Gemeente Meerssen | Afdeling Ruimte

Artikel Afdeling Ruimte

Ruimte
Manager van de afdeling Ruimte is Marlies Leenders. De afdeling Ruimte houdt zich bezig met:

 • Ruimtelijke ordening (o.a. bestemmingsplannen)
 • Wonen (o.a. omgevingsvergunningen)
 • Grondzaken (o.a. aankoop gronden en opstallen)
 • Economische zaken (o.a. beheer van bedrijventerreinen)
 • Monumenten
 • Revitalisering kernen
 • Milieu
 • Toerisme & recreatie
 • Natuur en landschap
 • Vergunningen evenementen, markten, kansspelen, collectes etc
 • Drank- en horecaaangelegenheden
 • Toezicht en handhaving openbare ruimte
 • Beleid en regie aanleg, beheer en onderhoud infrastructurele voorzieningen, groenvoorzieningen, sportvelden en rioleringen
 • Technisch beheer gemeentelijke gebouwen
 • Uitvoering kapverordening
 • Gladheidsbestrijding
 • Plaagdierbestrijding
 • Controle op kabel- en leidingwerken, straatverlichting
 • Beheer openbare ruimte
 • Beheer begraafplaatsen
 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Openbare verlichting

Bestemmingsplannen / Beheersverordening Kernen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming, zoals bijvoorbeeld woningen, bedrijven, sportvelden etc. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente een of meerdere ruimtelijke plannen vast. Zo'n ruimtelijke plan heet een bestemmingsplan of een beheersverordening. Hierin staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Voor grote delen van het grondgebied van de gemeente Meerssen geldt er een beheersverordening. Deze beheersverordening heet de Beheerverordening Kernen. Hieronder vallen: Meerssen, Bunde, Ulestraten, Geulle, Rothem, Kasen, Schietecoven, Moorveld, Brommelen, Oostbroek, Broekhoven en Weert. De Beheersverordening Kernen kunt u raadplegen op: 

Interessante links