden geplaatst waarna het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen weer voltallig en operationeel zal zijn. Hierdoor is de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd.

---

coronavirus COVID19
Informatie mbt coronavirus

Het kabinet maakt zich zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten onder controle te krijgen.

Avondklok
In heel Nederland geldt sinds zaterdag een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur en 04.30 uur binnen blijft. De avondklok zorgt ervoor dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek gaan of elkaar ontmoeten, wat helpt om de verspreiding van het virus af te remmen. Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een formulier 'Eigen verklaring Avondklok' meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een 'Werkgeversverklaring' tonen. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Bezoek
Bovendien heeft het kabinet het advies voor bezoek aangescherpt: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

MEER INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Coronavaccinaties: www.coronavaccinatie.nl
Avondklok: www.rijksoverheid.nl/avondklok

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.
Bel het Sociaal Teambij vragen over corona en uw lopende indicatie Jeugd of Wmo.
Tevens voor vragen waar u binnen de gemeente terecht kunt met vragen over eenzaamheid. Tel. 14 043. 

---

Gemeentehuis gesloten op 15 en 16 februari

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 15 februari en dinsdag 16 februari (de eigenlijke carnavalsdagen). Door de huidige coronamaatregelen kunnen er geen carnavalsactiviteiten plaatsvinden.

Aangifte geboorte en overlijden
De Burgerlijke Stand is uitsluitend voor aangifte geboorte of overlijden geopend op maandag 15 februari van 9.00-10.00 uur.

Vermissing paspoort-identiteitskaart-rijbewijs
Op 15 februari kunt u van 09.00-10.00 uur tevens en uitsluitend terecht voor het melden van vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt de vermissing van uw reisdocument ook online melden via www.meerssen.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Laadpalen
Waar moeten laadpalen voor elektrische 
auto's komen in onze gemeente?

Er komen steeds meer elektrische auto's op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Meerssen laat komende jaren circa 40 laadpalen plaatsen in de openbare ruimte. Dat is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg. Hiermee stimuleert de gemeente de verduurzaming van mobiliteit.

Bij iedere laadpaal maken we twee parkeerplaatsen voor elektrische auto's. Dit komt neer op in totaal ca.80 openbare parkeervakken in 2025 bestemd voor elektrisch rijdende inwoners, bezoekers en forenzen.

Uw mening is belangrijk!
Vattenfall - tot 2030 eigenaar van deze laadpalen – zorgt voor een goede verspreiding van de openbare laadpalen. De gemeente heeft ook invloed op de verdeling van de laadpalen en hoort ook graag de mening van inwoners, ondernemers en verenigingen. Op www.meerssen.nl (projecten – laadpalen) kunt u een enquête invullen, waarin u kunt meedenken over een goede verdeling van de laadpalen in onze gemeente. Invullen van de enquête kan t/m 8 februari 2021.

Samenwerkingsregio Zuid
De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio's die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het bevat stimuleringsmaatregelen om 1,9 miljoen elektrische personenauto's de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente Meerssen betekent dit een groei naar 1.300 elektrische personenauto's in 2025 tot circa 4.900 elektrische personenauto's in 2035. Op dit moment telt de gemeente Meerssen circa 130 elektrische personenauto's.

De toename van elektrische personenauto's op de weg levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductiedoelstelling. Daarmee draagt Nederland bij aan het VN-Klimaatakkoord van Parijs om in 2030 minimaal 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezingen Tweede Kamer
Stemmen in een andere gemeente met een Kiezerspas

De burgemeester van de gemeente Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijk verzoek

 • Bij de receptie in het bestuurscentrum zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondeling verzoek

 • Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

Informatie: Team Verkiezingen Gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Meerssen, 20-1-2021
De burgemeester voornoemd, M.A.H. Clermonts-Aretz

---

Verkiezingen Tweede Kamer
Stemmen bij Volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag

 • Bij de receptie in het bestuurscentrum zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd.
 • Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
 • De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdacht van de stempas

 • De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
 • Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
 • De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
 • Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

Informatie: Team Verkiezingen Gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Meerssen, 20-1-2021
De burgemeester voornoemd, M.A.H. Clermonts-Aretz

---

Vaststelling eenheidsprijzen per type bouwwerk t.b.v. berekening leges

Betreft: op grond van de Verordening leges Meerssen 2021 en artikel 2.1.1.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges Meerssen 2021 hebben burgemeester en wethouders van Meerssen de eenheidsprijzen per type bouwwerk vastgesteld. De eenheidsprijzen worden gebruikt om de bouwkosten te bepalen van een project waarvoor een omgevingsvergunning bouwen is aangevraagd. De leges voor de omgevingsvergunning zijn gebaseerd op een schatting van de bouwkosten.
In werking: het besluit treedt in werking de dag volgend op deze bekendmaking.
Inzagetermijn: van 27-01-2021 t/m 06-03-2021
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klanten Contact Centrum (KCC).
Zienswijzen: het is niet mogelijk om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen tegen dit besluit.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van de woning, Blockhuijsstraat 29, 6235 AW Ulestraten (ontvangen 14 januari 2021);
 • het vervangen en uitbouwen van de keuken, Houthemerweg 13, 6231 KS Meerssen (ontvangen 17 januari 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 27 januari 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen