Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 20-7-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 20-7-2021

Gepubliceerd op: 01 september 2021 15:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juli 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 juli 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 juli 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Tussentijdse rapportage stand van zaken implementatie Omgevingswet juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de actuele stand van zaken omtrent de implementatie van de Omgevingswet;
2. in te stemmen met de concept-Raadsinformatiebrief over de stand van zaken omtrent de implementatie van de Omgevingswet.

Onderwerp:
Ontwerp-Omgevingsverordening 2021 provincie Limburg
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de ontwerp-Omgevingsverordening van de provincie Limburg;
2. akkoord te gaan met de concept-zienswijze op de ontwerp-Omgevingsverordening.

Onderwerp:
Beslissing op bezwaarschriften tegen herinrichting Markt en wijziging parkeerbeleid Markt te Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de adviezen van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 21 april 2021 en 14 juni 2021;
2. het bezwaarschrift van 11 november 2020 niet-ontvankelijk te verklaren;
3. het bezwaarschrift van 9 maart 2021 ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
4. na herstel van het motiveringsgebrek het bestreden besluit te handhaven.

Onderwerp:
Onttrekking weg aan de openbaarheid
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het voornemen om het weggedeelte Burgemeester Hein Cortenstraat te Ulestraten te onttrekken aan de openbaarheid;
2. dit besluit te publiceren op de voorgeschreven wijze en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen.

Onderwerp:
Gunning project aanleg regenwaterriool en reconstructie Pastoor N. de Reimsstraat te Meerssen en Pastoor Halmansstraat te Ulestraten
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 5 offertes het realiseren van het project 'Aanleg regenwaterriool en reconstructie Pastoor N. de Reimsstraat en Pastoor Halmansstraat' te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk de firma Kurvers.

Onderwerp:
Realisatie herinrichting Pastoor van Eijsstraat en afronding tijdelijke maatregelen St. Catharinastraat te Ulestraten
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met de realisatie van de herinrichting van de Past. van Eijsstraat;
2. wegenbouwbedrijf BLM middels een deelopdracht, deel uitmakend van een realisatieovereenkomst, opdracht te verstrekken voor deze realisatie;
3. de tijdelijke maatregelen in de St. Catharinastraat welke gedeeltelijk in december 2020 zijn uitgevoerd verder af te ronden.

Onderwerp:
Bijdrage onderhoud bijgebouw Gemeenschapshuis De Koel te Rothem
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de onderhoudsgelden ad € 7.000,-- die conform het MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) begroot zijn voor het bijgebouw van Gemeenschapshuis De Koel, beschikbaar te stellen aan de exploitant voor het zelfstandig uitvoeren van het onderhoud.

Onderwerp:
Drie verzoeken Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten een antwoord te geven op drie verzoeken van de Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen conform concept-brief.

Onderwerp:
Oproep aan VNG betreffende het inkomensafhankelijk maken van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. Hiertoe heeft de gemeenteraad een motie aangenomen.
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten wethouder Wim Kemp te mandateren voor de uitvoering van de motie middels een brief aan de VNG.

Onderwerp:
Aanvragen aanvullende compensatieregeling Covid-19
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Conform de regeling compensatie Covid-19 subsidie toe te kennen aan: Gemeenschapshuis De Stip een subsidiebedrag van € 10.333,-- en aan R.K. Parochie H. Martinus een subsidiebedrag van € 4.742,--;
2. conform de regeling compensatie Covid-19 de volgende aanvragen af te wijzen: Gäöls Mannenkoor, Scouting Ulestraten, Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten, Harmonie en Drumband St. Agnes;
3. conform de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvragen buiten behandeling te stellen wegens niet aanleveren gegevens: Gemeenschapshuis De Koel, Sportcafé Marsana, Kindervakantiewerk Meerssen, Rothem's Harmonie, Fanfare Geulle en Scouting Bunde.