Gemeente Meerssen | Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 27 juni 2024

Nieuwsbericht Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 27 juni 2024

Gepubliceerd op: 19 juni 2024 13:10

Op donderdag 27 juni 2024 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 29-05-2024
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 10-06-2024)
 • Raadsvoorstel Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.T.J.M. Bongarts
 • Raadsvoorstel Uitwerking businesscase I&A
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) en begrotingswijziging 2024 van de VRZL
 • Raadsvoorstel Begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 • Raadsvoorstel vaststellen Beleidsplan Wegen 2025-2028
 • Raadsvoorstel ontwerp verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Dorpstraat 31 Ulestraten
 • Raadsvoorstel Regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties 2024-2031
 • Raadsvoorstel concept-jaarrekening GR Geul en Maas 2023 en begroting 2025
 • Raadsvoorstel Eerste voortgangsrapportage Programma Gemeenteraad aan het stuur – Project proefperiode
 • Raadsvoorstel ontwerp verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning realiseren 8 woningen Auw Kerk, Burchtstraat 2 Bunde
 • Raadsvoorstel Nieuwbouw kleedkamers en kantine VV Bunde
 • Raadsvoorstel vaststellen Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2024-2027
 • Raadsvoorstel Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Griffie gemeente Meerssen, tel: 14 - 043. E-Mail: griffiebureau@meerssen.nl.