Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 11-08-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 11-08-2020

Gepubliceerd op: 03 september 2020 11:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 augustus 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 juli 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 juli 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Opdrachtverlening voor de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en DigiD audits 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Met toepassing van artikel 18 van het aanbestedingsbeleid 2017 te volstaan met één prijsopgave;
 2. Accoris Audit Services B.V. opdracht te verlenen tot het uitvoeren van de verplichte ENSIA en DigiD audits 2020.

Onderwerp: Jaarverslag 2019 schoolbestuur Stichting kom Leren
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van schoolbestuur kom Leren;
 2. gezien de positieve resultaten de gemeenteraad niet nader te betrekken.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief inzake provinciaal inpassingsplan proefdraaien MAA (Maastricht Aachen Airport)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van en akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Vrijgave ontwerp-bestemmingsplan Op de Locht 52 te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De analoge en digitale versie van het bestemmingsplan "Op de Locht 52 te Bunde" (IMRO code: NL.IMRO.0938.BP05012-ON01) en de bijbehorende digitale dataset zowel elektronisch als via publicatie in de Staatscourant en de Geulbode vrij te geven voor terinzagelegging;
 2. in te stemmen met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende persoon en de terinzagelegging niet te starten alvorens ondertekening van deze overeenkomst;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro;
 4. de komende tijd extra aandacht te geven aan toezicht of daadwerkelijk wordt gehandeld volgens de gestelde voorwaarden.

Onderwerp: Concept ontwerp-woonvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de concept ontwerp-woonvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma;
 2. de stukken vrij te geven voor bespreking met de gemeenteraad;
 3. de ontwerp-woonvisie en het uitvoeringsprogramma voor eenieder ter inzage te leggen voor inspraak na bespreking met de gemeenteraad.

Onderwerp: Ondertekening Bestuurlijke Overeenkomst Snelle Fietsroute Sittard-Maastricht
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst waarbij met de gemeente Maastricht een samenwerking wordt aangegaan voor de realisatie van de Snelle Fietsroute Sittard-Maastricht Fase 1B: Verbetering fietsinfrastructuur.

Onderwerp: Stand van zaken infrastructurele verkeersaanpassingen Meerssen-West
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het doorvoeren van verkeerskundige aanpassingen Meerssen-West;
 2. kennis te nemen van de stand van zaken van de infrastructurele verkeersaanpassingen Meerssen-West;
 3. de voorgenomen plannen te publiceren op de website;
 4. om gebruikmakend van artikel 18 af te wijken van het aanbestedingsbeleid voor wat betreft opdrachtverstrekking opstellen en aanbesteden RAW-bestek en in plaats van 2 offertes maar 1 offerte op te vragen en wel bij Kragten;
 5. een aanbestedingsprocedure op te starten voor de daadwerkelijke realisering van de infrastructurele verkeersaanpassingen in Meerssen-West.

Onderwerp: Gunning voorbereidende werkzaamheden project Reconstructie Past. N. de Reimsstraat te Meerssen-West en Past. Halmansstraat te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het opstarten van het project 'Reconstructie Past. N. de Reimsstraat en Past. Halmansstraat';
 2. akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan adviesbureau Heggen voor het opstellen van een ontwerp met betrekking tot het project 'Reconstructie Past. N. de Reimsstraat en Past. Halmansstraat', het aanbesteden hiervan en het voeren van toezicht en directie bij de uitvoering van het project.

Onderwerp: Gunning uitvoering project Herinrichting Past. Smeetsstraat 2e fase te Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 3 offertes het project 'Herinrichting Past. Smeetsstraat 2e fase' te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk Laeven infra BV.

Onderwerp: Afkoopvoorstel aannemer project 'Reconstructie Volderstraat, aanpassen rotonde en aanpassen komingang Houthemerweg' te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan met het afkoopvoorstel van Kurvers Wegenbouw voor wat betreft het project 'Reconstructie Volderstraat, aanpassen rotonde en aanpassen komingang Houthemerweg'.

Onderwerp: Instellen maximum snelheid van 60 km/uur buiten de bebouwde kom Raar
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De maximum snelheid van 80 km/uur naar 60km/uur terug te brengen op Raar buiten de bebouwde kom;
 2. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Onderwerp: Realisatie verkeerskundige aanpassingen en maatregelen Vliegenstraat te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Verkeerskundige aanpassingen en maatregelen door te voeren in de Vliegenstraat;
 2. betreffende maatregelen en aanpassingen mee te nemen in de afrondende fase zijnde project 'Herinrichting Pletsstraat';
 3. deze maatregelen en aanpassingen te bekostigen uit de beschikbare financiële middelen GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) 2020.