Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 48 - 28 november 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 48 - 28 november 2018

Gepubliceerd op: 27 november 2018 10:50

Gemeentepagina: week 48
Datum: woensdag 28 november 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Water in balans
Uitnodiging vierde publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

In juni hebben wij u in de derde publieksbijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken in de aanpak van de wateroverlast. De afgelopen maanden hebben alle betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst getekend; een mooie stap vooruit! Maar daarmee zijn we er nog niet; ook u kunt specifieke maatregelen nemen om schade of wateroverlast te voorkomen. Laat u inspireren tijdens de vierde bijeenkomst op maandag 10 december in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst heeft een inloopkarakter. U kunt binnenlopen tussen 19.00-21.00 uur. Om 19.30 uur vindt een korte toelichting op de huidige stand van zaken plaats. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Ontdek de mogelijkheden en doe mee
Er gaat de komende tijd veel gebeuren in de strijd tegen de wateroverlast. Daar hebben zeven partijen afspraken over gemaakt. De partijen zijn al volop bezig en presenteren de plannen die ze al hebben als het gaat om de vier 'knoppen' waar we aan kunnen draaien (landelijk gebied, stedelijk/bebouwd gebied, watersysteem (beken/beekdalen) en schade beperken van uw eigen woning. Ook geven zij u inzicht in het proces en de planning.

Maar ook uw hulp is nodig!
Tijdens de publieksbijeenkomst op 10 december laten we voorbeelden zien van concrete maatregelen die u zelf kunt treffen. Welk soort schotten zijn er bijvoorbeeld? Wat is afkoppelen eigenlijk en hoe doe je dat? Laat u inspireren door maatregelen die uw buurtbewoners al hebben genomen. Hoe beschermen zij zich tegen wateroverlast, wat werkt goed en wat niet?

Neem uw voorbeelden mee of mail ze door
Heeft u zelf al maatregelen getroffen tegen de wateroverlast? Heeft u een tip of een slim idee waar anderen ook iets aan kunnen hebben? Speciale schotten die heel goed werken? Uw tuin op een bepaalde manier ingericht? Neem uw voorbeeld –als dat kan- mee naar de bijeenkomst (dan graag om 19.00 uur aanwezig zijn) of stuur even een foto van uw maatregel of idee, voorzien van uw naam en adres naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl . Wij zorgen voor duidelijke afdrukken, zodat anderen uw voorbeeld kunnen bekijken.

Vragen?
Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Aigle
Presentatie kunstwerk 'Aigle'

Op zaterdag 1 december vanaf 14.30 uur vindt in café Regina (Sint Agnesplein 3 Bunde) de presentatie plaats van het kunstwerk 'Aigle'. Het kunstwerk van de hand van Maarten Vaessen werd onlangs geplaatst op de rotonde Fregatweg/Meerssenhovenweg.

Na het welkomstwoord door wethouder Kunst & Cultuur Jan Gulikers en ontvangst met koffie en vlaai zal Maarten Vaessen een presentatie houden over de totstandkoming van zijn werk. Rond 15.30 uur wordt het kunstwerk ter plekke op de rotonde Fregatweg /Meerssenhoven-weg bezichtigd. Gezien de geringe parkeermogelijkheid en de verkeersdrukte bij de rotonde wordt u verzocht zo veel mogelijk carpoolend of per fiets naar de rotonde te gaan. Vanaf 16.00 uur afsluiting bijeenkomst met aangeklede borrel in café Regina.

Wilt u de presentatie bijwonen?
Meld u dan even aan bij Ankie Bijstra. E-mail: ankie.bijstra@meerssen.nl

Foto: Karel Curvers I Meer Vandaag

---

Raadsadviesvergaderingen 28 en 29 november 2018

Op woensdag 28 november en donderdag 29 november 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom! De agenda's voor deze vergaderingen kunt u vinden op www.meerssen.nl.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Aanpassing verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten

In de Burgemeester Visschersstraat en Don Boscostraat in Ulestraten is sprake van sluipverkeer. Om dit te voorkomen, zijn afzetpaaltjes en verkeersborden geplaatst. Dit heeft niet het gewenste resultaat gehad. Overleg met diverse partijen heeft geleid tot nieuwe inzichten en maatregelen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Het inrijverbod in de Burgemeester Visschersstraat ter hoogte van huisnummer 79 (voor alle verkeer met uitzondering van (brom-)fietsen, afvalinzameldienst en hulpdiensten) wordt opgeheven.
 • Het 'doodlopende' gedeelte op de kruising Burgemeester Visschersstraat / Don Boscostraat wordt opgeheven.
 • Op de kruising Burgemeester Visschersstraat-Beekerweg komt een tweezijdige inrijverbod (vanuit de Beekerweg in oostelijke richting vice versa) voor alle verkeer met uitzondering van (brom)fietsen en bestemmingsverkeer Ulestraten.
 • Op de kruising Beekerweg-Burgemeester Visschersstraat komt een tweezijdige inrijverbod (vanuit de Burgemeester Visschersstraat in noordelijke richting vice versa) voor alle verkeer met uitzondering van (brom)fietsen en bestemmingsverkeer Ulestraten.
 • Om het verkeer tijdig op de maatregelen te attenderen, wordt in diverse straten een vooraankondiging geplaatst.
 • De afzetpalen op het kruisingsvlak Burgemeester Visschersstraat / Don Boscostraat worden buiten werking gesteld.

Kentekenonderzoek
Over de exacte ingangsdatum van de tijdelijke verkeersmaatregelen volgt nader bericht via de gemeentelijke media. Wij bekijken op basis van kentekenonderzoek of de nieuwe maatregelen werken.

Te zijner tijd volgt meer informatie
Wilt u nieuws en informatie van de gemeente automatische in uw mailbox ontvangen? Op www.meerssen.nl kunt u zich aanmelden voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.

---

Meldingen openbare ruimte digitaal indienen

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc. Sinds kort kunt u uw melding openbare ruimte ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Hoe werkt dit?
Klik op de beginpagina van www.meerssen.nl op de button 'producten & diensten'. Klik vervolgens op de groene button 'Melding openbare ruimte indienen' en dien uw melding in. Dit gaat per categorie (afval, groen, hinder door bedrijven, overlast, riolering, wegen en verkeer). Lees goed de uitleg (omschrijving -> klik op het plusje) welke categorie u moet kiezen. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Heeft u geen internet? U kunt uw melding uiteraard ook nog altijd telefonisch doorgeven via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Bij dringende gevallen buiten kantooruren en in de weekenden kunt u ook tel. 14 043 bellen. Kies vervolgens optie 1. U wordt dan doorverbonden naar de Meldkamer Maastricht-Heuvelland.

---

Openingstijden bestuurscentrum / KCC rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019.

Op donderdag 20 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 12.30 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 7 januari 2019 is het bestuurscentrum/KCC geopend vanaf 10.30 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers). De medewerkers zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.

Let op: de laatste dag dat een document (rijbewijs, paspoort, id-kaart etc) kan worden afgehaald is vrijdag 21 december.

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • Maandag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • Donderdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • Vrijdag 28 december van 09.00-10.00 uur
 • Maandag 31 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Stolpersteine
Stolpersteine in de gemeente Meerssen

Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw plaatst de Keulse kunstenaar Gunter Demnig de zogenaamde Stolpersteine (struikelstenen) in dorpen en steden over heel Europa. Meer dan 70.000 inmiddels. De stenen moeten de herinnering levend houden aan de slachtoffers van de rassenwetten ten tijde van Hitlers Derde Rijk. Demnig legt ze voor de huizen waar zij tot aan hun deportatie hebben gewoond.

Stolpersteine zijn betonnen steentjes die aan de bovenkant zijn bedekt met een dun messing plaatje. In dit plaatje staan de gegevens van het slachtoffer gegraveerd: hun naam, geboortejaar, datum van wegvoering, datum van overlijden en de naam van het kamp waar ze overleden zijn of de plaats ze gefusilleerd zijn. Bovenaan staat 'Hier woonde ..'. De struikelstenen worden in de bestaande bestrating gelegd. Ze vallen op door hun kleur en de weerkaatsing van het licht. Ze nodigen voorbijgangers uit stil te staan en de informatie op de steen te lezen. Zo buig je als het ware voor het slachtoffer. Het struikelen is dus niet letterlijk, maar symbolisch bedoeld.

In onze gemeente
De gemeenteraad van Meerssen heeft vorig jaar besloten aan Gunter Demnig te vragen ook in onze gemeente Stolpersteine te leggen. De werkgroep Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme deed een oproep in de Geulbode van mei 2018. Diverse inwoners meldden zich aan. Zij zijn met z'n allen aan de slag gegaan. De gegevens van tien Joodse slachtoffers die in onze gemeente woonden zijn inmiddels bekend. We streven ernaar eind 2019 de eerste Stolpersteine te leggen. Er liggen al Stolpersteine in o.a. Maastricht en Valkenburg.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.stolpersteine.eu (Engels). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ankie Bijstra van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. U kunt ook contact opnemen met de werkgroep via: paul.jansen@jansen-houbiers.eu  of franksunnen@gmail.com.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Ontwerp-Verkeersbesluit
Eenrichtingsverkeer gedeelte parkeerplaats Sint Rochusstraat

Betreft: instellen eenrichtingsverkeer op deel parkeerplaats bij supermarkt Sint Rochusstraat in Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden C02 en C03 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de Parkeerplaats aan de Sint Rochusstraat.
Inzage en zienswijzentermijn: van 29-11-2018 t/m 09-01-2019.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-Verkeersbesluit
Omgeving Stella Maris College

Betreft: beoogde verkeersmaatregelen in de omgeving Stella Maris College (Veeweg, Parallelweg. Molenveldweg Meerssen).
Maatregelen die daartoe getroffen worden: diverse verkeersmaatregelen (onder meer stopverbod, parkeerregulering auto's (brom-)fietsen, kiss & ride, oplaadpunten e-cars, parkeerplaatsen minder validen, laad- en lossen).
Inzage en zienswijzentermijn: van 29-11-2018 t/m 09-01-2019.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het veranderen van het bedrijf V.O.F. Genzon, Genzonweg 4, 6235 NG Ulestraten;
 • het veranderen van het bedrijf Hollands VOF, Raar 41, 6231 RP Meerssen (ontvangen 18 oktober 2018).

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.
Inzagetermijn: van 28-11-2018 t/m 08-01-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • het bouwen van een schuur en vakantiewoning (legalisering), Westbroek ongenummerd te Geulle (ontvangen 14 november 2018);
 • het renoveren van de dakkapellen, Kerkplein 5b en 5e, 6243 NC Geulle (ontvangen 15 november 2018);
 • het verbouwen van de woning, Kloosterweg 8, 6241 GB Bunde (ontvangen 21 november 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmeldingen
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesttoepassingen en het slopen van een bijgebouw, Essendijk 30, 6243 BJ Geulle (ontvangen 23 oktober 2018);
 • het slopen van een gebouw, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen (ontvangen 12 oktober 2018);

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbreiden van de woning, Prins Bernhardlaan 29, 6241 EM Bunde (ontvangen 15 oktober 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van twee appartementen, Kuilenstraat 11a, 6231 AT Meerssen (verzonden 19 november 2018);
 • het uitbreiden van de loods, Heerenstraat 13, 6237NB Moorveld (verzonden 23 november 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Betreft: op 16 november 2018 heeft de gemeente Meerssen positief besloten op een aanvraag op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer, Roggeveldstraat 15a, 6241 CV Bunde, heeft verzocht om uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 25 naar 29.
Waar ter inzage: het complete register vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. De stukken zijn digitaal te raadplegen. Desgewenst kunnen wij de stukken per post naar u opsturen.
Bezwaren: bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zie voor meer informatie de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 28 november 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen