Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 49 - 5 december 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 49 - 5 december 2018

Gepubliceerd op: 04 december 2018 10:15

Gemeentepagina: week 49
Datum: woensdag 5 december 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Paspoort
Nieuw paspoort/id-kaart of rijbewijs nodig voor de feestdagen? Maak tijdig een afspraak

Heeft u nog een nieuw paspoort/id-kaart of rijbewijs nodig voor de feestdagen? Maak dan tijdig een afspraak! De laatste dag dat u een paspoort/id-kaart of rijbewijs kunt aanvragen is vrijdag 14 december. Dan heeft u het document nog voor de feestdagen.

De laatste dag dat documenten kunnen worden opgehaald is vrijdag 21 december. Vraagt u na 14 december een paspoort/id-kaart of rijbewijs aan, dan heeft u uw document pas na 1 januari in uw bezit.

U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl of telefonisch via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

---

Water in balans
Uitnodiging vierde publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

In juni hebben wij u in de derde publieksbijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken in de aanpak van de wateroverlast. De afgelopen maanden hebben alle betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst getekend; een mooie stap vooruit! Maar daarmee zijn we er nog niet; ook u kunt specifieke maatregelen nemen om schade of wateroverlast te voorkomen. Laat u inspireren tijdens de vierde bijeenkomst op maandag 10 december in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst heeft een inloopkarakter. U kunt binnenlopen tussen 19.00-21.00 uur. Om 19.30 uur vindt een korte toelichting op de huidige stand van zaken plaats. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Ontdek de mogelijkheden en doe mee
Er gaat de komende tijd veel gebeuren in de strijd tegen de wateroverlast. Daar hebben zeven partijen afspraken over gemaakt. De partijen zijn al volop bezig en presenteren de plannen die ze al hebben als het gaat om de vier 'knoppen' waar we aan kunnen draaien (landelijk gebied, stedelijk/bebouwd gebied, watersysteem (beken/beekdalen) en schade beperken van uw eigen woning. Ook geven zij u inzicht in het proces en de planning.

Maar ook uw hulp is nodig!
Tijdens de publieksbijeenkomst op 10 december laten we voorbeelden zien van concrete maatregelen die u zelf kunt treffen. Welk soort schotten zijn er bijvoorbeeld? Wat is afkoppelen eigenlijk en hoe doe je dat? Laat u inspireren door maatregelen die uw buurtbewoners al hebben genomen. Hoe beschermen zij zich tegen wateroverlast, wat werkt goed en wat niet?

Neem uw voorbeelden mee of mail ze door
Heeft u zelf al maatregelen getroffen tegen de wateroverlast? Heeft u een tip of een slim idee waar anderen ook iets aan kunnen hebben? Speciale schotten die heel goed werken? Uw tuin op een bepaalde manier ingericht? Neem uw voorbeeld –als dat kan- mee naar de bijeenkomst (dan graag om 19.00 uur aanwezig zijn) of stuur even een foto van uw maatregel of idee, voorzien van uw naam en adres naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl. Wij zorgen voor duidelijke afdrukken, zodat anderen uw voorbeeld kunnen bekijken.

Vragen?
Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Kerstmis
Openingstijden bestuurscentrum / KCC rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019.

Op donderdag 20 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 12.30 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 7 januari 2019 is het bestuurscentrum/KCC geopend vanaf 10.30 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:
• Maandag 24 december van 09.00-10.00 uur
• Donderdag 27 december van 09.00-10.00 uur
• Vrijdag 28 december van 09.00-10.00 uur
• Maandag 31 december van 09.00-10.00 uur
Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afvalkalender
Persoonlijke Afvalkalender & Afvalwijzer 2019

In december krijgt u weer uw persoonlijke afvalkalender 2019 in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders start 10 december en duurt tot 21 december.

Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl

Uitgebreide afvalwijzer
Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u vanaf 10 december ook de uitgebreide Afvalwijzer 2019 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Meer informatie nodig?
Er is een handige Milieu App met informatie over afvalinzameling, inzameldagen in uw buurt, de milieuparken etc. Via deze Milieu App kunt u tevens gebruik maken van de digitale Milieupas. U kunt de Milieu App installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). U kunt voor meer informatie ook bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl

---

Officiële Bekendmakingen


Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Betreft: de burgemeester van Meerssen heeft bij besluit van 2 oktober 2018 diverse personen aangewezen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 41 eerste lid, sub b. van de Drank en Horecawet.
Opmerking: Tegen betaling van de legeskosten kunt u een afschrift krijgen van dit besluit.
Ter inzage: vanaf 5 december 2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vergroten van een dakkapel, Eijkskensweg 40, 6243A A Geulle (ontvangen 28 november 2018);
 • het plaatsen van lichtreclame (legalisatie), Beekstraat 54, 6231 LH Meerssen (ontvangen 28 november 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Pastoor Joannes Aussemsstraat 8, 6231 JM Meerssen (ontvangen 28 november 2018);
 • het verwijderen van asbest, Gouverneur Houbenstraat 8, 6235 CM Ulestraten (ontvangen 23 november 2018);
 • het verwijderen van asbest, Vliegenstraat 86, 6241 CJ Bunde (ontvangen 26 oktober 2018);
 • het slopen van een bijgebouw, Heirweg 17, 6243 AC Geulle (ontvangen 2 november 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een kapsalon, Volderstraat 1, 6231 LA Meerssen (verzonden 26 november 2018);
 • het legaliseren van een duiventil, Kruisberg 38, 6231 RK Meerssen (verzonden 28 november 2018);
 • het realiseren van drie ramen, Molenveldweg 18, 6231 RX Meerssen (verzonden 29 november 2018);
 • het verwijderen van een gedeelte van de draagmuur, Henri Dunantstraat 32, 6235 AN Ulestraten (verzonden 30 november 2018);
 • het legaliseren van diverse bijbehorende bouwwerken, Pastoor Smeetsstraat 11, 6243 CV Geulle (verzonden 30 november 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 5 december 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen