Gemeente Meerssen | Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst woensdag 19 juni 2024

Nieuwsbericht Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst woensdag 19 juni 2024

Gepubliceerd op: 05 juni 2024 12:40

Raad
Op woensdag 19 juni 2024 vindt de oordeelsvormende raadsbijeenkomst plaats. De bijeenkomst start om 19.00 uur en vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Je kunt de bijeenkomst ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten

De oordeelsvormende raadsbijeenkomst vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 4 juli 2024. In deze bijeenkomst vinden raadsverkenningen plaats die zijn gericht op informatieverstrekking aan en oordeelsvorming van de leden van de Raad. In oordeelsvormende raadsbijeenkomsten worden ook raadsvoorstellen behandeld en wordt door de vergadering de gewenste behandelwijze in de aanstaande besluitvormende raadsvergadering aangegeven.

Concept-agenda woensdag 19 juni 2024

  • Opening en mededelingen voorzitter
  • Vaststellen concept-agenda
  • Vaststellen concept-samenvattingen Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten van 12-06-2024 en 13-06-2024
  • Spreekrecht
  • Raadsvoorstel Vaststellen jaarstukken 2023 en bestemming resultaat 2023
  • Raadsvoorstel inzake 1e bestuursrapportage 2024
  • Raadsvoorstel Kadernota 2025-2028
  • Algemene rondvraag

De achterliggende stukken kun je raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als je van het spreekrecht gebruik wil maken, dien je dit uiterlijk 24 uur vóór de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kenbaar te maken bij de griffie. Hier kun je tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding je naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover je het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kun je je zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Griffie gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: griffiebureau@meerssen.nl