Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-05-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-05-2024

Gepubliceerd op: 30 mei 2024 14:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 mei 2024

Vastelling Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 april 2024


Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 april 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 mei 2024


Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 mei 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen


Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Aanschaf hulpmiddel voor gezichtsvergelijking tegen identiteitsfraude


Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanschaf van het hulpmiddel voor gezichtsvergelijking (ID-Burger van Oribi) ter voorkoming van identiteitsfraude.

Aanschaf kwaliteitssysteem LIAS Information Security Management System (ISMS)


Besluit: het college van B&W heeft besloten tot de aanschaf van het LIAS Information Security Management System (ISMS).

Beslissing op bezwaarschrift tegen invorderingsbeschikking Bunderstraat te Meerssen


Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 9 april 2024;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamanten ontvankelijk, maar de bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. de gevraagde vergoeding van de gemaakte proceskosten af te wijzen.

Onderhoud rotondes Volderstraat te Meerssen en Witte Hoek te Rothem


Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het gunnen van de opdracht voor het onderhoud aan de rotondes Volderstraat te Meerssen en Witte Hoek te Rothem, aan Wegenbouw Brune.

Overeenkomst MTB 2024 inzake uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)


Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2024 met MTB.

Beslissing op bezwaarschrift tegen niet langer ophalen oud papier


Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 30 april 2024;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.