Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 06-07-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 06-07-2021

Gepubliceerd op: 14 juli 2021 15:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 juli 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 juni 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 juni 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 juni 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 juni 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Vervanging archiefbescheiden SZMH (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland) – Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Tot vervanging van op termijn vernietigbare papieren archiefbescheiden van de gemeente Meerssen die in beheer zijn bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en die vanaf 2016 tot 1 juli 2021 reeds gedigitaliseerd en gearchiveerd zijn of die na 1 juli 2021 nog in beheer zullen komen en zullen worden gedigitaliseerd en gearchiveerd en die uitsluitend verband houden met de uitvoering van de Participatiewet (inclusief de aan de Participatiewet verbonden regelingen, zoals de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers);
2. de in het eerste beslispunt bedoelde vervanging uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen vastgelegd in het 'Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland' van 5 december 2019 dan wel het alsdan vigerende 'Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland' en rekening houdend met het advies van de gemeentearchivaris van 8 juni 2021;
3. de bevoegdheid tot het opmaken van een verklaring van vervanging, inclusief een specificatie van de vervangen archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht met de bevoegdheid tot ondermandaat.

Onderwerp:
Uitstelverzoek toezenden toezichtinformatie IBT (Interbestuurlijk Toezicht) informatie- en archiefbeheer
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Gedeputeerde Staten om uitstel te vragen tot 1 november 2021 voor het indienen van de toezichtinformatie IBT informatie- en archiefbeheer;
2. de concept-brief met het verzoek tot uitstel vast te stellen.

Onderwerp:
Vaststelling gewijzigde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Maastricht Heuvelland
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de gewijzigde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Maastricht Heuvelland;
2. ermee in te stemmen dat de middelen die in 2021 via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld voor het bekostigen van de TONK worden toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland;
3. het toepassen van de hardheidsclausule ingevolge de gewijzigde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Maastricht Heuvelland te mandateren aan de portefeuillehouder Sociaal Domein.

Onderwerp:
Samenwerkingsverklaring Regionaal MobiliteitsTeam Zuid-Limburg
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Een samenwerking aan te gaan tot 1 januari 2023 met UWV, Werkgeversorganisaties (vertegenwoordigd door LWV), vakbonden (vertegenwoordigd door FNV en CNV) en onderwijs (vertegenwoordigd door Vista) voor de vorming van een Regionaal MobiliteitsTeam (een tijdelijk Team op grond van de Tijdelijke Regeling aanvullende dienstverlening COVID-19) middels het ondertekenen van een Samenwerkingsverklaring;
2. akkoord te gaan met de ondertekening van de Samenwerkingsverklaring door de gemeente Heerlen, centrumgemeente arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, namens de gemeente Meerssen.

Onderwerp:
Beantwoording vragen gesteld in de financiële Raadsadviesvergadering
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen uit de financiële Raadsadviesvergadering conform de concept-raadsinformatiebrief.