Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 28-05-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 28-05-2024

Gepubliceerd op: 18 juni 2024 11:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 mei 2024

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 21 mei 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 mei 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 mei 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.T.J.M. Bongarts

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om de aan wethouder dhr. L.T.J.M. Bongarts verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlengen met ingang van 30 juni 2024 voor de duur van een jaar, derhalve tot 30 juni 2025.

Opdracht ontwerp en bestek drie onderdelen Masterplan centrum/Proosdijpark te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. te bepalen dat dit project wordt meegenomen in de aanvragen van een subsidie uit het leefbaarheidsfonds provincie Limburg voor de realisatie van drie onderdelen Masterplan centrum/Proosdijpark (De entree Proosdijpark zijde Station, de verbinding van Proosdijpark met Markt zijde Basiliek en uitbreiding Proosdijpark richting Beekstraat) integraal met meerdere andere projecten in de gemeente Meerssen;
 2. opdracht te gunnen aan Bureau Verbeek voor het ontwerp en bestek conform de opgestelde offerte d.d. 4 april 2024;
 3. in te stemmen met het in overeenstemming met de aanbestedingsregels starten van een meervoudige onderhandse aanbesteding voor de realisatie van de drie onderdelen Masterplan/Proosdijpark;
 4. in te stemmen met het starten van de aanbesteding voor directie en toezicht voor de realisatiewerkzaamheden;
 5. akkoord te gaan met het geven van mandaat aan de manager afdeling ruimte voor het ondertekenen van de relevante stukken o.a. opdracht Bureau Verbeek, start aanbesteding, m.b.t. de drie onderdelen Proosdijpark/Masterplan.

Aanvraag omgevingsvergunning buitenplans afwijken bestemming Auw Kerk Burchtstraat 2 te Bunde voor de realisatie van 8 woningen in rijksmonument

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de op 22 december 2023 aangevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen van het gebruik van de Auw Kerk aan de Burchtstraat 2 in Bunde van een maatschappelijke functie naar 8 woningen;
 2. in te stemmen met het ontwerp-besluit omgevingsvergunning, het concept-raadsvoorstel en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen in verband met de ingekomen aanvraag omgevingsvergunning;
 3. het raadsvoorstel met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen door te leiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 27 juni 2024;
 4. na akkoord van de gemeenteraad het ontwerp-besluit omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor 6 weken ter inzage te leggen;
 5. de portefeuillehouder te mandateren om de zaak verder af te handelen.

Aanbesteding delven graven gedenkparken Meerssen en Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. enkelvoudig onderhands het delven van graven voor de gedenkparken Meerssen en Bunde aan te besteden;
 2. akkoord te gaan met het geven van mandaat aan de manager Ruimte voor het ondertekenen van offerteaanvraag Firma Limpens en het ondertekenen van de opdrachtbrief voor het delven en dichten van graven gedenkparken Meerssen en Bunde aan de Firma Limpens.

Aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 31 te Ulestraten inzake een paardenbak

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de op 8 december 2023 aangevraagde omgevingsvergunning voor de legalisatie van een reeds aanwezige paardenbak achter de woning Dorpstraat 31 te Ulestraten;
 2. in te stemmen met het ontwerp-besluit omgevingsvergunning, het concept-raadsvoorstel en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen in verband met de ingekomen aanvraag omgevingsvergunning;
 3. het raadsvoorstel met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen door te leiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 27 juni 2024;
 4. na akkoord van de gemeenteraad het ontwerp-besluit omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor 6 weken ter inzage te leggen

Beleidsplan Wegen 2025-2028

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel ten behoeve van de vaststelling van het beleidsplan Wegen 2025-2028 en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

Vaststelling subsidie peuterspeelzaal MIK-PIW 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)-subsidie over 2023 aan MIK vast te stellen op € 41.320,--;
 2. de VVE-subsidie over 2023 aan Spelenderwijs vast te stellen op € 193.022,--;
 3. het openstaande bedrag, na verrekening van de voorschotten, van € 13.201,-- te voldoen aan MIK-PIW;
 4. het bedrag af te dekken op afwikkelingsverschillen 2024.

Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. de gemeenteraad voor te stellen het regionaal beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 vast te stellen;
 2. het regionaal uitvoeringsplan 2024 beleid jeugd vast te stellen;
 3. het regionaal uitvoeringsplan 2024 verwerving jeugdhulp Zuid-Limburg vast te stellen;
 4. de regiovisie op de governance 2024-2028 vast te stellen;
 5. de Service-Level Agreement (SLA) Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2024-2028 vast te stellen;
 6. de onderdelen 2 tot en met 5 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling van het regionaal beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 door de gemeenteraad.

Tijdelijke opstelling horecaterrassen Markt Meerssen 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten het 'Tijdelijk beleid horecaterrassen Markt Meerssen 2024' vast te stellen conform concept.