Artikel Afdeling Ruimte

Ruimte
Het hoofd van de afdeling Ruimte is Bertine Jongerius. De afdeling Ruimte houdt zich bezig met:

 • Ruimtelijke ordening (o.a. bestemmingsplannen)
 • Wonen (o.a. omgevingsvergunningen)
 • Grondzaken (o.a. aankoop gronden en opstallen)
 • Economische zaken (o.a. beheer van bedrijventerreinen)
 • Monumenten
 • Revitalisering kernen
 • Milieu
 • Toerisme & recreatie
 • Natuur en landschap
 • Vergunningen evenementen, markten, kansspelen, collectes etc
 • Drank- en horecaaangelegenheden
 • Toezicht en handhaving openbare ruimte
 • Beleid en regie aanleg, beheer en onderhoud infrastructurele voorzieningen, groenvoorzieningen, sportvelden en rioleringen
 • Technisch beheer gemeentelijke gebouwen
 • Uitvoering kapverordening
 • Gladheidsbestrijding
 • Plaagdierbestrijding
 • Controle op kabel- en leidingwerken, straatverlichting
 • Beheer openbare ruimte
 • Beheer begraafplaatsen
 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Openbare verlichting

Klachten / meldingen Openbare Ruimte

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep en dergelijke.

Relevante documenten en links