Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-12-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-12-2023

Gepubliceerd op: 08 januari 2024 14:50

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 december 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 december 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 december 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 december 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Ontvlechting construct MCC (Meld- en Coördinatiecentrum)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De Overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking betreffende MCC Maastricht aan te gaan conform concept, en daarmee afstand te doen van het recht van opstal met betrekking tot het perceel grond, gelegen aan de Sint Hubertuslaan te Maastricht, kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie D, nummer 4503, groot duizend vijfhonderd vijf vierkante meter (1.505 m2);
2. de burgemeester te verzoeken om conform concept-volmacht, volmacht te verlenen aan Team Notarissen voor het namens de gemeente Meerssen ondertekenen van de akte van afstand van het recht van opstal en, voor zover nodig, van het recht van erfdienstbaarheid.

Vacature regionale beleidsadviseur OOV (Openbare Orde en Veiligheid): ondersteuning Robuuste driehoek Heuvelland en Integraal Veiligheidsplan Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met de vacature regionale beleidsadviseur OOV;
2. ermee akkoord te gaan om € 25.000,-- bij te ramen via de 1e Bestuursrapportage 2024 en structureel op te nemen in de begroting ten behoeve van deze functie, en deze middelen af te dekken via het begrotingssaldo.

Procesafspraken prestatieafspraken 2024 Gemeente Meerssen, Woningstichting Woonpunt en Huurdersvereniging Woonbelang
Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de procesafspraken in het kader van de prestatieafspraken 2024 tussen Gemeente Meerssen, Woningstichting Woonpunt en Huurdersvereniging Woonbelang;
2. de verantwoordelijke portefeuillehouder te machtigen om de procesafspraken in het kader van de prestatieafspraken 2024 (digitaal) te ondertekenen namens de gemeente.

Instelling meldpunt op grond van de Wet Goed Verhuurderschap

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het instellen van het meldpunt op grond van de Wet Goed Verhuurderschap via de Stichting Huurteam Zuid-Limburg voor de periode 1 januari 2024 tot 1 januari 2025, conform de offerte d.d. 14 september 2023;
2. mandaat te verlenen aan de Stichting Huurteam Zuid-Limburg om, namens het college van B&W, meldingen op grond van de Wet Goed Verhuurderschap te ontvangen, in behandeling te nemen en af te handelen gedurende de periode 1 januari 2024 tot 1 januari 2025, met uitzondering van publiekrechtelijke handhavingstaken;
3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief;
4. de structurele lasten ad € 11.525,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2024.

Inzet HRC Powerfull ageing

Besluit: het college van B&W heeft besloten HRC opdracht te geven tot inzet volgens de aanpak HRC Powerful Ageing.

Wijziging protocol indiening initiatieven Beschermd Thuis
Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de wijziging in het protocol ter verbetering van het proces voor initiatieven Beschermd Thuis.

Aanbesteding gezamenlijke raamcontracten energie- en warmtetransitie binnen regio Maastricht-Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het opstarten van een gezamenlijk aanbestedingstraject binnen de regio Maastricht Heuvelland, dat ten doel heeft raamcontracten voor meerdere jaren aan te gaan om de opgaven omtrent de energie- en warmtetransitie uit te voeren;
2. ermee akkoord te gaan om de gemeente Maastricht te mandateren als penvoerder om dit gezamenlijk aanbestedingstraject, op basis van de inkoop- en aanbestedingsregels van Maastricht, op te starten.

Vaststelling Regeling ambtseed en -belofte en Regeling melding nevenwerkzaamheden

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De Regeling ambtseed en -belofte vast te stellen;
2. de Regeling nevenwerkzaamheden vast te stellen;
3. de Ondernemingsraad hierover te informeren.

Besluitvorming stukken Algemene Ledenvergadering K80-gemeenten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de begroting 2024 van de K80 met de daarbij behorende beslispunten;
2. ermee in te stemmen om de gemeente Elburg per 1 januari 2024 het lidmaatschap van de K80 te verlenen.

Raadsinformatiebrief buiten toepassing laten indexering klanttarieven 2024 Omnibuzz / wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het buiten werking stellen van de Landelijke Tarieven Index (LTI) voor 2024 voor de klanten van Omnibuzz.