Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-07-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-07-2020

Gepubliceerd op: 03 september 2020 11:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 juli 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 juli 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 juli 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 juli 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 juli 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Toegankelijkheid gemeentelijke website
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de verplichting in het kader van de toegankelijkheid van gemeentelijke websites en het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring;
 2. voor het invullen van de verklaring gebruik te maken van informatie van de diverse leveranciers;
 3. op dit moment nog geen verder toegankelijkheidsonderzoek uit te voeren gezien de transitiefase waarin de gemeente zich op dit moment bevindt;
 4. in de 2e helft van 2020 (als meer duidelijk is over het transitietraject) verdere stappen te nemen. Welke dat zijn, is afhankelijk van het transitietraject;
 5. de website ontdekmeerssen.nl offline te halen en te onderzoeken of het systeem/achterliggende database kan worden verkocht. De informatie van deze site staat ook op toerismemeerssen.nl.

Onderwerp: Verlenging contract kopieerapparatuur
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid conform artikel 18;
 2. Ricoh document Centre Zuid opdracht te geven om het bestaande contract inzake huur kopieermachines met 12 maanden te verlengen.

Onderwerp: Afkopen en herfinancieren tweetal opgenomen eigen geldleningen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het vervroegd aflossen van een tweetal eigen geldleningen en deze opnieuw te herfinancieren;
 2. de lening bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) ad € 2.400.000,-- te herfinancieren tegen 0,235%;
 3. de lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ad € 1.500.000,-- te herfinancieren tegen 0,25%;
 4. de totale boeterente (agio) ad € 765.871,80 ten laste van de algemene reserve te brengen conform raadsbesluit van 19 mei 2020;
 5. de herfinanciering en de boeterente mee te nemen in de 2e bestuursrapportage 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024.

Onderwerp: Evaluatie proces pilot dorpsontwikkelingsplan Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de evaluatie ontwikkeling Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Bunde, het verslag DOP Bunde en een voorstel/offerte door buro Negen over de vervolgstappen van de dorpsontwikkelingsplannen in Meerssen voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Veiligheidssituatie rond basiliek
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken betreffende de voorbereiding van het instandhoudingsplan van de basiliek en de consequenties voor de veiligheidssituatie rond de basiliek;
 2. in te stemmen met de concept-brief behorende bij het collegevoorstel aan het kerkbestuur;
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief behorende bij het collegevoorstel.

Onderwerp: Actieplan dementievriendelijk Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het actieplan 'Nieuwe gedachten, Actieplan Dementievriendelijk Meerssen (augustus 2020 tot augustus 2023)';
 2. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief 'Actieplan Dementievriendelijk Meerssen' d.d. 15 juli 2020.

Onderwerp: Kader voor doorontwikkeling van de huiskamers
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de concept-nota ´Durf´;
 2. akkoord te gaan om de concept-nota 'Durf' voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen ter advisering;
 3. akkoord te gaan met de concept-aanbiedingsbrief voor de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen d.d. 15 juli 2020.

Onderwerp: Tweejaarlijkse bijdrage aan het Klachten Informatie Centrum Limburg (KICL)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Voor 2020 en 2021 een financiële bijdrage van in totaliteit € 13.715,-- te leveren aan het KICL onder de voorwaarden:
  a. dat het KICL binnen deze periode komt tot een (aanpassing van het) proces en/of de techniek voor het registreren en afhandelen van de klachten, zodat dit proces tegen lagere kosten doorlopen kan worden,
  b. dat de overige zes gemeenten waar de meeste klachten/klagers inzake vliegtuigoverlast vandaan komen (zijnde de gemeenten Meerssen, Maastricht, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Beekdaelen) ook bereid zijn om een financiële bijdrage (ad € 13.715,-- per gemeente) te leveren, dan wel dat de provincie Limburg garant staat voor het tekort dat ontstaat als één of meerdere gemeenten besluiten om financieel niet bij te dragen;
 2. de kosten (ca. € 6.858,-- voor 2020 en ca. € 6.858,-- voor 2021) te dekken uit de algemene reserve en dit te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2020 en begroting 2021.

Onderwerp: Verzoek aan college Maastricht om de samenwerking inzake de Omgevingswet te formaliseren
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de concept-brief met het verzoek aan het college van Maastricht met betrekking tot het formaliseren van de samenwerking in het kader van de Omgevingswet.

Onderwerp: Vrijgave ontwerp-bestemmingsplan Bunderstraat 88 Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De analoge en digitale versie van het bestemmingsplan "Bunderstraat 88 gemeente Meerssen" (IMRO code: NL.IMRO.0938.BP03009-ON01) en de bijbehorende digitale dataset zowel elektronisch als via publicatie in de Staatscourant vrij te geven voor terinzagelegging;
 2. in te stemmen met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende persoon en de terinzagelegging niet te starten alvorens ondertekening van deze overeenkomst;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro (Wet ruimtelijke ordening).

Onderwerp: Machtiging Afvalsamenwerking Limburg ter behartiging van de gemeentelijke belangen in de geschillen met Veolia Papier & Plastic Recycling Nederland B.V.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. in te stemmen met de concept-volmacht;
 2. de volmacht te ondertekenen en toe te sturen aan Afvalsamenwerking Limburg.

Onderwerp: Ruimtelijk-functioneel advies Omgevingsvergunning uitbreiding Albert Heijn Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het ruimtelijk-functioneel advies ten behoeve van de beoordeling van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Albert Heijn in Bunde en in te stemmen met de conclusie dat de betreffende aanvraag niet in strijd is met de Beheersverordening Kernen en als zodanig de omgevingsvergunning te verlenen;
 2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Stand van zaken 'Water in Balans Ulestraten - Meerssen'
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het project 'Water in Balans Ulestraten-Meerssen'.

Onderwerp: Principeverzoek tot wijziging bestemmingsplan om bedrijfswoning naar reguliere woning om te zetten, Hoolhuis 8 te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in principe akkoord te gaan met het verzoek tot wijzigen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming op het adres Hoolhuis 8 te Bunde.

Onderwerp: Bestuurlijk overleg ProRail
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De ingekomen brief van ProRail d.d. 7 juli 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. de reservering van € 8.000,-- voor de hellingbaan terug te draaien;
 3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

Onderwerp: Opdracht geluidsmeetpunten Vliegveld MAA (Maastricht Aachen Airport)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 29 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

Onderwerp: Gunning project Witte Hoek en Eburonenpark te Rothem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 5 offertes het project 'Witte Hoek en Eburonenpark' te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk BLM Wegenbouw.

Onderwerp: Opstarten proces grenscorrectie Beek-Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De bereidheid uit te spreken om te komen tot de grenscorrectie tussen de gemeente Beek en de gemeente Meerssen conform de concept-tekeningen (L-2616 en L-2622 d.d. 4 maart 2020) en de voorbereidingen te treffen om samen met de gemeente Beek een rentmeesterskantoor in te huren;
 2. om gebruikmakend van artikel 18 af te wijken van het aanbestedingsbeleid;
 3. een overeenkomst aan te gaan met Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters.

Onderwerp: Deelname L1 programma Tour de L1mbourg editie 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten deel te nemen aan het programma Tour de L1mbourg van de omroep L1 (datum nog niet bekend) en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen ter grootte van € 3.800,-- exclusief BTW.

Onderwerp: Vaststellingsovereenkomst gemeente Meerssen en Strabag B.V. inzake kindcentrum de Wereldster te Meerssen-West
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-vaststellingsovereenkomst met Strabag inzake het kindcentrum de Wereldster.

Onderwerp: Meerwerk NCOD inzake het nader uitwerken van het dashboard sociaal domein tot een maximum van € 5.000,--
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het meerwerk van de NCOD inzake het nader uitwerken van het dashboard sociaal domein tot een maximum van € 5.000,--.

Onderwerp: Proces om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de notitie aan de gemeenteraad 'Proces om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024'.