Gemeente Meerssen | Privacyverklaring Gemeente Meerssen

Artikel Privacyverklaring Gemeente Meerssen

De Gemeente Meerssen verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de Gemeente Meerssen uw privacy in acht neemt en wat uw rechten zijn.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden.
De Gemeente Meerssen gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij of voor de Gemeente Meerssen heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn in het kader van hun werkzaamheden. De Gemeente Meerssen verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk, neemt passende beveiligingsmaatregelen om die gegevens te beschermen en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig of wettelijk verplicht is.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u een aantal rechten ten opzichte van de Gemeente Meerssen:

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. De gemeente Meerssen behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht uw persoonsgegevens over te dragen (bijvoorbeeld aan een andere gemeente ingeval van een verhuizing).
  • U heeft het recht de Gemeente Meerssen te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de Gemeente Meerssen geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van de Gemeente Meerssen, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik algoritmische toepassingen

De gemeente Meerssen heeft haar algoritmische toepassingen geregistreerd in het algoritme register van de overheid. Het algoritmeregister is een overzicht van de algoritmes die de gemeente Meerssen gebruikt bij gemeentelijke dienstverlening. Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer geautomatiseerd volgt bij het maken van berekeningen om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden.

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over hoe de Gemeente Meerssen omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contact

Functionaris Gegevensbescherming
E-mail: info@meerssen.nl
Vermeld in uw mail dat deze bestemd is voor de Functionaris Gegevensbescherming

Telefoon 14 043

Bezoekadres: Markt 50, 6231 LS Meerssen
Postadres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Meerssen 2023