Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 52 - 24 december 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 52 - 24 december 2018

Gepubliceerd op: 24 december 2018 08:30

Gemeentepagina: week 52
Datum: maandag 24 december 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Kerstmis
Openingstijden bestuurscentrum / KCC rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019.

Op maandag 7 januari 2019 is het bestuurscentrum/KCC geopend vanaf 10.30 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • maandag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • donderdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 28 december van 09.00-10.00 uur
 • maandag 31 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Gemeentebestuur & Medewerkers wensen u fijne feestdagen toe!

---

Jeugdlintje
Wie verdient een Jeugdlintje?

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? Nomineer hem/haar vóór 1 maart 2019.

De overheid kent gemeentelijke en Koninklijke Onderscheidingen om volwassenen te onderscheiden voor hun prestaties. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft iemand zich jarenlang ingezet voor de samenleving. Daardoor komen mensen vaak pas op oudere leeftijd in aanmerking voor een onderscheiding. Veel jongeren in onze gemeente zetten zich actief in voor de samenleving. Dat waarderen wij als gemeente bijzonder en we willen dit ook stimuleren. We zijn ontzettend trots op deze jongeren en vinden dat hier een mooie waardering tegenover mag staan.

Wat is het Jeugdlintje?
Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze inzetten voor onze samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bijzondere prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook langdurige hulpvaardigheid. Het lintje kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas).

Wie komen er in aanmerking voor het Jeugdlintje?

Een jeugdige die:

 • niet ouder is dan 23 jaar;
 • in de gemeente Meerssen woont;
 • zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander, een vereniging, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Meerssen;
 • een bijzondere prestatie heeft geleverd en niet eerder beloond is voor zijn of haar inzet via een ander project of prijs.

Het is een pré als de prestatie of activiteit:

 • innovatief is;
 • stimulerend is naar andere jeugdigen;
 • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen;
 • bijdraagt aan een fijne woon/leefgemeente.

Kent u iemand die u een jeugdlintje verdient?
Kent u iemand die u zou willen nomineren voor een Jeugdlintje? U kunt hem/haar voordragen met het 'Voorstelformulier Jeugdlintje'. Dit formulier vindt u op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar van het formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Tot wanneer kunt u iemand voordragen voor een Jeugdlintje?
Nominaties moeten uiterlijk 1 maart  2019 zijn ingediend.

Uitreiking
De uitreiking van de Jeugdlintjes vindt plaats op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen (Lintjesdag). In 2019 is dit op vrijdag 26 april. Het Jeugdlintje wordt uitgereikt door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en de wethouder Sociaal Domein/Jeugd.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

---

Nieuwjaarsreceptie 2019
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: vrijdag 4 januari 2019
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

Prettige feestdagen!

---

Tijdelijke afsluiting oprit A2 Ulestraten

In verband met werkzaamheden is de toerit A2 Ulestraten / MAA (richting Maastricht) in de nacht van vrijdag 11 januari op zaterdag 12 januari van 23.00-04.00 uur afgesloten.

------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een aanbouw aan bestaande garage, Hulserstraat 54, 6243 BN Geulle (ontvangen 12 december 2018);
 • het oprichten van een woning, Eijckerveld ongenummerd (kavel 7) te Ulestraten (ontvangen 12 december 2018);
 • het bekleden van de zijkanten van de dakkapellen en het vernieuwen van het dakvlak van dakkapel nummer 12, Kerkstraat 8, 6231LT Meerssen (ontvangen 13 december 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een nieuwe aanbouw, Heirweg 17, 6243AC Geulle (verzonden 20 december 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC). tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Asbury Graphite & Carbons NL BV, Meerstraat 34, 6241 ND Bunde. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 02-01-2019 t/m 12-02-2019
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor:

 • het veranderen van het huisvestingssysteem van de dieren van V.O.F. Genzon, Genzonweg 4, 6235 NG Ulestraten.

Inzagetermijn: van 02-01-2019 t/m 12-02-2019
Waar ter inzage:

 • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
 • in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via 043-3897812 (t/m 18-01-2019).
 • Vergunningen worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Rampbestrijdingsplan Maastricht Aachen Airport 2019

Betreft: de Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's, op 4 april 2019 wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport. In een rampbestrijdingsplan worden scenario's uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario's worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding(en) hierop en de betreffende procedures beschreven. Het herziene rampbestrijdingsplan is een update van de versie uit 2015.
Ter inzage: alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Het rampenbestrijdingsplan ligt ter inzage van 7 januari t/m 18 februari 2019.
Waar ter inzage: geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de Publieksbalie van de gemeente Beek en (op afspraak) bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen (tel. 14 043).
Reacties: schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 18 februari 2019 worden ingediend bij het bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.  De schriftelijke reacties kunnen tot en met 18 februari 2019 [KK1] worden ingediend bij: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg, T.a.v. mevr. C. Houben, Postbus 35, 6269 ZG Margraten

---

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Het College van burgemeester en wethouders van Meerssen maakt bekend  dat ingevolge artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)  is besloten in de BRP te registeren  dat onderstaande personen zijn vertrokken naar een onbekende bestemming. Gebleken is dat zij niet meer wonen op het adres van inschrijving in de BRP. Bovendien kon na gedegen onderzoek niet worden vastgesteld waar zij dan wel  wonen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking 'ambtshalve uitschrijving' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het betreft:

Naam en voorletters: Dhr. S.J. Ekanayake
Geboortejaar: 1972
Datum uitschrijving: 02-10-2018

Naam en voorletters: Dhr. L.M.F. Tuinstra
Geboortejaar: 1957
Datum uitschrijving: 25-10-2018

Naam en voorletters: Dhr. A. Glukhov
Geboortejaar: 1987
Datum uitschrijving: 20-11-2018

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan spoedig contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum via info@meerssen.nl of telefoonnummer 14 043. Het niet ingeschreven staan als ingezetene in een Nederlandse gemeente kan namelijk ernstige nadelige gevolgen hebben voor betrokkene, zoals stopzetting financiële ondersteuning/ toeslagen, het niet verkrijgen van bepaalde documenten en de opbouw van AOW.

Ingevolge artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter. Dit kan alleen bij  spoedeisend belang. Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

---

Besluit nadere regels jeugdhulp 2019 gemeente Meerssen

Betreft: het college van Burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 18 december 2018 het Besluit nadere regels jeugdhulp 2019 gemeente Meerssen vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2019.
Waar ter inzage: dit besluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 24 december 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019

Betreft: het college van Burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 18 december 2018 het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2019.
Waar ter inzage: dit besluitwordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 24 december 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 24 december 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen