Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 4-06-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 4-06-2024

Gepubliceerd op: 19 juni 2024 13:00

Besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 28 mei 2024 en 29 mei 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 28 mei 2024 en 29 mei 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 mei 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 mei 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Jaarstukken 2023 en Begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van het Jaardocument van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en van het accountantsverslag;
 2. kennis te nemen van het voorstel Structurele bijdrage CAO-loonkosten 2024 van de VRZL;
 3. kennis te nemen van het Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023;
 4. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel 'Jaarstukken 2023 VRZL en MCC en begrotingswijziging 2024 VRZL' en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL);
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel 'Begroting 2025 VRZL' en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Mandaatverlening voor afhandeling bezwaarschrift van Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV) tegen subsidiebeschikking

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. het college van B&W van Maastricht mandaat te verlenen het bezwaarschrift van Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) af te handelen betreffende de verleende subsidiebeschikking van 8 februari 2024;
 2. de concept-brief te ondertekenen en deze te versturen naar het college van B&W van de gemeente Maastricht.

Vaststelling Jaarstukken 2023 en bestemming resultaat 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met:

 1. de Jaarstukken 2023 gemeente Meerssen;
 2. de voorgestelde resultaatbestemmingen 'Reserve inrichting eigentijdse kantooromgeving' en 'Openbaar groen (Uitvoeren groenbeleidsplan)'.

1e Bestuursrapportage 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. akkoord te gaan met de voorliggende concept 1e Bestuursrapportage 2024;
 2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

Opzegging dienstverleningsovereenkomst vegen wegen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de huidige dienstverleningsovereenkomst 'Vegen en onkruidbeheersing goten' met de gemeente Maastricht, met inachtneming van de opzegtermijn, op te zeggen per 31 december 2024.

Jaarverantwoording kinderopvang 2023 Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. de jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast te stellen;
 2. de raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast te stellen.

Regionale uitvoeringsplannen Gezond & Actief Leven Akkoord

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de financiële gevolgen van de regionale uitvoeringsplannen GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) voor de gemeente Meerssen in 2024.

Kroonringen voor PMD (plastic, metaal en drankkartons)-zakken

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. de kroonring als inzamelhulpmiddel voor inzameling van PMD-zakken in heel Meerssen te introduceren;
 2. de Afvalstoffenverordening 2025 (onderdeel van de Verordening Fysieke Leefomgeving) en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit hierop aan te passen;
 3. financiering plaats te laten vinden vanuit de SUP-regeling 2024 en 2025;
 4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren;
 5. de inwoners via de gemeentelijke informatiekanalen te informeren.

Raadsinformatiebrief Nieuwe Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht gemeente Meerssen 2024 (Klokkenluidersregeling)

Besluit: het college van B&W heeft besloten de concept-raadsinformatiebrief over de Nieuwe 'Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht gemeente Meerssen 2024 (Klokkenluidersregeling)' vast te stellen.

Concept-jaarrekening 2023 en concept-begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geul en Maas

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. de concept-jaarrekening 2023 van de GR Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van de definitieve jaarrekening;
 2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2025 van de GR Geul en Maas;
 3. conform concept-raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen:
 4. kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2023 van de GR Geul en Maas,
 5. geen zienswijze te geven over de ontwerp-begroting 2025 van de GR Geul en Maas.

Kadernota 2025-2028

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Kadernota 2025-2028 en de bijbehorende Kadernota 2025-2028 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 4 juli 2024.

Voortgang realisatie flexwoningen in gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de te versturen bewonersbrieven rondom het Amicitasterrein (Meerssen) en voormalige TV De Gewannen (Ulestraten);
 2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.