Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 07-12-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 07-12-2021

Gepubliceerd op: 15 december 2021 15:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 december 2021

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 november 2021 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen verkeersbesluit invoeren parkeervergunning Gansbaan en Hoekweg te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 12 november 2021;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies de bezwaren van reclamanten niet-ontvankelijk te verklaren.

Gunning projectmatige vervangingen openbare verlichting 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de werkzaamheden met betrekking tot 'Projectmatige vervangingen openbare verlichting 2021' te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk de firma Spie.

Brief aan Tjibbe coaching als reactie op hun schrijven november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de concept-brief 'Reactie op uw schrijven aan colleges en fractievoorzitters';
  2. de gemeenteraad middels een afschrift van het antwoordschrijven ter zake te informeren.

Berekening bouwkosten ten behoeve van leges 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de tabel met eenheidsprijzen per type bouwwerk (nieuwbouw en verbouw) 2022 vast te stellen.