Gemeente Meerssen | Vragen & antwoorden inloopavond Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat 13-9-2021

Artikel Vragen & antwoorden inloopavond Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat 13-9-2021

Op deze pagina vindt u de vragen en antwoorden van de inloopavond van 13 september 2021. 

Vraag: 
Als bewoner van de Sint Catharinastraat zit ik met een vraag die denkelijk meer voor de gemeente Meerssen is en voor het waterschap. Maar misschien kan dit toch behandeld worden. Eind 2015 of begin 2016 hebben ze bij ons schuin tegenover bij de bosrand een kunststof zak geplaats in het oude base. Dit zou een tijdelijke noodoplossing zijn, zodat het regenwater bij een flinke stortbui niet te snel naar Meerssen zou stromen. Dat was begrijpelijk, maar nu meer als 15 jaar later en al de nodige maatregelingen die verder genomen zijn om het wateroverlast naar Meerssen te verhelpen, ligt die kunststof zak er nog. Als bewoners hebben wij hier veel last van, zodra er zware regen in aantocht is, hangt er daar een gigantische riool lucht. Dus mijn vraag is wanneer gaat deze noodoplossing eindelijk weg.
Antwoord: 
In de kunststof zak schuin tegenover Sint Catharinastraat 94 wordt bij hevige neerslag het teveel aan rioolwater opgevangen. In 2005/2006 was deze kunststof zak als tijdelijke maatregel voorzien. Echter, door de klimaatsveranderingen met steeds meer hevige neerslag in combinatie met de strengere milieueisen kan de bergingsfunctie niet zondermeer vervallen en dient er zelfs meer berging te worden gerealiseerd. Ter plaatse van de locatie van de kunststof zak is het realiseren van extra berging niet mogelijk. In het kader hiervan is de gemeente voornemens om de riooloverstort van het gemengde riool te verplaatsen richting het gemeentelijk perceel ter hoogte van de Putstraat. Ter plaatse van dit perceel is het aanbrengen van een (gesloten) vuilwaterberging voorzien, maar ook open bergingen voor het bufferen van het overtollige regenwater. Ook de locatie van de kunststof zak zal worden gebruik voor het bergen van (schoon) regenwater. 
Samenvattend betekent dit dat het voornemen is dat de kunststof zak verdwijnt (waarin vuilwater wordt geborgen) en dat de locatie wordt heringericht voor het bergen van (schoon) regenwater. Het streven is om eind 2022 begin 2023 aan deze werkzaamheden te beginnen.
Er is ook sprake van stankoverlast. Gemeente heeft hier reeds onderzoek naar verricht. Hier is echter geen oplossing op korte termijn voor.

Vraag:
Sinds het verplaatsen van de paaltjes ter hoogte van huisnummer 100 (waardoor zwaar verkeer afremde en door de beperkte doorgang geen putten raakten) zijn de trillingen van voor af aan begonnen. Na het asfalteren van de putten zijn de trillingen verergerd door de oneffenheden. De vervangende plek van de paaltjes hebben geen bijdrage geleverd aan het verminderen van snelheid voor ons. Ik begrijp dat ze verwijderd worden. Welke maatregelen worden wel getroffen om ook in dit deel van de Sint Catharinastraat de snelheid van 30 km/uur te stimuleren? Zoals is gebleken, heeft de snelheid invloed op de trillingen. In de maanden met de paaltjes op de juiste plek voor onze deur, hadden wij ons woongenot terug, omdat het verkeer door de positie van de paaltjes, niet over de putten reed. Het was enkel een noodoplossing waarmee er nog geen structurele oplossing was maar die er wel voor zorgde dat trillingen verminderden.
Antwoord:
De snelheidsremmende maatregel voor de woning wordt verwijderd. Hier kan geen nieuwe maatregel worden getroffen. Dat heeft te maken met de bereikbaarheid van opritten. Er zijn al enkele putten blind gemaakt en op de tekeningen zijn de nog andere putten aangemerkt als blind te maken. Meer putten blind maken is in het kader van verantwoord beheer en onderhoud van het rioolstelsel niet verantwoord.

Vraag:
De putdeksels ter hoogte van huisnummer 116 en 75 rammelen en trillen. Deze vallen nu buiten de scope. Kunt u hier iets aan doen?
Antwoord:
De put nabij huisnummer 75 wordt als tijdelijke maatregel blind gemaakt.
De put nabij woning 116 is gecontroleerd en daar zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Wellicht is de putdeksel al gecorrigeerd.

Vraag:
Verzoek tot het verplaatsen van de verkeersgeleiders. Er is een brief uitgegaan naar de gemeente met dit verzoek. Hierop is nog geen antwoord ontvangen.
Antwoord:

  • De brief zal door gemeente worden beantwoord;
  • De verkeerskundige maatregel zal niet worden gewijzigd. Deze is nu eenmaal nodig voor het bereiken van de 30 km/uur situatie en voor wat betreft de bereikbaarheid is verplaatsing niet nodig.

Vraag:
Huisnummer 54 heeft geen fundament.
Antwoord:
Gemeente en aannemer nemen kennis van deze informatie. Het uitgangspunt heeft geen invloed op de huidige geplande werkzaamheden in week 39 en 40.

Vraag:
Route SPAR bij werk aan het kruispunt Past. v. Eijsstraat. Als de toegang tot SPAR wordt belemmerd, moet een alternatief worden aangeboden via de Bamfortweg. Tevens is een éénzijdig parkeerverbod nodig om bevoorrading mogelijk te maken.
Antwoord:
BLM onderhoudt contact met SPAR voorafgaand aan het afsluiten van het kruispunt. Het kruispunt pas later uitgevoerd, maakt geen deel uit van de uitvoering van de Pastoor van Eijsstraat in de periode November 2021 – febr. 2022.

Vraag:
Ter hoogte van het kruispunt St. Catharinastraat – Kasteelstraat ligt een putdeksel scheef. Graag nagaan of herstel mogelijk is.
Antwoord:
De melding is doorgezet aan onze afdeling riolering en zij hebben de putdeksel opgezocht. De putdeksel zou hersteld zijn.

Vraag:
Op een vorige ontwerpversie heeft meneer kennis genomen van elementenverharding in het kruisingsvlak. Is dit nog steeds de ontwerpgedachte?
Antwoord:
Het is juist dat in het verleden kruisingsvlakken in elementenverhardingen zijn uitgevoerd. Op de huidige tekeningen zijn deze vervangen door asfaltverharding .

Vraag:
Ter hoogte van huisnummers 90 en 92 ontstaat een impasse bij het inrijden van de inrit bij drukte. Verkeer moet wachten, maar houdt tevens de inrit niet vrij. Er ontstaat een impasse.
Antwoord:
De huidige verkeerskundige maatregelen zijn van tijdelijke aard. Om de snelheid te beperken zijn deze benodigd en willen we deze niet wegnemen.
In de nieuwe situatie zijn maatregelen mooi ingepast met zorg voor het straatbeeld en de positie van de bron. Deze nieuwe situatie bespreken wij nog met de omwonenden.
Het geschetste probleem over de bereikbaarheid van de inrit is inherent aan het plaatsen van deze verkeersmaatregel.

Vraag:
De tijdelijke paaltjes zijn lelijk. Dit doet afbreuk aan het aanzicht van de bron.
Antwoord:
Het betreft in de huidige situatie een tijdelijke maatregel om nu de snelheid te beperken. In de nieuwe situatie zijn maatregelen mooi ingepast met zorg voor het straatbeeld en de positie van de bron. Deze nieuwe situatie bespreken wij nog met de omwonenden.

Vraag:
Bij de Pastoor van Eijsstraat 3 en 5 liever geen groen. De bestaande situatie kan hier gehandhaafd blijven.
Antwoord:
De aanleg van de groenstroken heeft te maken met de opgave van de gemeente voor de aanpak van hittestress en het beperken van de hoeveelheid verharding voor het langer vasthouden van regenwater. In totaal komen slechts 2 plaatsen te vervallen. In de nabije omgeving zijn voldoende parkeerplekken op loopafstand beschikbaar (bijvoorbeeld Pastoor Halmansstraat).

Vraag:
De twee uitstulpingen bij huisnummers 13 en 15 in de Pastoor van Eijsstraat worden als gevaarlijk ervaren.
Antwoord:
Dit betreft snelheidsremmende maatregelen. Het is een (verplichte) maatregel om de om snelheid te beperken tot 30 km/uur. Aan de inrichting van een 30-zone zijn fysieke verkeersremmende eisen verbonden om te kunnen handhaven. Bij een snelheid van 30 km/uur is deze verkeersremmende maatregel zeker niet gevaarlijk.

Vraag:
Bewoners Pastoor van Eijsstraat maakt zich zorgen over minimale parkeervakken. Daarnaast is er een wens tot het verbreden van de inrit. Indien bewoners de inrit verbreed willen zien, dan kan dit via het digitaal loket.
Antwoord:
Voor het verbreden van de inrit, dient de bewoner een aanvraag in te dienen met het omgevingsloket. In de nabije omgeving zijn voldoende parkeerplekken op loopafstand beschikbaar.

Vraag:
Vraagt zich af waarom er niks aan het trottoir gedaan wordt. Deze is in zeer slechte staat.
Antwoord:
De stoep wordt (gedeeltelijke) opnieuw gelegd met de tegels die er nu liggen. Er komen dus geen nieuwe tegels.

Vraag:
PVC riool nabij huisnummer 30 zit dicht volgens de bewoners van huisnummer 28.
Antwoord:
Uw opmerking wordt in behandeling genomen.

Vraag:
In algemene zin de vraag beantwoorden waarom er tijdelijke maatregelen worden getroffen.
Antwoord:
In afwachting van de aanbevelingen voortkomend uit de onderzoeksrapportage worden tijdelijke verkeersmaatregelen (versmallingen met paaltjes) aangebracht. Als duidelijk is welke maatregelen nodig zijn om de hinderbeleving blijvend te beperken, wordt de definitieve situatie gerealiseerd (versmallingen met groenvakken). Deze inrichting dient er ook voor te zorgen dat de nieuwe snelheid beter wordt nageleefd. De uitvoering van de definitieve verkeersremmende maatregelen (versmallingen met groenvakken) wordt pas uitgevoerd na de aanleg van de west-ontsluiting. 
Het vervangen van de deklaag vooruitlopend op de definitieve uitvoering draagt bij aan het beperken van omgevingshinder. De te blinderen putten blijven ook in de nieuwe situatie geblindeerd (tenzij is gebleken dat dit onoverkomelijke problemen geeft bij het beheer en onderhoud van de riolering).