Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 08-03-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 08-03-2022

Gepubliceerd op: 16 maart 2022 14:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 maart 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 februari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 februari 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 februari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Aanleg regenwaterbuffer met kademuur aan de Visweg te Meerssen in kader van project Water in Balans Ulestraten-Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van de kademuur van de regenwaterbuffer aan de Visweg;
 2. hiertoe af te wijken van het Welstandsadvies;
 3. de brief van Waterschap Limburg met hierin opgenomen de goedkeuring van de perceeleigenaren onderdeel te laten uitmaken van dit besluit;
 4. de realisatie en instandhouding van de landschappelijke inpassing en compensatie van de kademuur conform het landschapsplan als voorwaarde aan dit besluit en de vergunning te verbinden;
 5. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte te stellen.

Principeverzoek natuurbegraafplaats Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten in principe in te stemmen met de uitbreiding van de natuurbegraafplaats en verzoeker conform concept-brief te berichten.

Beslissing op een tweetal bezwaarschriften tegen de weigering omgevingsvergunningen te verstrekken aan een agrarisch bedrijf aan de Heerenstraat te Moorveld voor het plaatsen van een keerwand en het plaatsen van een propaantank

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 8 februari 2022;
 2. de beide bezwaarschriften van reclamanten ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Lidmaatschap coöperatie SHPV (Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Medewerking te verlenen om als gemeente lid te worden van de coöperatie SHPV;
 2. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren en te vragen of er bedenkingen zijn ter zake het lidmaatschap van de coöperatie SHPV.

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Water in Balans Ulestraten-Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan om de samenwerkingsovereenkomst Water in Balans Ulestraten-Meerssen met 2 jaar te verlengen en een oplegnotitie met concrete aanbevelingen voor actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst op basis van de evaluatie voor te leggen aan de Stuurgroep Water in Balans;
 2. de portefeuillehouder Ruimtelijk Domein te mandateren voor het vaststellen van de oplegnotitie met aanpassingen voor actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst Water in Balans;
 3. de portefeuillehouder Ruimtelijk Domein te mandateren voor het ondertekenen van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Water in Balans, inclusief oplegnotitie;
 4. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

Financiële bijdrage aan 2e Zonnecentrale EMEC (Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie) bij Marnis Kwekerij Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten een eenmalige bijdrage van € 5.000,-- te doen aan de tweede zonnecentrale van EMEC bij Marnis Kwekerij Bunde.

Gemeentelijke reactie op voorontwerp PIP (Provinciaal inpassingsplan) Proefdraaien MAA (Maastricht Aachen Airport)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Op het ter inzage gelegde voorontwerp PIP proefdraaien MAA conform concept-brief te reageren richting Gedeputeerde Staten van Limburg en in deze reactie tevens de op 10 februari 2022 door de raad van de gemeente Meerssen aangenomen motie inzake proefdraaien op MAA toe te voegen;
 2. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

Onderzoek MTB en doorontwikkeling re-integratieketen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek door KplusV naar de strategische herpositionering van MTB en de doorontwikkeling van de uitvoeringsketen re-integratie Participatiewet;
 2. de opdracht aan betreffende uitvoeringsorganisaties (MTB/Annex/Podium24/SZMH) te verstrekken om de bestuurlijke voorkeursvariant 3 nader uit te werken. Dit in nauwe samenspraak met de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten, ter voorbereiding op definitieve besluitvorming uiterlijk in het 4e kwartaal 2022.

 

Nota Welkom in Maastricht-Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten de nota 'Welkom in Maastricht-Heuvelland' vast te stellen.

Cliënt-ervaringsonderzoek Wmo over 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met uitvoering van het jaarlijks verplichte cliënt-ervaringsonderzoek (CEO) door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Maastricht.

Motie Ventilatie in schoolgebouwen

Besluit: het college van B&W heeft besloten naar aanleiding van de aangenomen motie ventilatie in schoolgebouwen de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de huidige stand van zaken.