Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2021

Gepubliceerd op: 19 januari 2021 14:00

Gemeentepagina: week 03
Datum: woensdag 20 januari 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Tweede Kamerverkiezingen:
Kom werken bij het stembureau

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van je gemeente.

Tweede Kamerverkiezingen: Kom werken bij het stembureau

Meer weten?
Kijk eens op www.elkestemtelt.nl.

Wil je je aanmelden?
Ben je 18 jaar of ouder en heb je interesse? Stuur dan een mailtje met je naam en adres aan verkiezingen@meerssen.nl.

Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen, zodat iedereen veilig kan werken. Wij maken onder andere gebruik van gezichtsbescherming, handschoenen, kuchschermen en desinfectiemiddelen.

---

Wethouder Rein Dupont
Wethouder Rein Dupont neemt
met onmiddellijke ingang ontslag

Wethouder Rein Dupont heeft op woensdag 13 januari wegens persoonlijke omstandigheden met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad.

---

coronavirus COVID19
Informatie mbt coronavirus
Nederland blijft t/m ten minste 9 februari in lockdown

Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Nu moeten ervoor zorgen dat de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller dalen, zodat ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom besloot het kabinet dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Uitgebreide informatie over alle maatregelen kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Géén vrije inloop gemeentehuis
Tijdens de lockdown is er géén vrije inloop mogelijk bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum / bestuurscentrum. U kunt alléén op afspraak terecht. Wij vragen u uitsluitend afspraken te maken voor wat écht noodzakelijk is. U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl of bel telefoon 14 043. Tijdens uw bezoek is een mondkapje verplicht.

MEER INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Coronavaccinaties: www.coronavaccinatie.nl

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.

--- 

Afvalinzameling
Welk afval wordt er deze week opgehaald?
Kijk op uw Afvalkalender of Milieu App

Wilt u weten welk afval er deze week wordt opgehaald? Op uw persoonlijk Afvalkalender ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. Of gebruik onze handige Milieu App. Ook hierin vindt u de inzameldagen. Extra handig aan de app is dat u melding krijgt de dag voordat er afval wordt ingezameld. Download de Milieu app via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android).

Oneven-even
Kijk goed op kalender of in de app, want de inzameldagen zijn namelijk iets anders dan u wellicht gewend bent. Dat komt omdat 2020 met een oneven week eindigde en het nieuwe jaar ook met een oneven week begon. De afvalinzameling is echter afwisselend doorgegaan. Dus als bij u vorig jaar in de even weken de Restzakken werden opgehaald, dan is dat nu in de oneven weken. U vindt het echter allemaal precies terug op uw Afvalkalender of in de MilieuApp.

Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe afvalkalender downloaden: www.besteuitafval.nl.

---

Raad
Donderdag 21 januari:
openbare raadsbijeenkomst over spreektijden & interrupties

Voorafgaande aan de raadsadviesvergadering van donderdag 21 januari 2021 is er een openbare raadsbijeenkomst over de memo spreektijden en interrupties.

Deze bijeenkomst duurt van 18.00-19.00 uur. U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl. Om 19 uur start de raadsadviesvergadering via diezelfde livestream.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

De agenda van de digitale raadsadviesvergadering vindt u op www.meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het verbouwen van de panden, Bunderstraat 17 en 19, 6231 EH Meerssen (ontvangen 6 januari 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het saneren van asbest, Rector Thijssenstraat 14, 6237 NJ Moorveld (ontvangen 6 januari 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het uitbreiden van de woonkamer / algemene ruimte, Molenweg 11, 6231 BL Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • uitbreiden huidige activiteiten met demontage van tweewielige voertuigen (Omgevingsverguning Beperkte Milieutoets, Kuiperstraat 14, 6243 NH Geulle (verzonden 06-01-2021);
  • het bouwen van een paardenstal en rijbak (legalisatie), Lange Raarberg 51, 6231 RN Meerssen (verzonden 12 januari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het melden van het veranderen van het bedrijf KPN N.V., Kruisberg 32, 6231 RK Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 20-01-2021 t/m 02-03-2021
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 20 januari 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen