Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 08-06-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 08-06-2021

Gepubliceerd op: 16 juni 2021 10:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 juni 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 1 juni 2021 en 4 juni 2021
Besluit
:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 1 juni 2021 en 4 juni 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 juni 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 juni 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Aanpassing Reglement Burgerlijke Stand en Beleidsregels aanwijzing babs (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) voor één dag
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Tot vaststelling van het besluit tot wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Meerssen;
 2. tot vaststelling van het besluit tot wijziging van de Beleidsregels aanwijzing tot babs voor één dag.

Onderwerp:
Addendum ICT nota 2021-2025
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten het addendum betreffende stand van reserve ICT toe te voegen aan de ICT Nota 2021-2025.

Onderwerp:
Samenwerking circulaire economie
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. De notitie circulaire economie voor kennisgeving aan te nemen;
 2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 30 september 2021;
 3. bij de invulling en uitvoering van het beleid de Stichting Duurzaam Meerssen actief te betrekken.

Onderwerp:
Afwijken van plan en fietsdoorsteek over het Weerterveld niet realiseren
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de alternatieve route en gebruik te gaan maken van het bestaande fietspad Weerterkerkweg.

Onderwerp:
Inhuren van Trajekt als tussenpersoon voor woonwagenzaken
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten Trajekt in te huren als "tussenpersoon" voor woonwagenzaken en Trajekt daartoe conform de door hen ingediende offerte opdracht te verlenen voor het jaar 2021 met een optie tot verlenging voor 2022.

Onderwerp:
Aanwijzen nieuwe recreatieve fietsroutes binnen de gemeente Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft in overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Routenetwerk Buitengoed Geul en Maas, die een onderdeel is van dit besluit, besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 1. Het uitbreiden van onverplichte fietspaden binnen de bebouwde kom van Bunde middels het aanbrengen van bijbehorende borden G13 en G14;
 2. het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek Meerstraat en bijbehorende borden L02f;
 3. het realiseren van een oversteekplaats voor fietsers middels het aanbrengen van markeringen op het wegdek Fregatweg en bijbehorende borden B06 en J24f;
 4. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant en te publiceren in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

Onderwerp:
Regionaal Preventieakkoord 2021-2023 en lokale Preventieagenda gemeente Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het Regionale Preventieakkoord Zuid-Limburg en de Lokale Preventieagenda gemeente Meerssen 2021-2023 vast te stellen;
 2. na toekenning van het lokale uitvoeringsbudget (€ 10.000,-- per jaar) hiervan 25% beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Regionale Preventieakkoord Zuid-Limburg voor de jaren 2021-2023.

Onderwerp:
Pilot schuldhulpverlening voor zelfstandigen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan de Zuid-Limburgse pilot schuldhulpverlening voor zelfstandigen, die loopt tot en met 31 december 2021;
 2. kennis te nemen van de bij de pilot behorende verplichting tot inkoop van schuldhulpverleningstrajecten voor zelfstandigen tijdens de pilotperiode bij het bureau Philips, Stiels & Gielkens uit Nuth.

Onderwerp:
Noodzakelijk onderhoud gebouw De Kleioave te Geulle
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de kosten voor noodzakelijk onderhoud van het gebouw De Kleioave en deze kosten bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2021;
 2. de Bejaardenvereniging schriftelijk te berichten over het besluit om noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

Onderwerp:
1e Bestuursrapportage 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorliggende concept 1e Bestuursrapportage 2021;
 2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

Dit met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

Onderwerp:
Vaststelling Jaarrekening 2020 en bestemming voordelig resultaat Jaarrekening 2020
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-Jaarrekening 2020 en het bijbehorende concept-raadsvoorstel. Dit met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

Onderwerp:
Kaderbrief 2022-2025
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Kaderbrief 2022-2025 en de bijbehorende Kaderbrief 2022-2025 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 8 juli 2021. Dit met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.