Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-08-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-08-2020

Gepubliceerd op: 03 september 2020 11:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 augustus 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 augustus 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 augustus 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 augustus 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 augustus 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte afspraken.

Onderwerp: Rapportage onderzoek sociaal domein
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De 'Rapportage onderzoek sociaal domein' d.d. 6 juli 2020 van NCOD vast te stellen;
 2. het functiegebouw structureel uit te breiden met een junior beleidsmedewerker sociaal domein (0,8 fte, schaal 9);
 3. het functiegebouw uit te breiden met een tijdelijke functie 'Data analist' bij de administratie sociaal team voor 2 jaar (0,8 fte, schaal 8-9);
 4. de voorgestelde procesinrichting (inclusief bevoegdheden en verantwoordelijkheden) voor periodieke monitoring sociaal domein vast te stellen (zie rapportage, 3.3; tussentijdse monitoring inrichten);
 5. het dashboard te gebruiken voor de kwartaalsgewijze info-voorziening aan de gemeenteraad;
 6. het dashboard te agenderen voor overleg met centrumgemeente Maastricht.

Onderwerp: Gebruik gymzalen voor bewegingsonderwijs basisonderwijs 2020-2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Voor 2020-2021 de klokuren voor bewegingsonderwijs door de Meerssense basisscholen vast te stellen conform onderhavige nota en de scholen hierover te informeren;
 2. Optisport in kennis te stellen van de onder 1 vastgestelde uren die zij beschikbaar dient te stellen aan de basisscholen.

Onderwerp: Verzoek subsidievaststelling Provincie Limburg inzake JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Heuvelland
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de financiële en inhoudelijke verantwoording ten behoeve van de subsidie JOGG Heuvelland van de Provincie Limburg en deze verantwoording in te dienen bij de Provincie.

Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2018/2019
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het jaarverslag 2018/2019 Leerplicht en voortijdig schoolverlaten vast te stellen;
 2. het jaarverslag middels de concept-raadsinformatiebrief door te leiden naar de gemeenteraad ter kennisname.

Onderwerp: Stimuleringsgelden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2020-2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Voor het schooljaar 2020-2021 stimuleringsgelden VVE beschikbaar te stellen aan Innovo (€ 20.720,--), Stichting kom Leren (€ 4.600,--), MIK (€ 4.960,--) en Spelenderwijs (€ 14.240,--);
 2. de uitgaven voor een totaalbedrag van € 44.520,-- ten laste te brengen van de begrotingspost voor onderwijsachterstanden 2020.