Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 48 - 27 november 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 48 - 27 november 2019

Gepubliceerd op: 26 november 2019 12:10

Gemeentepagina: week 48
Datum: 
woensdag 27 november 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

parkeervergunning
Parkeerontheffing/vergunning 2020 binnenkort in uw brievenbus

Heeft u een parkeerontheffing of parkeervergunning? Voor het einde van het jaar ontvangt u per post automatisch een nieuwe ontheffing/vergunning voor 2020. Zijn uw gegevens gewijzigd (kenteken, adres etc) of wijzigen deze binnenkort? Geef dit dan zo snel mogelijk door!

Wijzigingen doorgeven
Verandert op korte termijn het kenteken van uw voertuig of wijzigt uw adres? Geef dit dan meteen aan ons door. Dit kan door middel van het wijzigingsformulier op www.meerssen.nl. Heeft u geen internet? Bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) zijn papieren formulieren verkrijgbaar, telefoon 14 043.

Ik wil geen ontheffing meer. Wat moet ik doen?
Wilt u geen parkeerontheffing/vergunning meer? Stuur de ontheffing met begeleidende brief dan meteen aan ons retour. Schrijf op de brief 'Ik zie af van deze 'ontheffing / vergunning betaald parkeren'. Voorzie de brief van de verzenddatum en uw handtekening.

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC): telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kerstmis
Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 20 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020.

Op donderdag 19 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 15 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 6 januari 2020 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • maandag 23 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens bovenstaande openingstijden ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van het tankstation, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 27-11-2019 t/m 07-01-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanpassen van de winkelpui, Bunderstraat 10, 6231 EL Meerssen (ontvangen 12 november 2019);
 • het herbouwen van stallingsruimte, Processieweg 23, 6243 BB Geulle (ontvangen 14 november 2019);
 • het herbouwen van de garage/opslag bedrijfsruimte, Kuilenstraat 2, 6231 AW Meerssen (ontvangen 18 november 2019);
 • het uitbreiden van de woning, Gasthuisstraat 159, 6231 JV Meerssen (ontvangen 7 november 2019);
 • het realiseren van een Bed & Breakfast, Westbroek 28, 6243 CG Geulle (ontvangen 13 november 2019);
 • het realiseren van een vakantiewoning, Heerenstraat 6, 6243 EA Moorveld (ontvangen 15 november 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van het voormalige schoolgebouw en gymzaal & verwijderen van asbest, Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB Meerssen (ontvangen 29 oktober 2019);
 • het verwijderen van asbest, Pastoor Arnold Somyasingel 155, 6231 HP Meerssen (ontvangen 5 november 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van de bovenwoning en trainingspiste, Zonkampweg 1, 6235 NH Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het realiseren van een tijdelijk depot en HWA-opvang, Beekerweg ongenummerd, 6235 CA Ulestraten (ontvangen 8 augustus 2019).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 27 november 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen