Gemeente Meerssen | Aanpak wateroverlast

Artikel Aanpak wateroverlast

Water in balans
Programma Water in Balans

Het veranderend klimaat komt sneller dan gedacht. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen steden, landbouwgronden en natuurgebieden. In 2014, 2016, 2018, 2021 en 2022 was er sprake van grote wateroverlast. In het voorjaar van 2018 en 2020 was het juist heel erg droog. En ook 2022 zal de boeken in gaan als een droog jaar.

Voorkomen wateroverlast

Om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, worden knelpunten geïnventariseerd en waar mogelijk maatregelen genomen. Daarbij kijken gemeente en waterschap niet alleen naar regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door de klimaatverandering in de toekomst nog vaker en nog meer regen valt. De maatregelen komen tot stand in samenwerking met betrokkenen en belanghebbenden: inwoners, ondernemers en organisaties.

Pilotgebied Meerssen/Ulestraten

In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in mei 2018 en juni 2021. Het water dat van het hoger gelegen Ulestraten en het omringende landelijke gebied naar beneden stroomt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen. Het gebied Meerssen/Ulestraten is daarom binnen het programma Water in Balans van Waterschap Limburg aangewezen als pilotgebied. Hiervoor werken in totaal negen partners samen. Op 6 juli 2022 is deze samenwerking opnieuw verlengt voor de komende jaren.

Samenwerkende organisaties

  • Waterschap Limburg
  • Gemeente Meerssen
  • Provincie Limburg
  • Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
  • Staatsbosbeheer
  • Stichting Het Limburgs Landschap
  • Waterleidingmaatschappij Limburg

Uitgevoerde maatregelen

Afgelopen jaren zijn praktijkproeven uitgevoerd om extra water vast te kunnen houden op landbouwpercelen. Naast dat de maatregelen bijdragen aan he duurzaam bergen van water hebben deze ook invloed op andere opgaven die spelen in het landelijk gebied, zoals droogtebestrijding, waterkwaliteitsverbetering en biodiversiteit. De 15 door boeren en adviseurs als meest praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar beoordeelde maatregelen zijn voor agrariërs in Zuid-Limburg gebundeld in een boekjeDe praktijkproeven worden verder uitgerold onder ondernemers in Zuid-Limburg.

Waterschap Limburg heeft afgelopen periode 7 bestaande regenwaterbuffers vergroot en 3 nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is circa 22.5000 m3 extra waterberging gerealiseerd. Waterschap Limburg treft momenteel voorbereidingen voor het realiseren van de regenwaterbuffer fase 2. Uitvoering van deze buffers is voorzien voor eind 2022/begin 2023. De nog resterende bergingsopgave is voorzien voor fase 3. De gemeentelijke bijdrage aan het verminderen van de wateroverlast heeft afgelopen jaren bestaan uit de aanleg van zogenaamde blauwe loper. Er zijn regenwaterriolen en regenwaterbuffers aangelegd waar op het verhard oppervlak is aangesloten. De capaciteit van het rioolstelsels is hiermee vergroot.

Lees hier meer over maatregelen die de afgelopen periode zijn genomen

Samenwerking met onze inwoners

Maar de samenwerkende organisaties kunnen het niet alleen. Ook samenwerking met u - onze inwoners - is hard nodig. Bijvoorbeeld door uw perceel te vergroenen/ontstenen (opratie Steenbreek), of door hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool. Met ingang van 1 januari 2019 geldt er een stimuleringsregeling afkoppelen Hemelwater.

Meld u aan voor de gemeentelijke e-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen, dan ontvangt u gemeentelijk nieuws automatisch in uw mailbox.

Links

Welke maatregelen kunt u zelf nemen om wateroverlast te voorkomen?

Wat te doen bij plotselinge wateroverlast?

Waterstanden, neerslagverwachting, droogte

Water in Balans

Diversen