Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 11-01-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 11-01-2022

Gepubliceerd op: 19 januari 2022 09:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 januari 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 januari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 4 januari 2022 vast te stellen.

Oprichting van Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en deelname van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan de gemeenteraad inzake oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's inclusief bijlage;
 2. het concept-raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Aanpassing Erfgoedverordening

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel voor de aanpassing van de Erfgoedverordening vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Verordening op de adviescommissie fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel Verordening op de adviescommissie fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2022 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Verbeteren zichtbaarheid en verkeersveiligheid bij twee oversteekplaatsen Maastrichterlaan te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan om ter verbetering van de lichtkwaliteit de armaturen ter plaatse van de Maastrichterlaan te vervangen ondanks dat die nog niet geheel afgeschreven zijn;
 2. akkoord te gaan met het leveren en plaatsen van 4 stuks Attentiekoker | Klasse III | inclusief bord en flespaal en de kosten te dekken uit het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) 2022;
 3. akkoord te gaan met het leveren en aanbrengen van 12 wegdekreflectoren per oversteekplaats die weggebruikers attenderen op de oversteekplaatsen en de kosten te dekken uit het GVVP 2022.

Richtinggevende notitie ten behoeve van aanpassing beleid gemeentelijke begraafplaatsen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel voor de vaststelling van de richtinggevende notitie aanpassing beleid gemeentelijke begraafplaatsen en het beschikbaar stellen van het budget hiervoor, en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Gunning realisatie aanleg regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de gunning van de realisatie aan de laagste inschrijver: Gbrs. Kurvers te Heerlen.

Adviesrecht gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Gunning adviesbureau project 'Reconstructie Kookstraat en Aan de Pletsmolen' te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het opstarten van het project 'Reconstructie Kookstraat en Aan de Pletsmolen';
 2. akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan adviesbureau Heggen voor het opstellen van een ontwerp en bestek met betrekking tot het project 'Reconstructie Kookstraat en Aan de Pletsmolen', het aanbesteden hiervan en het voeren van toezicht en directie bij de uitvoering van het project.

Nota Parkeerbeleid Meerssen 2022-2025

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Nota Parkeerbeleid Meerssen 2022-2025 en aan de gemeenteraad voor te stellen om de onderstaande punten vast te stellen en te agenderen voor de raadsvergadering van 9 februari 2022:

 1. De Nota Parkeerbeleid Meerssen 2022-2025;
 2. de parkeergarage inzetten als instrument in het optimaal bereikbaar maken van het centrum van Meerssen en daartoe het parkeerregime van de garage onderbrengen bij de sector verkeer binnen de afdeling Ruimte;
 3. de aangeboden producten in de parkeergarage meer afstemmen op de wensen van de parkeerders doordat we de mogelijkheden gaan onderzoeken om mobiel parkeren achter de slagboom in te voeren en te kiezen voor parkeren per minuut en daarnaast
 4. de mogelijkheden onderzoeken om uitrijkaarten tegen betaling te faciliteren;
 5. voor de omgeving Herkenberg, Gansbaan en Vauwerhof voorlopig – in ieder geval tot eind 2022 – geen wijzigingen doorvoeren in het parkeerregime;
 6. de gemeenteraad kennis laten nemen van het Parkeeronderzoek Centrum Meerssen.

Gunning implementatieplan Revitalisering organisatie gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De opdracht voor het opstellen van een implementatieplan Revitalisering organisatie gemeente Meerssen te gunnen aan Rijnconsult B.V. te Utrecht. Dit is formeel het voornemen tot gunning;
 2. in te stemmen met de concept-brieven aan Rijnconsult, BMC en Van de Bunt.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie KIJK!!! inzake fusie ambulancediensten

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie KIJK!!! inzake fusie ambulancediensten te beantwoorden conform concept-brief.

Beantwoording schriftelijke vragen gesteld door fractie BRUG-M inzake voorgenomen fusie Ambulance Zorg Zuid-Limburg en Noord-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten de schriftelijke vragen van BRUG-M inzake de voorgenomen fusie Ambulance Zorg Zuid-Limburg en Noord-Limburg te beantwoorden conform concept-brief.

Richtinggevende nota Burgerparticipatie & Burgerkracht en Participatie- & Inspraakverordening Gemeente Meerssen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad in de raadsvergadering van 9 februari 2022 voor te stellen:

 1. In te stemmen met het groeimodel op weg naar een participatieve samenleving, zoals verwoord in de richtinggevende nota Burgerparticipatie & Burgerkracht;
 2. het college opdracht te geven om het groeimodel via een implementatieplan onderdeel te laten worden van het revitalisatieproces van de gemeentelijke organisatie;
 3. het college opdracht te geven om op korte termijn een voorstel te doen voor het opnemen van structurele middelen in de gemeentebegroting ter financiële ondersteuning van burgerinitiatieven;
 4. de Participatie- & Inspraakverordening Gemeente Meerssen 2022 vast te stellen;
 5. de Inspraakverordening Gemeente Meerssen 2004 en de Verordening Burgerinitiatief 2005 in te trekken.

Aanvullende compensatieregeling Covid-19 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De aanvullende compensatieregeling Covid-19 2020 te verlengen voor het jaar 2021;
 2. de beleidsregels van de aanvullende compensatieregeling Covid-19 2021 vast te stellen onder voorbehoud van accordering van het budgetplafond door de gemeenteraad en de gemeenteraad hierover te informeren;
 3. voor de regeling een voorgesteld budgetplafond van € 40.000,-- vast te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad;
 4. de overige € 48.942,73 in de egalisatiereserve corona te reserveren voor een nader te bepalen compensatieregeling of initiatief voor 2022 en dit voor te leggen aan de gemeenteraad;
 5. de basissubsidies voor 2022, net als in 2021, toe te kennen, uit te betalen en niet terug te vorderen;
 6. de activiteiten- en evenementensubsidies die zijn aangevraagd, beschikt en uitgekeerd voor activiteiten/evenementen in de tweede helft van 2021 niet terug te vorderen.

Van Gemeente naar Gemeenschap

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake het beleidsvoornemen betreffende de overdracht van de gemeenschapshuizen aan de gemeenschap met als motto 'Van Gemeente naar Gemeenschap' en dit raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Eerste ambtelijke concept-reactie op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Maastricht Aachen Airport (MAA)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de ambtelijke concept-reactie op de MKBA MAA van 11 januari 2022;
 2. vooruitlopend op een definitieve reactie op de MKBA MAA de ambtelijke concept-reactie naar de provincie te sturen.